İngilizce Hasta Hakları ve Türkçe Karşılıkları


Bir hastaneye gittiğimiz sırada olası bir sorun yaşadığımızda hasta haklarımızı bilmemiz çok işimize yarayacaktır. Bu hakları kendi ülkemizde ve kendi anadilimizde bilmek elbette çok önemlidir ancak günün birinde bu hakları İngilizce dile getirmemiz gerekirse ne olur? Bu içeriğimizde sizler için İngilizce hasta hakları ve Türkçe karşılıkları konusu üzerine değindik. Haklarınızı aramanız gerektiğinde bilinçli hastalar olmanız dileği ile…

 

 • Receiving healthcare and medical treatment, regardless of their race, ethnicity, religion, language, gender, nationality, physical disability, sexual orientation, philosophical beliefs, economic and social status or financial ability.
 • Hastalar, ırkları, etnik kökenleri, dinleri, dilleri, cinsiyetleri, uyrukları, fiziksel sakatlıkları, cinsel yönelimleri, felsefi temelleri, ekonomik ve sosyal statüleri veya finansal yetenekleri dikkate alınmaksızın sağlık hizmeti ve tıbbi tedavi alma hakkına sahiplerdir.

 

 • Being treated in a comfortable environment where their cultural, religious and social values are respected; their honor, security, and peace are protected.
 • Hastaların tedavi süreçlerinde; kültürel, dini ve sosyal değerlerine saygı duyularak rahat bir ortamda tedavi edilmeleri amaçlanır; onur, güvenlik ve huzurları korunur.

 

 • The right to know and make a choice about the services and opportunities that they benefit, people and institutions that they can get assistance concerning their health.
 • Hastaların yarar gördükleri hizmet ve fırsatları, sağlıkları ile ilgili yardım alabilecekleri kişi ve kurumları tanıma ve seçme hakkı vardır.

 

 • The right to be informed about the diagnosis, treatment alternatives, success rates, cost of the treatment, expected course of illness and possible complications.
 • Hastaların, tanı, tedavi alternatifleri, başarı oranları, tedavi maliyeti, beklenen hastalık seyri ve olası komplikasyonlar hakkında bilgi sahibi olma hakkı vardır.

 

 • The right to trust that all medical examinations, care, and treatment will be carried in a legal and confidential environment.
 • Hastalar, tüm tıbbi muayenelerin, bakımın ve tedavinin yasal ve gizli ortamda taşınacağına güvenme hakkına sahiptir.

 

 • The right to benefit from the healthcare service as long as it is necessary, to be informed about the decisions made.
 • Hastaların, sağlık hizmetlerinden gerekli olduğu sürece faydalanma ve alınan kararlar hakkında bilgi sahibi olma hakları vardır.

 

 • The right to participate in the decision-making process regarding treatment.
 • Tedavi ile ilgili karar alma sürecine katılma hakkı vardır.

 

 • Correct assessment of pain and it’s treatment using the most appropriate method and timing.
 • Hastaların ağrılarının doğru ve zamanında tespit edilip en uygun yöntem ve zamanlama ile tedavisinin yapılması hakkı vardır.

 

 • The right to learn about the responsibilities and titles of everyone that directly related to their healthcare and to make a choice if possible.
 • Hasta bireylerin sağlık hizmetleri ile doğrudan ilgili olan herkesin sorumluluklarını ve unvanlarını öğrenme ve mümkünse bir seçim yapma hakkı saklıdır.

 

 • The right and opportunity to reach a physician in case of an emergency.
 • Acil durumlarda doktora ulaşma hakkı ve fırsatı mevcuttur.

 

 • The right to legally inspect their medical records and to request further information.
 • Hastaların dilediklerinde tıbbi kayıtlarını yasal olarak inceleme ve daha fazla bilgi talep etme hakkı vardır.

 

 • The right to submit their complaints about the services they have received and to request a written reply.
 • Aldıkları hizmetler ile ilgili şikayetlerini sunma ve bunlara yazılı bir cevap talep etme hakkı vardır.

 

 • The right to be informed about the details of their invoices.
 • Hastaların tedavi sonrasında, faturalarının detaylarından haberdar olma hakkı mevcuttur.

 

 • The right to be informed of their rights and to exercise such rights.
 • Tüm hastaların haklarından haberdar olma ve bu hakları kullanma hakkı vardır.

Bu yazıya da göz atmak isteyebilirsin:

İngilizce Hastane Kuralları

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar