İngilizce Atatürk’ün Hayatı


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İngilizce Atatürk’ün Hayatı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik’te doğdu. Türk milleti için bir Cumhurbaşkanının ötesinde, ileri görüşlü bir lider, düşünür ve politikacıydı. Hayatını Türk milletinin gelişimine adadı, düşünceleri ve belirlediği değerlerin izinde yaptıklarıyla diğer milletleri de kendine hayran bırakarak gelecek nesillere öncülük etti. Kalabalık bir ailesi yoktu: annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi ve kız kardeşi Makbule. 

Atatürk’s Life

Mustafa Kemal Atatürk, the founder and the first president of the Republic of Turkey, was born in Salonika in 1881. He was not only a president for the Turks but also a farsighted leader, thinker, politician. He dedicated his life to the development of Turkish nation, the things he has done to follow the value he set by, impressed the other nations and lead the next generations. His family was not large: his mother Zübeyde Hanım, his father Ali Rıza Efendi and his sister Makbule.

Eğitim Hayatı

Mustafa Kemal’in eğitim hayatı, annesinin isteği üzerine, ağırlıklı olarak dini eğitim veren Mahalle Mektebi ile başlar, bir süre eğitimine burada devam ettikten sonra babasının isteği üzerine Avrupa tarzı eğitim veren Şemsi Efendi Okulu’na geçiş yapar. Ali Rıza Efendi’nin vefatının ardından Mustafa’nın eğitim hayatı yarıda kalır ve annesi ve kız kardeşi ile birlikte dayısının yanına taşınır. Bir süre dayısının yanında yaşadıktan sonra Selanik’e döner ve Selanik Mülkiye Rüştiyesi’nde eğitimine başlar. Yaşadığı sorunlar nedeniyle buradan da ayrılmak durumunda kalan Mustafa, asker olmak üzere askeri okul sınavlarına girer ve Selanik Askeri Rüştiyesi’ni kazanır. O zamana kadar adı Mustafa’yken, matematik öğretmeninin de adı Mustafa olmasının üzerine öğretmeni, adına bir de Kemal adını ekler. Böylece artık Ali Rıza’nın oğlu Mustafa değil, Mustafa Kemal’dir. Mustafa Kemal bundan sonra yolunu, askeri okullar üzerinden çizer.

1895 yılında Selanik Askeri Rüştiyesi’nden mezun olarak Manastır Askeri İdadisi’ne başlar ve 1899 yılında buradakini eğitimini tamamlayarak Harbiye Mektebi’ne başlar. 1902 yılında Harbiye Mektebi’nden mezun olur ve Harp Akademisi’ne başlar. 1905 yılında Harp Akademisi’nden Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun olduğunda okul hayatı sonlanır.

Education

Mustafa Kemal first enrolls in a religious school Mahalle Mektebi Hafız Mehmet Efendi neighborhood school at his mother’s request, after a while he continues his education in this school, he transferred to Şemsi Efendi School which is a modernistic school at his father’s request. Following the loss of his father, he had to drop out of the school to move in his uncle’s house with his family. After living with his uncle for a while, he returns to Salonika and enrolls in Salonika Junior High School for Civil Servants. Because of the problems he had, he has to drop out and applies for military schools and gets accepted into Military Junior High School. Before then his name was just Mustafa after he meets a mathematics teacher named Mustafa, his teacher adds him a nickname, Kemal. Since then, his name was no longer Mustafa who is the son of Ali Rıza, but  Mustafa Kemal. Later on, Mustafa Kemal’s education continues in line with military schools.

He graduated the Military Preparatory School in Salonika in 1895, then enrolls in the Military High School at Manastır, after he graduated in 1899 he enrolls in the Military Academy in Istanbul. In 1902, Mustafa Kemal graduated from the Military Academy and enrolls in the General Staff College. In 1905, he completed his education life with the rank of Staff Captain. 

Askeri Hayatı

Hayatını Türk milletinin gelişimine adayan Mustafa Kemal’in düşüncesine göre, bir millet, kendini başka bir milletin boyundurluğu altında ezdirmemeliydi ve bu düşünceyle yola çıktığında tek amacı, kayıtsız şartsız bağımsız olan; uygar, çağdaş ve demokratik bir Türk devleti kurmaktı.

Hayatının büyük kısmını cephelerde geçiren Mustafa Kemal, eğitiminin bitmesinin ardından ilk görevini Şam’da 5. Ordu’da tamamlar. Bu sürede Suriye’yi iyice tanır ve orduyu gözlemleyerek ordu eğitimindeki eksiklikleri yakından tespit etme fırsatı bulur. Buradaki görevi boyunca, arkadaşlarıyla “Vatan ve Hürriyet Cemiyeti”ni kurarak çalışmalar yapar. Bir süre sonra gizlice Selanik’e dönerek İttihat ve Terakki adında Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin bir şubesini daha kurar. Hükûmet tarafından duyulan bu durum, amirlerinin onu koruması üzerine kapanır. 20 Haziran 1907 tarihinde Kıdemli Yüzbaşı rütbesine yükselerek Şam Ordusu’nun Kurmay Başkanlığı’nda göreve getirilir.

13 Ekim 1907’de 3. Ordu Karargâhı’na atanır ve Selanik şubesinde çalışmak üzere Selanik’e gelir. 1908 yılı boyunca Meşrutiyet’in ilanı için çalışmalar yapar. 31 Mart 1909’da, 31 Mart İhtilali’nde Hareket Ordusu’nda, Kurmay Subayı olarak görev alır. 1911 yılında İstanbul’a Genelkurmay’a atanmasının ardından Binbaşı rütbesine yükselir. 9 Ocak 1912’de Trablusgarp’ta, Tobruk’ta görev alır. 27 Ekim 1913’te Sofya Ateşemiliterliği’ne atanır.  1915 yılında Yarbay rütbesine yükselir. Aynı yıl, Tekirdağ’da 19. Tümen’i kurar. Yine, 1915’te, Arıburnu’nda İtilaf Devletleri’ne karşı koyar, ardından Albaylığa yükselir. 9 Ağustos 1915’te Anafartalar Grup Komutanlığı’na atanır. Anafartalar görevinde, düşman üzerinde galibiyet alarak 1916 yılında Tuğgeneral rütbesine yükselir.

1917 yılında, memleketin ve ordunun durumunu açıklayıcı nitelikte bir rapor hazırlar ve kısa bir süre sonra İstanbul’a döner. 30 Ekim 1918 Osmanlı için yıkılış niteliği taşıyan Mondros Ateşkesi’nin ardından Suriye’deki Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’na atanır ve kısa süre sonra Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı kaldırılır ve Mustafa Kemal tekrardan İstanbul’a döner. 30 Nisan 1919’da, Erzurum’daki 9. Ordu Müfettişliği’ne atanır. 15 Mayıs 1919’da Yunanların İzmir’e çıkarma yapmasının ardından Mustafa Kemal, 19 Mayıs’ta Bandırma vapuruyla Samsun’a çıkar. 15 Haziran 1919’da 3. Ordu Müfettişi ünvanını alır.

Military Career

According to the thoughts of Mustafa Kemal, who devoted his life to the development of the Turkish nation, a nation should not oppress itself under the auspices of other nations, and when he followed the thought, his one and only aim was to establish a Turkish state which is unconditionally sovereign; civilized, contemporary and democratic. 

Mustafa Kemal, who spent his almost entire life in the army, graduated from the War Academy, thereafter he posted to Damascus in the 5th Army. During his posting, he was well acquainted with Syria and had the chance to observe closely the deficiencies in military training by observing the army. Besides, during the period, he establishes a society called “Homeland and Freedom” to work on the nation’s independence issues with his friends. After a while, he secretly returns to Salonika and establishes a new branch to Homeland and Freedom called Committee of Union and Progress. After the situation heard by the government, the attempts remain secret by the help of Mustafa Kemal’s superiors protections on him. On 20th June 1907, he was promoted to the rank of Senior Captain and appointed as the Chief of Staff of the Damascus Army. 

On 13th October 1907, he was appointed to 3rd Army and goes to Salonika. During the year of 1908, he works on the declaration of constitutionalism. On 31st March 1909, he served as Staff Officer for the Army of Action in the 31 March Incident. Afterward, he was appointed to the General Staff in 1911, he was promoted to the rank of Major. On January 9, 1912, he took charge in Tobruk, Tripoli. On October 27, 1913, he was appointed to the Sofia Attachê. He was promoted to the rank of Lieutenant Colonel. In the same year, he established the 19th Division in Tekirdağ. Besides, he resisted to the Allied Powers in Arıburnu, then he was promoted to the rank of Colonel. On August 9, 1915, he was appointed to Anafartalar Group Command. In his assignment of Anafartalar, he won the rank of Brigadier General in 1916 winning over the alliances. 

In 1917, he explanatorily reported the situation of the country and the army and shortly afterward returned to Istanbul. After the Armistice of Moudros as death decree of Ottoman Empire on 30th October 1918, he was appointed to the commandership of the Yıldırım Army Group, soon afterward, the Yıldırım Army Group was abolished and Mustafa Kemal returned to Istanbul. On 30th March 1919, he was appointed to the inspectorship of 9th Army in Erzurum. After the Greeks attacked to Izmir on 15th May 1919; Mustafa Kemal landed in Samsun on 19th May. He assumed the title of inspector of the 3rd Army on 15th June.

Milli Mücadele

Mustafa Kemal, milli mücadele çalışmalarını sürdürürken 21 – 22 Haziran 1919 tarihlerinde Rauf Orbay, Refet Bele ve Ali Fuat Cebesoy ile birlikte Amasya Genelgesi’ni gerçekleştirir. Temmuz 1919’da askerlikten çekilir. 23 Temmuz’da Erzurum Kongresi’ni toplar ve bir Temsil Kurulu seçerek yurdun farklı bölgelerine gönderir. 4 – 11 Eylül tarihleri arasında Sivas Kongresi toplanır. 11 Eylül’de Anadolu ve Rumeli Müdaafa-i Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi Başkanlığı’na seçilir. 22 Ekim’de Amasya Protokolü imzalanır. 7 Kasım’da Erzurum’dan milletvekili seçilir. 20 Mart 1920’de İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmesinin ardından Mustafa Kemal’in protestosu ile Ankara’da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimi gerçekleşir. 

23 Nisan 1920’de Mustafa Kemal, Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurdu ve 24 Nisan’da Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi. Mustafa Kemal, İstanbul Hükumeti tarafından 11 Mayıs’ta, padişah Vahdettin’in de onayıyla ölüm cezasına çarptırıldı. 

Zorlu geçen dönemleri, zorlu ancak başarı getiren savaşlar ve önemli kararlar takip etti. Savaşlarda gösterdiği başarılardan dolayı Mustafa Kemal’e Mareşallik rütbesinin yanında Gazi ünvanı verildi. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi ve Gazi Mustafa Kemal, ilk Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanlığı boyunca sadece askeri değil, toplumsal sorunlara ve ihtiyaçlara da değinerek toplumsal normlar çerçevesinde modern bir toplum oluşturmayı amaçlamıştı. Soyadı kanunun gelmesiyle Mustafa Kemal’e “Türklerin atası” anlamına gelen “Atatürk” soyadı verildi. 15 Eylül 1938’de vasiyetnamesini yazdı ve tarih 10 Kasım 1938’i gösterdiğinde, saat 09:05’te Dolmabahçe Sarayı’nda hayata veda etti.

Turkish War of Independence

During the preparation process of the Turkish War of Independence, Mustafa Kemal and his friends Rauf Orbay, Refet Bele and Ali Fuat Cebesoy discussed Amasya Circular between the dates 21st and 22nd June 1919. On July 1919, he withdrew his military service. On July 23, he convened the Erzurum Congress and elects a Representative Board to assign them around the country. Sivas Congress convened between the dates from the 4 to 11 September. On September 11, he was elected as the Head of the Delegation of the Anatolian and Rumeli Defense of Rights Association Delegation. Amasya Protocol was signed on 22 October. On November 7, he was elected as a member of parliament from Erzurum. Following the conquest of Istanbul by the Allied Powers on 20 March 1920, Mustafa Kemal’s protest attempted to convene a new National Assembly in Ankara.

On 23rd April 1920, Mustafa Kemal found the Turkish Grand National Assembly in Ankara and he appointed Commander-in-Chief by the Grand National Assembly. Mustafa Kemal is condemned to death by Istanbul Government with the consent of Sultan Vahdettin on 11st May. 

A series of challenging but full of victorious battles and vital decisions followed the torrid period. Mustafa Kemal was given the title of Gazi beside the rank of Marshal due to his success in battles. On October 29, 1923, the Republic was proclaimed and Mustafa Kemal became the first President. During his Presidency, he aimed to create a modern society within the framework of social norms by addressing not only military but also social problems and needs. With the surname law, Mustafa Kemal was given the surname “Atatürk” which means “the ancestor of the Turks”. On the 15th September 1938, he wrote his testament and he died in Dolmabahçe Palace when the date was 10th November 1938 at 09:05 o’clock.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

2 thoughts on “İngilizce Atatürk’ün Hayatı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.