Extend İkinci ve Üçüncü Hali


Extend Fiilinin Kullanımı ve Örnek Cümleler

Extend Fiili 1. Hali

Extend fiili ‘’uza(t)mak, genişletmek’’ anlamına gelmektedir. Extend ile ilgili örnek cümleler aşağıdaki gibidir.

Extend ile Örnek Cümleler:

 • We need to extend the deadline of the project.
 • (Projenin teslim tarihini uzatmalıyız.)
 • These types of flowers extend to the northern side of the island.
 • (Bu tip çiçekler adanın kuzey kısmına kadar uzanmaktadır.)
 • The scientists are working on a new medicine to extend the lifetime of human.
 • (Bilim adamları insan ömrünü uzatmak için yeni bir ilaç üzerinde çalışıyorlar.)
 • It is clearly seen that the author extends its vocabulary as he writes.
 • (Yazarın yazarken kelime dağarcığını genişlettiği açıkça görülmektedir.)
 • In a large number of cases, the disease is purely local, and does not itself extend far into the organ or tissue affected.
 • (Çok sayıda durumda, hastalık tamamen lokaldir ve kendisi etkilenen organ veya dokuya çok fazla uzanmaz.)

Extend Fiili 2. Hali

Extend fiili kurallı bir fiildir ve ikinci hali extended olur. Extend fiilinin ikinci halinin kullanımı ile ilgili örnek cümleler aşağıdaki gibidir.

Extend 2. Hali ile Örnek Cümleler:

 • Because the students couldn’t make their homework on time, the teacher extended the deadline.
 • (Öğrenciler ödevlerini zamanında yapamadıkları için öğretmen son teslim tarihini uzattı.)
 • He extended his vacation until the end of month as he got permission from work.
 • (İşten izin aldığı için tatilini ay sonuna kadar uzattı.)
 • Kathleen was on the edge of the building and Carol extended her hand to pull her.
 • (Kathleen binanın kenarındaydı ve Carol onu çekmek için elini uzattı.)
 • When the war completely ended, the emperor almost extended the boundaries to China.
 • (Savaş tamamen bittiğinde, imparator sınırları neredeyse Çin’e kadar genişletti.)
 • The cancer was slowly growing and extended to almost his liver.
 • (Kanser yavaş yavaş büyüyordu ve neredeyse karaciğerine uzanıyordu.)

Extend Fiili 3. Hali

Extend fiili kurallı bir fiil olduğu için fiilin 3. hali de extended olarak kullanılır. Extend fiilinin üçüncü halinin kullanımı ile ilgili örnekler aşağıdaki gibidir.

Extend 3. Hali ile İlgili Örnekler

 • The effects of II. World War has extended to the politics and concluded in huge changes.
 • (II. Dünya Savaşı’nın ekileri siyasete yayıldı ve büyük değişimlerle sonuçlandı.)
 • The medicine which scientists worked for 10 years has extended the lifetime of pandas.
 • (Bilim adamlarının 10 yıl boyunca üzerinde çalıştığı ilaç, pandaların ömrünü uzattı.)
 • The plague has extended all over the globe because there was not enough studying.
 • (Veba tüm dünyaya genişledi çünkü yeterli çalışma yoktu.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar