İngilizce Essay Örnekleri


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Essay belirli bir tema, konu veya soru üzerine genellikle düz yazıyla yazılan analitik, spekülatif veya yorumlayıcı olan kısa bir edebi kompozisyon anlamına gelir, konuyla ilgili kişisel fikirlerinizi göstermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bir mesaj içermeli ve bir amacı olmalı. Farklı bakış açıları düşünerek ve konuyu tam olarak anladıktan sonra essayinizi yazmanız gerekir. Proficiency, TOEFL ve IELTS gibi sınavlarda başarılı olmak için essay yazmanız gerekir, bu yazıda sınavlar için örnek alabileceğiniz essay örneklerini bulacaksınız.

Öncelikle essay hakkında genel bilgilerle başlayalım.

Temel türleri

  1. Narrative essays(anlatı denemeleri):

Anlatı yazısında, yazar gerçek yaşam deneyimi hakkında bir hikaye anlatır. Bir narrative essay yazarken, yazarlar hikayeyi olabildiğince canlı hale getirerek okuyucuyu dahil etmeye çalışmalıdır. Narrative essaylerin genellikle birinci bakış açısıyla yazılması, okuyucunun ilgisini çekmeye yardımcı olur. “Ben” cümleleri okuyuculara hikayenin bir parçası olma hissi verir. İyi hazırlanmış bir anlatı makalesi, bir sonuç çıkarmak veya kişisel bir açıklama yapmak için inşa edilecektir.

  1. Descriptive essays(betimleyici denemeler)

Narrative essayin kuzeni olan bu essay türü, kelimelerle resim yapmaktır.  Yazar bir kişiyi, mekanı, nesneyi ve hatta özel öneme sahip anıyı bile betimleyebilir. Bununla birlikte, bu tür bir yazının temel amacı betimleme değildir. Yazar betimleme yoluyla daha derin bir anlam iletmeye çalışır. Descriptive bir makalede, yazar, renkli sözcükler ve duyusal ayrıntıların kullanımıyla söylememeli, göstermelidir.  En iyi tanımlayıcı makaleler, okuyucunun duygularına hitap edendir.

  1. Expository essays (Açıklayıcı denemeler)

Açıklayıcı makale, bir konunun dengeli bir analizini sunan bilgilendirici bir yazıdır. Açıklayıcı bir makalede, yazar, gerçekleri, istatistikleri ve örnekleri kullanarak bir konuyu açıklar veya tanımlar. Açıklayıcı denemenin, comparison and contrast essay, the cause and effect essay, and the “how to” or process essay gibi alt türleri vardır. Açıklayıcı makaleler kişisel duygulara değil gerçeklere dayandığından, yazarlar duygularını açıklamaz veya ilk kişide yazmazlar.

  1. Persuasive essays (ikna edici denemeler)

Expository essayde gerçekler sunulurken, persuasive essayin amacı okuyucuyu yazarın bakış açısını veya önerisini kabul etmeye ikna etmektir. Yazar, tartışmanın tüm taraflarını sunmalı, ancak belirli bir yönün neden doğru olduğunu açık ve net bir şekilde aktarabilmelidir. Bu tür bir makale, tartışmacı bir makalenin tam tersidir. Okuyucunun bakış açısını tamamen değiştirmeyi, yazarın aksiyomunu almayı hedefler.Çoğu durumda, ikna edici yazılar burada ve bugünle alakalı konularla ilgilenir.

  1. Argumentative Essays (tartışmacı denemeler)

Bu tür bir yazı söz konusu olduğunda, herhangi bir eğitim düzeyinde herhangi bir öğrenci için oldukça yararlıdır. Bu makalenin nihai amacı okuyucuyu yazarın bakış açısına ikna etmektir. Yapılması kolay bir şey değildir, çünkü bu makale diğer insanların düşüncelerini bir şeye karşı tutumlarını değiştirmeye yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu yazı için kanıtlanmış gerçekler kullanmalısınız ve argümanınızın kanıtı olarak doğru ve canlı illüstrasyonlar kusursuz olmalıdır. Bu özelliklerden yoksun makaleniz yeterince ikna edici olmayacak ve okuyucu üzerindeki etkiniz minimum olacaktır. Nitelikli yazarlar yazdıkları her kelime ve verdikleri her gerçek hakkında tamamen emin olmalıdırlar. Hatalara ve belirsizliğe yer yoktur.

TOEFL essay

TOEFL genel olarak yurtdışında okumak ya da yaşamak isteyenlerin İngilizceye hakim olduklarını ispatlamak için girdikleri bir sınavdır. Aslında TOEFL’ı sadece yurtdışıyla sınırlandırmak da doğru değildir çünkü ülkemizdeki eğitim kurumları da İngilizce yeterlilik belgesi olarak TOEFL’ı gerekli koşul olarak talep etmektedirler. Ayrıca pek çok iş yeri de yine çalışanlarından TOEFL belgesi istemektedir. Dört bölümden oluşan sınavda her bir bölüm 30 üzerinden puanlanır. Toplamda en fazla 120 puan alınabilmektedir. İnternet tabanlı olarak yapılan sınav, hem otomatik okuyucular hem de insanlar tarafından okunur.

Yazma bölümünde, birden fazla gereksinimi karşılaması gereken ve  İngilizcenizin güçlü olduğunu göstermek için 50 dakikanız olacak. Örnek:

Soru: Do you agree or disagree with the following statement? (Bu ifadelere katılıyor musunuz?)

Children should be required to help with household tasks as soon as they are able.

Use specific reasons and examples to support your answer. (Çocukların mümkün olan en kısa sürede ev işlerine yardım etmeleri gerekmektedir. Cevabınızı desteklemek için özel nedenler ve örnekler kullanın.)

Essay: We are born into a complex, demanding world. From infancy to adulthood lies a period in which we must prepare for the responsibilities and obligations of communal living. Although childhood should be a period of relative freedom, in my view it also needs to provide a strong preparation for the future. From this perspective, assigning household tasks to children is beneficial from a personal, social and economic point of view.

(Zorlu, talepkar bir dünyada doğarız. Bebeklikten yetişkinliğe kadar, toplumsal yaşamın sorumlulukları ve yükümlülükleri için hazırlanmamız gereken bir dönem vardır. Her ne kadar çocukluk göreceli bir özgürlük dönemi olsa da, bana göre geleceğe de güçlü bir hazırlık yapması gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında, hane halkı görevlerini çocuklara vermek kişisel, sosyal ve ekonomik açıdan faydalıdır.)

Personally, children need to learn the value of responsibility. Parents should involve children in household chores such as dusting furniture, raking leaves, washing dishes and so on. What’s more, such tasks teach them about being reliable, working efficiently and developing integrity. This early training strengthens their self-images and self-confidence.

(Şahsen, çocukların sorumluluğun değerini öğrenmesi gerekir. Ebeveynler çocuklarını mobilya tozunu almak, yaprakları tırmıklamak, bulaşıkları yıkamak gibi ev işlerine dahil etmelidir. Dahası, bu tür görevler onlara güvenilir olma, verimli çalışma ve bütünlük geliştirme konusunda öğretir. Bu erken eğitim, kendi imajlarını ve özgüvenlerini güçlendirir.)

Socially, young people need to be absorbed into the social nexus. While developing independence is a desirable trait, it is equally important to realize that we live in an interdependent world. Our decisions, choices and actions affect others around us. When a child sets the table he / she not only learns how to create an aesthetically pleasing dining environment, but also that guests are to be honoured and appreciated. Such experiences are a part of the socialization process whereby social and cultural norms are passed on to future generations.

(Sosyal olarak, gençlerin sosyal bağ içine çekilmeleri gerekir. Bağımsızlığın geliştirilmesi arzu edilen bir özellik olmakla birlikte, birbirine bağımlı bir dünyada yaşadığımızı fark etmek de aynı derecede önemlidir. Kararlarımız, seçimlerimiz ve eylemlerimiz çevremizdeki diğer insanları etkiler. Bir çocuk masaya oturduğunda sadece estetik açıdan hoş bir yemek ortamı yaratmayı değil, aynı zamanda misafirlerin onurlandırılmasını ve takdir edilmesini de öğrenir. Bu tür deneyimler, sosyal ve kültürel normların gelecek nesillere aktarıldığı sosyalleşme sürecinin bir parçasıdır.)

Economically, children need to understand the connection between effort and reward. Initially, when children are young the ‘compensation’ for their efforts may be in the form of a warm hug, a word of praise or a public compliment. Later, parents may link pocket money to the performance of household duties. This arrangement allows youngsters to realize that by exchanging their free time for work, they can earn money to buy the things they like. In this way, young people develop a strong sense of the financial realities that await them.

In conclusion, participating in household duties and chores is beneficial at myriad levels. Most important, it enables children and youngsters to understand the philosophical equation that to receive, we must also give.

(Ekonomik olarak, çocukların çaba ve ödül arasındaki bağlantıyı anlamaları gerekir. Başlangıçta, çocuklar küçükken çabalarının “tazminatı” sıcak bir kucaklama, bir övgü kelimesi veya bir iltifat şeklinde olabilir. Daha sonra, ebeveynler cep harçlığını hanehalkı görevlerinin yerine getirmesine bağlayabilirler. Bu düzenleme gençlerin iş için boş zamanlarını değiştirerek, sevdikleri şeyleri satın almak için para kazanabileceklerini fark etmelerini sağlar. Bu şekilde, genç insanlar kendilerini bekleyen finansal gerçekler hakkında güçlü bir anlayış geliştirir.)

In conclusion, participating in household duties and chores is beneficial at myriad levels. Most important, it enables children and youngsters to understand the philosophical equation that to receive, we must also give.

(Sonuç olarak, hane halkı görevlerine ve ev işlerine katılmak sayısız düzeyde faydalıdır. En önemlisi, çocuklara ve gençlere, almak için almamız gereken felsefi denklemi anlamalarını sağlar.)

IELTS essay

Soru: Some people argue that capital punishment is good for a country. To what extent do you agree or disagree? (Bazı insanlar, ölüm cezasının bir ülke için iyi olduğunu iddia ediyor. Ne ölçüde katılıyor ya da katılmıyorsunuz?)

Essay: It is argued by some that the death penalty benefits a nation. I completely agree with this opinion and in this essay I will state the reasons for my view.

(Bazıları tarafından ölüm cezasının bir millete fayda sağladığı iddia ediliyor. Bu görüşe tamamen katılıyorum ve bu yazıda görüşümün nedenlerini belirteceğim.)

The most compelling reason for holding to my view is that the death penalty is an effective deterrent to serious crime. This is because it instils fear of carrying out serious crimes as people would not want to lose their life as a result of that. For example, people who are thinking of murder or committing violent acts will think twice before doing so. As a result of this policy, crime rate would go down.

(Bu fikre katılmamın en büyük nedeni ölüm cezasının ciddi bir suça karşı etkili bir caydırıcı olmasıdır. Bunun sebebi, insanlar bunun sonucunda hayatlarını kaybetmek istemeyeceklerinden, ciddi suçlar yapmaktan korkuyor. Örneğin, cinayet işlemeyi veya şiddet içeren eylemlerde bulunmayı düşünenler, bunu yapmadan önce iki kez düşüneceklerdir. Bu politikanın bir sonucu olarak, suç oranı düşecektir.)

Another reason for my position is that the government will be able to spend less money on keeping the criminal in prison. If the criminal is jailed for many years or for life, the government would need to pay for the enormous expenses involved such as the cost of food for the prisoners and the salaries for the prison officers. However, with the death sentence, the prisoner will spend less time in prison and this would reduce the cost of imprisonment substantially

(Bu fikre katılmamın bir diğer nedeni de hükümetin suçluyu cezaevinde tutmak için daha az para harcayabileceği yönünde. Suçlu yıllarca veya ömür boyu hapse atılırsa, hükümetin mahkumlar için yiyecek maliyeti ve hapishane memurlarının maaşları gibi çok büyük masraflar için para ödemesi gerekir. Ancak, ölüm cezası ile mahkum, cezaevinde daha az zaman geçirecek ve bu, hapis cezasını önemli ölçüde azaltacaktır.)

Lastly, with capital punishment, the dangerous criminal would never be able to reoffend. The reason for this is that executed criminals will no longer be alive and therefore they will never pose a threat to society ever again. This would make society a safer place.

(Son olarak, ölüm cezasıyla, tehlikeli suçlu asla tekrar suç işleyemez. Bunun nedeni, idam suçlularının artık hayatta olmayacağı ve bu nedenle bir daha asla toplum için bir tehdit oluşturmayacaklarıdır. Bu, toplumu daha güvenli bir yer yapar.)

In conclusion, I totally agree with the opinion that sentencing serious criminals to death is beneficial for countries. This is because of its deterrent effect, its ability to save the government a lot of money and the fact that we can keep dangerous criminals out of society forever. Given this situation, it is recommended that governments around the world should think about implementing this form of punishment.

(Sonuç olarak, ciddi suçluları ölümle cezalandırmanın ülkeler için yararlı olduğu görüşüne tamamen katılıyorum. Bunun sebebi caydırıcı etkisi, hükümeti çok para biriktirme kabiliyeti ve tehlikeli suçluları sonsuza dek toplumdan uzak tutabileceğimiz gerçeğidir. Bu durum göz önüne alındığında, dünyadaki hükümetlerin bu ceza biçimini uygulamayı düşünmeleri gerektiği önerilmektedir.)

SORU CEVAP

Narrative Essay Nedir?

İngilizce narrative essay anlatı denemeleri olarak ifade edilir. Narrative essay yazarken hikayeyi canlı tutarak okuyucu hikayeye bağlanır.

Descriptive Essay Nedir?

İngilizce descriptive essay betimleyici denemeler olarak ifade edilir. Descriptive essay yazarken mekan, kişi, nesne gibi unsurlar göz önünde bulundurulur.

Expository Essay Nedir?

İngilizce expository essay açıklayıcı denemeler olarak ifade edilir. Expository essay de dikkat edilmesi gerekenler, gerçekleri, istatistikleri ve örnekleri kullanarak yazılmasıdır.

Persuasive Essay Nedir?

İngilizce Persuasive essay ikna edici denemeler olarak ifade edilir. Persuasive essay yazarken okuyucuyu bakış açınıza ve önerilerinize ikna etmeniz gerekir.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.