İngilizce Hastane ve Bölümleriyle İlgili Terimler


Bu içeriğimizde sizler için olası bir hastaneye gitme durumunuzda kullanabileceğiniz kelimeleri ve hastane bölümlerini derledik. Umuyoruz ki, bu kelimeleri kullanmaya hiç ihtiyacınız olmaz ancak olması durumunda da kelimeler artık bir parmak hareketi kadar yakın. İşte karşınızda İngilizce hastane ve bölümleriyle İlgili kelimeler, bölüm tanıtımları ve anlamları…

Hastane ile İlgili Kelimeler ve İngilizce Karşılıkları

 • hospital: hastane
 • pill: hap
 • capsule: kapsül
 • syrup: şurup
 • ointment: merhem
 • eye drops: göz damlası
 • injection: enjeksiyon
 • tranquilizer: sakinleştirici
 • pain-killer: ağrı kesici
 • antifebrile: ateş düşürücü
 • dressing: pansuman
 • bandage: bandaj
 • gauze: gazlı bez
 • plaster: alçı
 • stretcher: sedye
 • thermometer: ateş ölçer
 • doctor: doktor
 • physician: psikiyatr
 • nurse: hemşire
 • surgeon: cerrah
 • cardiologist: kardiyolog
 • radiologist: Radyolog
 • dermatologist: dermatolog
 • paediatrician: çocuk doktoru
 • emergency: acil durum
 • intensive care unit: yoğun bakım 
 • prescription: reçete
 • examination: muayene
 • diagnosis: tanı
 • disease: hastalık
 • illness: hastalık
 • epidemic: salgın
 • dentist: diş doktoru
 • midwife: ebe
 • diet: diyet
 • check-up: kontrol etmek
 • patient: hasta
 • ambulance: ambulans
 • fever: ateş

Hastane Bölümleri ve Tanıtımları 

 • Acil Servis & Ambulans / Emergency and Ambulances

Acil servis ve ambulans bölümü, çeşitli sağlık sorunları, trafik kazaları, yaralanmalar, göçük, infilak durumları ve benzeri durumlarda acil olarak tıbbi yardım hizmetleri sunan bir sağlık hizmet türüdür.

Emergency department and ambulance department is a kind of health service that provides emergency medical assistance services in case of various health problems, traffic accidents, injuries, crashes, explosions and similar situations.

 • Ağız ve diş hastalıkları

  Ağız ve Diş Hastalıkları / Oral and Dental Diseases

Bu birim, hastaların çeşitli ağız ve diş hastalıklarını çözümlemeyi amaçlamaktadır. Başta diş çürükleri, diş taşı temizlikleri olmak üzere gerekli durumlarda ağız içi cerrahi operasyonlar da yapılmaktadır. 

This unit aims to solve various oral and dental diseases of patients. In case of necessity, dental caries, calculus cleaning or calculus cleaning, intraoral oral operations are also performed.

 • Anestezi ve Reanimasyon / Anesthesia and Reanimation

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı (Anestezist) tarafından uygulanan anestezi işlemi,  ameliyat öncesi ve sonrası da dahil olmak üzere ameliyat süresince hastanın ağrı duymamasını, yapılan girişime tahammülünü, ameliyattan sonra süreci hatırlamamasını ve konforunu sağlamak üzere geliştirilmiş bir dizi tıbbi uygulama içermektedir.

Anesthesiology and Reanimation Specialist (Anesthesiologist), including the preoperative and post-operative procedures during the operation, including the patient does not feel pain, tolerate the intervention, the post-operative process has been developed to provide a series of medical applications.

 • Beslenme ve Diyet

  Beslenme ve Diyet / Nutrition and Diet

Dileyen hastaların kilo vermek ya da vermek amacıyla başvurduğu bölümde amaç sağlıklı bir yaşam sürmek ve ideal bir vücuda kavuşmaktır. Ve bazı durumlarda diğer bölümlerden doktorlar da hastalarını bu bölüme yönlendirmektedir. 

In the department where patients who wish to apply for weight loss or loss, the aim is to lead a healthy life and achieve an ideal body. And in some cases, doctors from other departments also refer patients to this department.

 • Biyokimya Uzmanlığı / Biochemistry

Fizik, kimya, biyoloji gibi bilim dallarıyla ilişkili olan biyokimya dalında, biyolojik sistemlerin organizasyon ve fonksiyonlarını moleküler düzeyde incelenmektedir.

In the field of biochemistry, which is related to science, physics, chemistry, and biology, the organization and functions of biological systems are examined at a molecular level.

 • Check Up Merkezi / Check Up Center

Genel Sağlık Taraması anlamına gelen check-up, bireyleri tam anlamıyla muayene etme ve tüm sağlık problemlerini erkenden keşfetmeyi amaçlayan bir hastane birimidir. 

Check-up, which means General Health Screening, is a hospital unit that aims to fully examine individuals and discover all health problems early.

 • Cildiye Uygulamaları / Dermatology

Deri ve zührevi hastalıklar birimi olarak bilinen dermatoloji; deri ile saç, tırnak, ter ve yağ bezleri gibi deri eklerinin hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. Ağız ve genital bölgede oluşan hastalıkların yanı sıra cinsel yolla bulaşan hastalıklar kısacası deriyle ilgili tüm hastalıklar da dermatoloji kapsamı içerisine girmektedir.

Dermatology, known as the unit of skin and venereal diseases; skin and hair, nails, sweat and sebaceous glands, such as the skin is a branch of science examining diseases. In addition to diseases that occur in the mouth and genital area, sexually transmitted diseases, in short, all diseases related to the skin are included in the scope of dermatology.

 • Çocuk Cerrahisi

  Çocuk Cerrahisi / Pediatric Surgery

Çocuk cerrahisi, yetişkin cerrahisinin bir nevi minyatür hali olarak tanımlanmaktadır. Çocuk cerrahisini yetişkin cerrahisinden ayıran en önemli özellik ise çocuk cerrahisinin, tam olarak çocuklarda görülen cerrahi hastalıkların tedavisi ve teşhisi konusunda eğitim ve yetki almış doktorlardan oluşmasıdır.

Pediatric surgery is defined as a miniature state of adult surgery. The most important feature that distinguishes pediatric surgery from adult surgery is that pediatric surgery consists of doctors who have received training and authorization for the treatment and diagnosis of surgical diseases seen in children.

 • Çocuk Kardiyoloji / Pediatric Cardiology

Çocukların kalp ve damar sağlığı ile özel olarak ilgilenen çocuk kardiolojisi bölümü, tıpkı yetişkin bölümünde olduğu gibi özel olarak kalp ve damarlar ile ilgilenmektedir.

The pediatric cardiology department, which is particularly concerned with the cardiovascular health of children, deals exclusively with the cardiovascular system, as in the adult department.

 • Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları / Child and Adolescent Mental Health and Diseases

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları biriminde, 0-18 yaşları arasındaki çocuk ve gençlerin ruhsal problemleri değerlendirilmekte, gerektiğinde aile, öğretmen, okul ve ilgili kurumlarla işbirliğine girilmektedir.

In the Child and Adolescent Mental Health and Diseases Unit, mental problems of children and adolescents between the ages of 0-18 are evaluated and cooperation is initiated with family, teachers, schools and related institutions when necessary.

 • Dahiliye / Internal Medicine

İç hastalıkları birimi olarak anılan hastane birimi, çocukluk çağını aşmış bireylerin iç organ sistemleri ve onunla ilgili hastalıklar ile ilgili incelemeleri yapmaktadır.

The hospital unit, which is referred to as the internal medicine unit, conducts examinations on the internal organ systems and related diseases of individuals over childhood.

 • Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları / Endocrinology and Metabolic Diseases

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları birimi endokrin sistem hastalıklarıyla uğraşmaktadır. Endokrinolog adıyla anılan bu doktorlar salgı bezlerini etkileyen hastalıkların tanısını ortaya koymaktadır.

The department of Endocrinology and Metabolic Diseases deals with endocrine system diseases. These doctors, known as endocrinologists, make the diagnosis of diseases affecting the glands.

 • Estetik, Plastik Cerrahi / Aesthetics, Plastic Surgery

Dileyen bireylerin vücutlarında şikayetçi oldukları herhangi birime estetik operasyon uygulamak için gittikleri plastik cerrahi bölümü, aynı zamanda trafik kazaları ya da çeşitli hastalıklardan oluşan sorunlar için de bir iyileştirme süreci oluşturmaktadır.

The plastic surgery department, where individuals go to perform aesthetic operations on anybody in which they complain, also constitutes an improvement process for traffic accidents or various diseases.

 • Genel Cerrahi / General Surgery

Genel cerrahi, vücutta sistemik ve yerel sorunların cerrahi yöntemlerle tedavisi yanında, genel prensipler (yara iyileşmesi, yaralanmaya metabolik ve endokrin cevap gibi) konuları içeren ve gelişimleri açısından pek çok cerrahi ve temel tıp dalını etkilemiş bir bilim dalıdır.

General surgery is a branch of science that includes general principles (such as wound healing, metabolic and endocrine response to injury) as well as surgical treatment of systemic and local problems in the body and has influenced many branches of surgery and basic medicine in terms of their development.

 • Göğüs Hastalıkları / Chest Diseases

Göğüs hastalıkları birimi, akciğer ya da göğüs kafesini ilgilendiren herhangi bir enfeksiyon, alerjik hastalıklar, kanser, damar ya da solunum ile ilgili hastalıklarının teşhis ve tedavisini yapan bilim dalıdır.

The chest diseases unit is the branch of science that diagnoses and treats any infections, allergic diseases, cancer, vascular or respiratory diseases of the lung or rib cage.

 • Göz Hastalıkları

  Göz Hastalıkları / Eye Diseases

Göz hastalıkları biriminde, göz ve görme sistemi hastalıklarının teşhis ve tedavisini yapan veya bu alandaki rahatsızlıkların önlenmesine yardımcı olmak amaçlanmıştır.

In the ophthalmology unit, it is aimed to help prevent and diagnose or treat diseases of the eye and vision system.

 • Kadın Hastalıkları ve Doğum / Gynecology

Kadın hastalıkları biriminde; yumurtalık hastalıkları, hamilelik, ultrason, regl düzensizlikleri, kısırlık tedavisi, kürtaj gibi konular başta olmak üzere kadınlarla ilgili çeşitli hastalıklar tedavi edilmektedir. 

In the gynecology, unit can treat ovarian diseases, pregnancy, ultrasound, menstrual irregularities, infertility treatment, abortion, etc…

 

 • Kalp Hastalıkları (Kardiyoloji) / Heart Diseases (Cardiology)

Kalp ve kalp damarlarının hastalıklarının tanısı, tedavisi ve takibi ile ilgilenen tıp dalına kardiyoloji denilmektedir.

Cardiology is the branch of medicine that deals with the diagnosis, treatment, and follow-up of heart and cardiovascular diseases.

 • Kulak Burun Boğaz (KBB) / Otorhinolaryngology

Bu birim, hastaların kulak, burun ya da boğazla ilgili çeşitli hastalıklarını muayene etme ve onlara uygun tedavi yöntemi uygulamakla sorumludur.

This unit is responsible for examining the various diseases of the patients’ ear, nose or throat and applying appropriate treatment methods to them.

 • Laboratuvar / LAB

Tüm hastane birimlerinin hastalara testler yapılması için yönlendirdikleri birim olan laboratuvar, kişilerin hastalıklarının ne olduğunu veya bunların sebeplerini çıkan test sonuçlarına göre araştırmaktadır. 

The laboratory, which is directed by all hospital units to conduct tests for patients, investigates what the diseases of individuals are or according to the test results.

 • Nöroloji / Neurology

Nöroloji, sinir sistemiyle ilgili tüm hastalıkları incelemek ve bunları tedavi etmekle yükümlüdür. 

Neurology is responsible for examining and treating all diseases related to the nervous system.

 • Ortopedi ve Travmatoloji / Orthopedics and Traumatology

Ortopedi birimi; kemikleri, kasları, eklemleri ve sinirleri inceleyen, incelediği bölgelerle ilgili muayene, teşhis ve tedavi sürecini ilerletmektedir.

Orthopedic unit; Bones, muscles, joints, and nerves, examining, examining the areas related to the examination, diagnosis and treatment process.

 • Radyoloji / Radiology

Radyoloji, birden fazla klinik bölüme hizmet veren bir alandır. Bu birimde ultrason, röntgen, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve mamografi için kullanılan makinelerle çekim yapılmaktadır.

Radiology is an area that serves multiple clinical departments. In this unit, ultrasound, x-ray, computed tomography, magnetic resonance imaging, and mammography machines are used for shooting.

 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları / Mental Health and Diseases

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları biriminde temel amaç hastaların bilişsel, davranışsal ve duygusal iyiliğini sağlamaktır.

The main purpose of the Mental Health and Diseases Unit is to provide cognitive, behavioral and emotional well-being of the patients.

 • Saç Ekim Merkezi / Hair Transplantation Center

Kellik problemi çekenlerin ağırlıklı olarak başvurdukları saç ekim merkezleri, dileyenlere çeşitli yöntemler uygulayarak saç ekmektedir.

The hair transplantation centers, which are mostly used by baldness sufferers, apply various methods to those who wish persons.

 • Tüp Bebek Merkezi / IVF Center

Tüp bebek merkezi, çeşitli sebepler nedeniyle doğal yollardan çocuk sahibi olamayanlar için çeşitli tedaviler uygulamaktadır.

 • Üroloji / Urology

Erkeklerde, kadınlarda ve çocuklarda böbrekler, adrenal bezler, üreterler, idrar kesesi, üretra gibi organlardaki sorunları teşhis ve tedavi etmekle görevli birimdir.

It is the unit responsible for diagnosing and treating problems in organs such as kidneys, adrenal glands, ureters, urinary bladder, urethra in men, women, and children.

 • Uyku Bozukluğu Merkezi / Sleep Disorder Center

Uyku problemleri yaşayanların başvurduğu bu birimde, kişilerin uyuyamama nedenleri araştırılmakta ve buna alternatif çözümler üretilmektedir.

In this unit, where people with sleep problems apply, the reasons for inability to sleep are investigated and alternative solutions are produced.

Hangi koşullar altında olursanız olun, İngilizce konuşmanız hayatınızın her alanında size yardımcı olacak. Hele de sağlıkla ilgili çözmeniz gereken acil bir durum varsa, İngilizce öğrenmeniz artık kaçınılmaz. Ancak üzülmeyin, bu durumda size yardımcı olacak temel kaynak Konuşarak Öğren sistemi. Konuşarak Öğren sayesinde yabancı dil bilginizi her geçen gün biraz daha fazla geliştirebileceksiniz.
Ayrıntılı bilgi için: www.konusarakogren.com sitesini inceleyebilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar