İngilizce Doğal Afetler ve Doğa Olayları ile İlgili Terimler


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

arson: kundakçılık

Reduce the number of fires caused by arson each year.

Her yıl kundaklamadan kaynaklanan yangın sayısını azaltın.

 

arsonist: kundakçı

The cause of the fire has not yet been determined, but investigators suspect arson.

Yangının nedeni henüz belirlenmedi, ancak araştırmacılar kundaklamadan şüpheleniyor.

 

avalanche: çığ

Two skiers were killed in the avalanche.

Çığda iki kayakçı öldü.

 

blackout: kesinti

We’ll find out here what caused the blackout.

Burada elektrik kesintisine neyin sebep olduğunu bulacağız.

 

blizzard: tipi, kar fırtınası

To find the shelter in a blizzard is very reassuring.

Bir kar fırtınasında barınak bulmak çok güven vericidir.

 

blow: esmek (rüzgar)

She didn’t see the blow coming.

Rüzgarın geldiğini görmedi.

 

cloud: bulut

A black cloud seemed to cover the earth.

Bir kara bulut dünyayı örttü.

 

cyclone: siklon

Many of its buildings were destroyed by a cyclone on the 19th of February 1888.

Binalarının çoğu 19 Şubat 1888’de bir siklonla yıkıldı.

 

dam: baraj

The rest was blocked, as if a dam was placed there.

Geri kalanlar sanki orada bir baraj yerleştirilmiş gibi engellendi.

 

drought: kuraklık

The drought did a lot of harm to the crops.

Kuraklık ekinlere çok zarar verdi.

 

dust storm: kum fırtınası

A dust storm was probably coming.

Bir toz fırtınası muhtemelen geliyordu.

 

earthquake: deprem

Thousands of buildings collapsed in the earthquake.

Depremde binlerce bina yıkıldı.

 

erosion: erezyon

For many years, the town has been threatened by the erosion of the river banks.

Uzun yıllardır, kasaba nehir setlerinin erozyonu ile tehdit edildi.

 

fatal: ölümcül

According to authorities, corona virus is fatal.

Yetkililere göre, corona virüsü ölümcül.

 

fault: hata, arıza

It’s all your fault, you know.

Bu tamamen senin hatan, biliyorsun.

 

fire: yangın

They were sitting around the fire and trying to keep themselves warm.

Ateşin etrafında oturuyor, kendilerini sıcak tutmaya çalışıyorlardı.

 

flood: sel, su baskını

The flood came about as a result of the heavy spring rains.

Sel, ağır bahar yağmurlarının bir sonucu olarak ortaya çıktı.

 

fog: sis

The fog was so thick that I could not see my way.

Sis o kadar kalındı ki yolumu göremiyordum.

 

forest fire: orman yangını

In 1871, much of trees was destroyed by a forest fire.

1871’de ağaçların çoğu orman yangını nedeniyle yok oldu.

 

geyser: gayzer

A “Geyser” is a very convenient form of apparatus for heating a quantity of water in a short time.

Bir “Gayzer” kısa sürede bir miktar suyu ısıtmak için çok uygun bir vasıtadır.

 

gust: rüzgarın ani ve sert esmesi

The car rocked slightly with a gust of wind.

Araba ani bir rüzgarla hafifçe sallandı.

 

hailstorm: dolu fırtınası

The LORD sent a tremendous hailstorm against all the land of Egypt.

RAB Mısır’ın bütün ülkelerine karşı muazzam bir dolu fırtınası gönderdi.

 

heat: ısı

The thick Miami heat had never felt so good!

Aşırı Miami sıcağı hiç bu kadar iyi hissetirmemişti!

 

high-pressure: yüksek basınç

A really high pressure will damage the optic nerve immediately.

Gerçekten yüksek bir basınç optik sinire derhal zarar verecektir.

 

hurricane: kasırga

And the tropical storm will become a hurricane late Saturday night.

Ve tropikal fırtına Cumartesi gecesi geç saatlerde kasırgaya dönüşecek.

 

iceberg: buzdağı

An iceberg caused the sinking of the Titanic.

Titanik’in batmasına bir buzdağı sebep oldu.

 

lack: yokluk, eksiklik

The lack of security is unsettling.

Güvenlik eksikliği rahatsız edici.

 

lava: lava

Great streams of lava flowed from the crater in ancient times.

Eski zamanlarda büyük lav akıntıları kraterden aktı.

 

lightning: şimşek

lightening splits the dark sky.

Bir şimşek karanlık gökyüzünü böler.

 

low-pressure: alçak basınç

The rate of circulation in the ordinary low-pressure hot-water system may be considerably accelerated by means of steam injections.

Sıradan düşük basınçlı sıcak su sistemindeki sirkülasyon hızı, buhar enjeksiyonları yoluyla önemli ölçüde hızlandırılabilir.

 

magma: magma

The water is heated by the hot magma which is underground.

Su yeraltındaki sıcak magma tarafından ısıtılır.

 

mountain: dağ

The cool mountain air made her shiver.

Serin dağ havası titremesine neden oldu.

 

ocean: okyanus

The sight, sound, and scent of the ocean helped her relax.

Okyanusun görüntüsü, sesi ve kokusu onun rahatlamasına yardımcı oldu.

 

permafrost: kutuplarda bulunan donmuş kara parçaları

Permafrost and a warming arctic tundra all play a role in raising the planet’s average temperature.

Permafrost ve ısınan kutup tundrası, gezegenin ortalama sıcaklığını yükseltmede rol oynar.

 

rain: yağmur

The rain seems less heavy.

Yağmur daha az şiddetli görünüyor.

 

rainstorm: yağmur fırtınası

Go outside after a heavy rainstorm, or a windy day, and see what nature has liberated.

Yoğun bir yağmur fırtınası veya rüzgarlı bir günün ardından dışarı çıkın ve doğanın ne kurtardığını görün.

 

river: nehir

Everything west of the river was blank.

Nehrin batısındaki her şey boştu.

 

sandstorm: kum fırtınası

For the last three days there has been a minor sandstorm blowing.

Son üç gündür küçük bir kum fırtınası esiyor.

 

sea: deniz

Take the bodies and throw them into the sea, where no one will find them.

Cesetleri alın ve onları kimsenin bulamayacağı denize atın.

 

seismic: sismik

Great damage was done by a seismic wave following the shock.

Şokun ardından sismik bir dalga büyük hasar verdi.

 

sinking: batmak

Boats sink due to thunder and whirlpools.

Tekneler gök gürültüsü ve girdaplar nedeniyle batar.

 

snowstorm: kar fırtınası

Traffic was dislocated by the snowstorm.

Trafik kar fırtınası tarafından altüst oldu.

 

storm: fırtına

The storm continued most of the night.

Fırtına gecenin çoğunda devam etti.

 

stuck: mahsur

Well, if he’s under there, he’s going to be stuck there for a while.

Eğer oranın altındaysa, bir süre orada mahsur kalacak.

 

thunderstorm: gök gürültülü fırtına

The rainy season begins about the end of November, usually with a heavy thunderstorm

Yağmur mevsimi Kasım ayının sonunda, genellikle yoğun bir fırtına ile başlar.

 

tornado: hortum

I heard a tornado never strikes twice in the same spot.

Bir kasırganın asla aynı noktaya iki kez çarpmadığını duydum.

 

tsunami: tsunami

We moved to adjacent land with a higher elevation in case there was a tsunami after the earthquake.

Depremden sonra tsunami olması durumunda daha yüksek rakımlı bitişik araziye taşındık.

 

violent storm: şiddetli fırtına

Suddenly a violent storm came up.

Aniden şiddetli bir fırtına çıktı.

 

volcano: yanardağ

The active volcano of Ceboruco rises in the western part of the territory.

Ceboruco’nun aktif yanardağı, bölgenin batı kesiminde yükseliyor.

 

whirlwind: kasırga, hortum

Elisabeth was in a whirlwind for the first hour or so.

Elisabeth ilk bir saat boyunca kasırgadaydı.

 

windstorm: kasırga

I hung up, my hand still shaking like a leaf in a windstorm.

Telefonu kapattım, elim hala bir rüzgar fırtınasındaki yaprak gibi titriyor.

 

heat wave: sıcaklık dalgası

The 2003 heatwave killed more than 30,000 people.

2003 sıcak hava dalgası 30.000’den fazla insanı öldürdü.

 

tremor: sarsıntı

Did he notice the tremor in her voice?

Sesindeki titremeyi fark etti mi?

underground: yeraltı

Move them to the nearest underground site today.

Onları bugün en yakın yeraltı sitesine taşıyın.

 

death: ölüm, ölme

Some things are meant to be, and death is natural for humans.

Bazı şeylerin olması gerekiyor ve ölüm insanlar için doğal.

 

casualty: kazazede, yaralı/ölü

Casualty insurance can be used to cover a variety of assets. 

Yaralanma sigortası çeşitli varlıkları kapsayacak şekilde kullanılabilir.

disaster: afet

Darian’s mind was like a disaster scene after a hurricane.

Darian’ın zihni bir kasırganın ardından bir felaket sahnesi gibiydi.

 

Bu yazılar da ilginizi çekebilir:

Bilim ve Teknoloji ile İlgili İngilizce Terimler ve Deyimler

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.