İngilizce Atatürk Devrimleri


 Atatürk’s Reforms

  1. Political Reforms

* The Abolition of the Sultanate (November 1st, 1922)

The Turkish Grand National Assembly decided to abolish the sultanate on 1st of November, 1922 and ended the Ottoman Empire officially.

* Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım, 1922)

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Kasım 1922’de saltanatı kaldırmış ve resmi olarak Osmanlı İmparatorluğu’na son vermiştir.

* The Proclamation of the Republic (October 29th, 1923)

On 29th of October, 1923, it was declared by the Turkish Grand Assembly that Turkey was a republic. Mustafa Kemal Atatürk was elected the first president of the Turkish Republic

* Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim, 1923)

29 Ekim 1923’te TBMM tarafından Türkiye’nin bir Cumhuriyet olduğu ilan edilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı seçilmiştir.

* The Abolition of Caliphate (March 3rd, 1924)

The Turkish Grand National Assembly abolished the Caliphate on 3rd of March, 1924 which meant that the caliph had no power or position anymore.

* Hilafetin Kaldırılması (3 Mart, 1924)

Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 Mart 1924’te hilafeti kaldırmıştır. Bu da halifenin bundan sonra hiçbir gücü ve pozisyonu bulunmadığı anlamına gelmiştir.

  1. Social Reforms

* Equal Rights for Women (1926-1934)

From 1926 to 1934, the government took many actions in order to provide equal treatment for men and women. These actions include the right to elect and to be elected, the right to be appointed to official duties, the monogamy law and so on.

* Kadınlara Eşit Haklar Verilmesi (1926-1934)

1926’dan 1934 yılına kadar hükumet kadın ve erkek eşitliği sağlamak için pek çok aksiyon almıştır. Bu aksiyonlar, seçme ve seçilme hakkı, resmi görevlere atanma hakkı, tek eşlilik kanunu gibi şeyleri kapsar.

* The Introduction of the Modern Clothes (November 25th, 1925)

Mustafa Kemal Atatürk introduced modern clothes such as hats and wanted people to stop wearing the likes of fez, veil and etc. in order to give the nation a modern outlook. The clothing reform took place on 25th of November 1925.

* Modern Kıyafetler Uygulaması (25 Kasım, 1925)

Mustafa Kemal Atatürk millete daha modern bir dış görünüş kazandırmak adına şapkalar gibi modern kıyafetleri tanıtmıştır ve insanlara fes, peçe gibi şeyler giymemelerini önermiştir. Kıyafet reform 25 Kasım 1925’te gerçekleşmiştir. 

* The Closure of Dervish Lodges and Shrines (November 30th, 1925)

All the dervish lodges and shrines in the Turkish Republic, either in the form of religious foundations or under the personal property right of its sheikh or established in any other way were closed.

* Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması (30 Kasım, 1925)

Türkiye Cumhuriyeti’nde dini kurum şeklinde veya bir şeyhin kişisel mülkü şeklinde, ya da herhangi başka bir şekilde bulunan, tüm tekke ve zaviyeler kapatılmıştır.

* The Surname Law and The Abolition of Nicknames (June 21st, 1934) 

The Surname Law was adopted on June 21st, 1934. It required all the citizens of the Turkish Republic to choose a fixed, official surname. 

* Soyadı Kanunu (21 Haziran, 1934) 

Soyadı Kanunu 21 Haziran 1934’te kabul edilmiştir. Kanun her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının sabit, resmi bir soy isim seçmesini gerektirmiştir.

* Adoption of the International Calendar, Time and Measurements (1925-1931)

Mustafa Kemal Atatürk made a lot of efforts to modernize his country and adopting an international calendar, time, and measurements is a part of his efforts. 

* Uluslararası Takvim, Saat ve Ölçü Birimlerinin Kabulü (1925-1931)

Mustafa Kemal Atatürk ülkesini modernleştirmek adına pek çok çaba sarf etmiştir ve uluslararası takvim, saat ve ölçü birimlerinin kabul edilmesi bu çabalarının bir parçasıdır.

  1. Educational and Cultural Reforms

* The Unification of Education (March 3, 1924)

With the unification of education, it was aimed that all the students would have equal access to a common curriculum.

* Eğitimde Birlik (3 Mart, 1924)

Eğitimde birlik ile birlikte tüm öğrencilerin ortak bir müfredata eşit bir şekilde ulaşımı hedeflenmiştir.

* The Adoption of the Latin alphabet (November 1st, 1928)

Mustafa Kemal Atatürk thought that using the Arabic alphabet was not good for the Turkish language due to its complex, difficult-to-write system, and sounds. Therefore, he introduced the Latin alphabet on 1st of November, 1928.

* Latin Alfabesinin Kabulü (1 Kasım, 1928)

Mustafa Kemal Atatürk, kompleks, yazması zor sistemi ve sesleri sebebiyle Arap alfabesinin Türk diline uygun olmadığını düşünüyordu. Bu yüzden de 1 Kasım 1928’de Latin alfabesini uygulamaya koydu.

* The Establishment of the Turkish Language and Historical Societies (1931-1932)

It was extremely important for Mustafa Kemal Atatürk to make researches about the Turkish history and the Turkish language. As a result, he founded the Turkish Language and Historical Societies.

* Türk Dil ve Türk Tarih Kurumu’nun Kurulması (1931-1932)

Türk tarihi ve Türk dili hakkında araştırmalar yapmak Mustafa Kemal Atatürk için çok önemliydi. Bunun sonucunda Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’nu kurdu.

* The Regulation of University Education (May 31st, 1933).

The university reform took place in order to have a modern higher education system.

* Üniversite Reformu (31 Mayıs), 1933).

Üniversite reformu, modern bir yükseköğrenim sistemine sahip olmak için yapılmıştır.

  1. Legal Reforms

* Introduction of the New Penal Law (March 1st, 1926) – Yeni Ceza Hukuku’nun Kabulü (1 Mart, 1926)

* Introduction of the New Civil Code (October 4th, 1926) – Yeni Medeni Kanun’un Kabulü (4 Ekim, 1926)

* Full Political Rights to Women, to Vote and be Elected (December 5th, 1934) – Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesi (5 Aralık, 1934)

5. Economic Reforms

* Abolition of the Capitulations with the Treaty of Lausanne (July 24, 1923) – Lozan Antlaşması ile Kapitülasyonların Kaldırılması (24 Temmuz 1923)

* The Weekend Act.  The Changing of Workweek (1924) – Çalışma Günlerinin Değiştirilmesi (1924)

* Establishment of model farms:  Atatürk Orman Çiftliği (1925) – Modern Çiftliklerin Kurulması: Atatürk Orman Çiftliği (1925)

* The Turkish Law of Obligations (1926) – Türk Borçlar Kanunu (1926)

* The Turkish Commercial Law (1926) – Türk Ticaret Kanunu (1926)

* Establishment of the Turkish State Railways (March 31st, 1927) – Devlet Demiryolları’nın Kurulması (31 Mart, 1927)

* First Five-Year Development Plan (December 1st, 1933) – 
İlk Beş Yıllık Kalkınma Planı (1 Aralık), 1933)Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar