Ayn Rand İngilizce sözleri Quotes


Ayn Rand ingilizce sözleri arasında en popüler ve anlamlı olan sözleri sizler için derledik ve Türkçe’ye çevirdik. Ayn Rand sözlerini ve Türkçe anlamlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

 

  • “Do not let your fire go out, spark by irreplaceable spark in the hopeless swamps of the not-quite, the not-yet, and the not-at-all. Do not let the hero in your soul perish in lonely frustration for the life you deserved and have never been able to reach. The world you desire can be won. It exists.. it is real.. it is possible.. it’s yours.”

“Ateşinizin dışarı çıkmasına izin vermeyin, pek değil, henüz değil ve hiç değil umutsuz bataklıklarında yeri doldurulamaz kıvılcımla kıvılcım. Ruhunuzdaki kahramanın, hak ettiğiniz ve asla ulaşamadığınız yaşam için yalnız hüsran içinde yok olmasına izin vermeyin. Arzu ettiğiniz dünya kazanılabilir. Var .. gerçek … bu mümkün .. bu senin. ”

 

  • “If you don’t know, the thing to do is not to get scared, but to learn.”

“Bilmiyorsanız, yapılacak şey korkmak değil, öğrenmek.”

 

  • “Learn to value yourself, which means: fight for your happiness.”

“Kendinize değer vermeyi öğrenin, yani: mutluluğunuz için savaşın.”

 

  • “I could die for you. But I couldn’t, and wouldn’t, live for you.”

“Senin için ölebilirdim. Ama senin için yaşayamadım ve edemem. ”

 

  • “Freedom (n.): To ask nothing. To expect nothing. To depend on nothing.”

“Özgürlük (n.): Hiçbir şey istememek. Hiçbir şey beklememek. Hiçbir şeye güvenmemek. ”

 

  • “Love is blind, they say; sex is impervious to reason and mocks the power of all philosophers. But, in fact, a person’s sexual choice is the result and sum of their fundamental convictions. Tell me what a person finds sexually attractive and I will tell you their entire philosophy of life. Show me the person they sleep with and I will tell you their valuation of themselves. No matter what corruption they’re taught about the virtue of selflessness, sex is the most profoundly selfish of all acts, an act which they cannot perform for any motive but their own enjoyment – just try to think of performing it in a spirit of selfless charity! – an act which is not possible in self-abasement, only in self-exultation, only on the confidence of being desired and being worthy of desire. It is an act that forces them to stand naked in spirit, as well as in body, and accept their real ego as their standard of value. They will always be attracted to the person who reflects their deepest vision of themselves, the person whose surrender permits them to experience – or to fake – a sense of self-esteem .. Love is our response to our highest values – and can be nothing else.”

“Aşk kördür, derler; seks akıldan etkilenmez ve tüm filozofların gücü ile alay eder. Ancak, aslında, bir kişinin cinsel tercihi temel inançlarının sonucu ve toplamıdır. Bana bir kişinin cinsel açıdan çekici bulduğunu söyle ve sana tüm yaşam felsefesini anlatacağım. Bana birlikte yattýklarýný göster ve ben de onlarýn deðerlerini deðerlendireyim. Özveriliğin erdemi hakkında hangi yolsuzluk öğretilirse öğretilsin, seks tüm eylemlerin en derin bencilidir, kendi zevkleri dışında herhangi bir güdü için yapamayacakları bir eylemdir – sadece bunu bencilsiz bir ruhla gerçekleştirmeyi düşünmeye çalışın sadaka! – kendini aşağılamada, sadece kendini çıkarmada, sadece arzu edilme ve arzuya layık olma güvencesi ile mümkün olmayan bir eylem. Onları hem ruhta hem de bedende çıplak kalmaya zorlayan ve gerçek egolarını değer standartları olarak kabul eden bir eylemdir. Onlar her zaman kendilerinin en derin vizyonlarını yansıtan kişiye, teslim olmalarına izin verme veya sahte olma – kendine saygı duymalarına izin veren kişiye çekileceklerdir. Başka.”

 

  • “People think that a liar gains a victory over his victim. What I’ve learned is that a lie is an act of self-abdication, because one surrenders one’s reality to the person to whom one lies, making that person one’s master, condemning oneself from then on to faking the sort of reality that person’s view requires to be faked…The man who lies to the world, is the world’s slave from then on…There are no white lies, there is only the blackest of destruction, and a white lie is the blackest of all.”

“İnsanlar bir yalancının kurbanına karşı bir zafer kazandığını düşünüyor. Öğrendiğim şey, bir yalanın kendini kandırma eylemidir, çünkü kişi kişinin gerçekliğini yalan söyleyen kişiye teslim eder, o kişinin efendisini yapar, o zamandan sonra o kişinin görüşünü taklit etmeye karar verir. sahte olmak istiyor… Dünyaya yalan söyleyen adam, o zamandan beri dünyanın kölesi… Beyaz yalanlar yok, sadece en kara yıkım var ve beyaz yalan en karası. ”

 

  • “To say “I love you” one must know first how to say the “I”.”

“Seni seviyorum” demek için önce “Ben” nasıl söyleneceğini bilmek gerekir. “

 

  • “A creative man is motivated by the desire to achieve, not by the desire to beat others.”

“Yaratıcı bir insan, başkalarını dövmek arzusuyla değil, başarı arzusuyla motive olur.”

 

  • “I swear by my life and my love of it that I will never live for the sake of another man, nor ask another man to live for mine.”

“Hayatım ve ona olan sevgimle yemin ederim ki asla başka bir adam uğruna yaşamaz, ne de başka bir adamdan benim için yaşamasını istemeyeceğim.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar