İngilizce İsmet İnönü’nün Hayatı


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Mustafa İsmet İnönü, Osmanlı döneminde albay, Cumhuriyet döneminde orgeneral ve eski Genelkurmay Başkanı’dır. Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye’nin ilk başbakanı, ikinci cumhurbaşkanı, İstiklal Madalyası sahibi asker ve siyasetçidir. 

CHP’nin düzenlediği kurultay sonrasında kendisine “Millî Şef” unvanı verilmiştir. İnönü, Kurtuluş Savaşı’na katılmış ve Lozan Antlaşması’nı imzalamış, birçok defa başbakanlık görevinde bulunmuştur. 1925-1937 yılları arasında 12 yıllık kesintisiz başbakanlık yapmış olmakla birlikte, toplam 17 yıl 11 ay ile Türkiye’de cumhuriyet tarihinin en uzun süreli başbakanlık yapmış ismidir.

İsmet İnönü’s Life 

Mustafa İsmet İnönü was a colonel during the Ottoman period, and the general and former Chief of General Staff during the Republican period. After the proclamation of the Republic of Turkey’s first prime minister and second president, medal winner is a soldier and politician.

After the congress organized by the CHP, he was given the title of “National Chief”. İnönü participated in the War of Independence and signed the Lausanne Treaty and served as prime minister many times. While the prime minister has done 12 years of uninterrupted agreement between the years 1925-1937, a total of 17 years and 11 months is made with the longest name the prime minister in the history of the republic in Turkey.

Aile ve Erken Dönem Hayatı

İsmet İnönü, 24 Eylül 1884 tarihinde İzmir’de Reşit Efendi ile Cevriye Temelli Hanım’ın ikinci oğulları olarak dünyaya gelmiştir. İlk çocukları Ahmet Mithat ve ikinci olan İsmet İnönü’nün dışında Hasan Rıza ve Hayri Temelli adlı iki oğulları; Seniha Okatan adlı bir kız çocukları olmuştur.

Family and Early Life

İsmet İnönü was born on 24 September 1884 in İzmir as the second son of Reşit Efendi and Cevriye Temelli Hanım. Apart from their first child Ahmet Mithat and his second son İsmet İnönü, his two sons, Hasan Rıza and Hayri Temelli; They had a daughter named Seniha Okatan.

Okul Hayatı

İsmet İnönü, ilk ve orta öğrenimini Sivas’ta tamamlamıştır. 1895 yılında Sivas Mülkiye İdadisi’ne kayıt yaptırmış ve 1896’da buradan mezun olmuştur. Sonra, 1897 yılında İstanbul’da yer alan Mühendishane İdadisi’ne gitmiştir. 14 Şubat 1901’de Mühendishane-i Berr-i Hümâyun’a girip 1 Eylül 1903 tarihinde topçu teğmeni olarak mezun olmuştur. 26 Eylül 1906 tarihinde Erkân-ı Harbiye Mektebini başarıyla birincilikle bitirerek kurmay yüzbaşı rütbesiyle Edirne’deki 2. Ordu’nun 8. Topçu Alayı’nda stajını yapmıştır.

School Life

İsmet İnönü completed his primary and secondary education in Sivas. In 1895, he enrolled in Sivas Property Administration and graduated in 1896. Then, in 1897, he went to the Mühendishane İdadisi in Istanbul. He entered Mühendishane-i Berr-i Hümâyun on 14 February 1901 and graduated on 1 September 1903 as an artillery lieutenant. He successfully completed the Erkân-ı Harbiye School on 26 September 1906 with the rank of staff captain and completed his internship at the 8th Artillery Regiment of the 2nd Army in Edirne.

Askerlik Hayatı

1908 yılında 2. Süvari Fırkası’nın kurmayı olmuş ve 31 Mart İsyanı’nda Hareket Ordusu karargâhında bir görevde yer almıştır. 1910’da 4. Kolordu kurmaylığı görevine getirilmiş ve 1911’de Yemen Kuvayi Mürettebe Komutanlığı kurmaylığı, ardından 26 Nisan 1912 tarihinde binbaşı rütbesine terfi etmiştir. 1912-1913 yılları arasında Harbiye Nezareti’nde Başkomutanlık Karargâhı 1. Şubede bulunmuş ve İkinci Balkan Savaşı esnasında Çatalca Ordusu’nun komutanlığında görevlendirilmiştir. Savaştan sonra İstanbul Antlaşması imzalanırken Bulgarlar ile müzakere eden heyete askerî danışman olarak katılmıştır. 1914 yılında Harbiye Nazırlığı ve Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisliği’ne atanan Enver Paşa’nın başlattığı ordunun yenileştirilmesi hareketinde etkin rol oynamıştır.

29 Kasım 1914 tarihinde kaymakam olmuş ve 2 Aralık 1914 tarihinde Genel Karargâh 1. Şube Müdürü olarak atanmıştır. 9 Ekim 1915 tarihinde 2. Ordu Kurmay Başkanlığına getirilmiş ve 14 Aralık 1915 tarihinde miralay rütbesine terfi etmiştir. I. Dünya Savaşı sırasında Kafkas Cephesi’nde Kolordu Komutanı olarak, Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte çalışmıştır. 2. Ordu Komutan Vekili Mustafa Kemal Paşa’nın önerisiyle, 12 Ocak 1917 tarihinde 4. Kolordu Komutanlığı’na atanmıştır. Ardından Halep’te 7. Ordu’nun oluşturulmasında görev almış ve 1 Mayıs 1917 tarihinde Filistin Cephesi’nde 20. Kolordu komutanlığına, 20 Haziran’da 3. Kolordu komutanlığına atanmıştır. Bu sırada 7. Ordu’nun komutanlığını üstlenen Mustafa Kemal Atatürk ile yeniden bir arada çalışmıştır.

Military Life

In 1908 he became the founding member of the 2nd Cavalry Party and took part in the Army Headquarters in the March 31 Rebellion. In 1910, he was appointed as the staff of the 4th Corps, and in 1911, he was promoted to the command of Yemen Kuvayi Crew Command, and on 26 April 1912 he was promoted to the rank of major. Between 1912-1913, he was in the 1st Branch of the Commander-in-Chief of the Ministry of War and was assigned to the command of the Çatalca Army during the Second Balkan War. After the war, when the Istanbul Treaty was signed, he joined the delegation negotiating with the Bulgarians as a military adviser. In 1914, Enver Pasha was appointed as the Minister of War and Chief of the Ministry of War and played an active role in the reform of the army initiated by Enver Pasha.

He became the district governor on 29 November 1914 and on 2 December 1914 he was appointed as the Head of the General Headquarters. He was appointed as the Chief of Staff of the 2nd Army on 9 October 1915 and was promoted to the rank of heritage on 14 December 1915. During World War I, he worked as the Corps Commander on the Caucasian Front with Mustafa Kemal Pasha. On 12 January 1917, he was appointed as the commander of the 4th Corps upon the proposal of Mustafa Kemal Ataturk, Deputy Commander of the 2nd Army. He then took part in the formation of the 7th Army in Aleppo, and on 1 May 1917 he was appointed commander of the 20th Corps at the Palestinian Front, and on 20 June he was appointed commander of the 3rd Corps. Meanwhile, he re-worked together with Mustafa Kemal Ataturk, who assumed command of the 7th Army.

Kurtuluş Savaşı

24 Ekim 1918 tarihinde Harbiye Nezareti Müsteşarlığı’na atanmış ve Paris Barış Konferansı için hazırlık için kurulan komisyonda görev almıştır. İlk kez 8 Ocak 1920 tarihinde Ankara’ya gitmiş ve kısa bir süre Mustafa Kemal Paşa ile çalıştı. 9 Nisan 1920 tarihinde Mustafa Kemal Paşa’nın çağrısı üzerine İstanbul’dan Ankara’ya gitmiş ve İstanbul ile bütün resmî bağlarını koparmış. 23 Nisan 1920 tarihinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Edirne milletvekili olarak katılmıştır. 6 Haziran 1920 tarihinde İstanbul’daki Divan-ı Harp tarafından idam cezasına çarptırılmıştır. 

4 Mayıs 1921 tarihinde Batı Cephesi Komutanlığına atandı. Ancak 17 Temmuz 1921 tarihinde Kütahya-Eskişehir Muharebeleri’nde aldığı mağlubiyet üzerine TBMM tarafından Genelkurmay Başkanlığı görevinden alınmış, yerine 3 Ağustos 1921 tarihinde aynı zamanda Başvekil ve Millî Savunma Vekili de olan Fevzi Paşa getirilmiştir. Daha sonra Sakarya Meydan Muharebesi sırasında TBMM tarafından Meclis Başkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutanlığa getirilmesi üzerine ile Batı Cephesi Komutanlığı görevinde bulunmuştur. İzmir’in geri alınmasından sonra Mustafa Kemal Paşa tarafından ateşkes görüşmelerinde bulunmak üzere görevlendirilerek Mudanya’ya gönderilmiştir.

Independence War

On October 24, 1918, he was appointed as the Undersecretary of the Ministry of War and served on the commission set up for the Paris Peace Conference. He first went to Ankara on January 8, 1920 and worked with Mustafa Kemal Pasha for a short time. On April 9, 1920, upon the call of Mustafa Kemal Pasha, he went from Istanbul to Ankara and severed all his official ties with Istanbul. opened on April 23, 1920, Turkey has participated in Edirne deputy to the National Assembly. On 6 June 1920 he was sentenced to death by the Divan-ı Harp in Istanbul.

On May 4, 1921, he was appointed Commander of the Western Front. However, on 17 July 1921, he was dismissed from his position as the Chief of the General Staff by the Turkish Grand National Assembly upon his defeat in the Kütahya-Eskişehir Battles. Later, during the Battle of Sakarya, he was appointed as the Commander-in-Chief of the Parliament by Mustafa Kemal Atatürk, the Speaker of the Turkish Grand National Assembly. After the recapture of Izmir, Mustafa Kemal Pasha was assigned to Mudanya for the cease-fire negotiations.

Siyasal hayatı

İsmet İnönü, Millî Mücadele’nin son aşamasını temsil eden,  3 Ekim – 11 Ekim 1922 tarihleri arasında gerçekleşen Mudanya Mütarekesi görüşmelerinde Türk tarafını temsil etmiştir. 26 Ekim 1922 tarihinde ise TBMM tarafından Hariciye Vekili seçilmiştir. Aynı zamanda İsmet İnönü, yeni devletin bağımsızlığını ve egemenliğini onaylayan, Sevr Antlaşması’nı ve Mondros Mütarekesini geçersiz kılan Lozan Antlaşması’nı imzalamıştır.

Political life

İsmet İnönü represented the Turkish side during the Mudanya Armistice negotiations, which took place between 3 October and 11 October 1922, representing the last stage of the National Struggle. On 26 October 1922, he was elected Deputy Minister of Foreign Affairs by the Turkish Grand National Assembly. At the same time, İsmet İnönü signed the Treaty of Sevres and the Treaty of Lausanne, which invalidated the independence and sovereignty of the new state and invalidated the Armistice of Sevres.

Başbakanlık

29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet’in ilan edilmesinden öncesinde İsmet İnönü, Mustafa Kemal Atatürk ile siyasal işbirliği içindeydi. İsmet İnönü, 30 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk hükümetini kurmuştur ve aynı zamanda Halk Fırkası’nı kurmuş ve genel başkanlığını üstlenmiştir. 

İlk başbakanlık döneminde Cumhuriyetin ilk devrimleri yapılmaya başlanmıştır. İlk ve orta öğretimin birleştirilmesi, halifeliğin kaldırılması ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurulması bu dönemde gerçekleşmiştir. Muhalefet partisi olarak kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın muhalefeti nedeniyle başbakanlıktan istifa etmiştir. Şeyh Said İsyanı’nın başlaması nedeniyle yeniden hükümeti kurmakla görevlendirilmiştir. Ayaklanmanın bastırılmasında Başbakan olarak önemli rol oynamıştır. 1927 yılında kendi isteğiyle askerlikten emekli olmuştur.  Bu tarihten sonra, yeni devletin oluşumunda Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte en önemli siyasal kişilik olarak devleti yönetmiştir.

1934 yılında Soyadı Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendisine İnönü soyadı verilmiştir. 1924 yılından 1937 yılına kadar başbakanlık görevini aralıksız sürdürmüştür. 

Premiership

Before the declaration of the Republic on 29 October 1923, İsmet İnönü was in political cooperation with Mustafa Kemal Atatürk. Ismet Inonu, established the first government of the Republic of Turkey on October 30, 1923, he founded the People’s Party and also assumed the chairmanship.

During the first prime ministry, the first revolutions of the Republic began. It was during this period that primary and secondary education were united, the abolition of the caliphate and the establishment of the Presidency of Religious Affairs. He resigned from the Prime Ministry because of the opposition of Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası which was established as an opposition party. Due to the start of Sheikh Said Rebellion, he was assigned to re-establish the government. He played an important role as Prime Minister in suppressing the uprising. He retired from military service in 1927 voluntarily. After this date, together with Mustafa Kemal Atatürk in the formation of the new state ruled the state as the most important political personality.

After the surname law came into force in 1934, he was given the surname İnönü by Mustafa Kemal Atatürk. From 1924 to 1937, he served as prime minister.

Cumhurbaşkanlığı ve Çok Partili Hayat

10 Kasım 1938 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümü üzerine, 11 Kasım 1938 tarihinde olağanüstü toplanan TBMM tarafından cumhurbaşkanlığına seçilmiştir. 26 Aralık 1938 tarihinde toplanan CHP I. Olağanüstü Kurultayı’nda partinin “değişmez genel başkanı” seçilmiş ve kendine “Millî Şef” unvanı verilmiştir.

Cumhurbaşkanı seçilmesinden hemen sonra başlayan II. Dünya Savaşı döneminde, ülkeyi savaştan uzak tutmaya çalışmıştır. Varlık Vergisi uygulaması hayata geçirilmiştir. Yine bu dönemde Hasan Âli Yücel’in öncülüğündeki Köy Enstitüleri kurulmuştur. Bu enstitüler yıllar sonra kapatılana kadar 20.000 öğrenci köy öğretmeni olarak yetiştirmiştir. Ayrıca cumhurbaşkanlığı döneminde müziğe özel yeteneği olan küçük yaştaki çocukların bu konuda iyi bir eğitim almasını sağlamak için çıkardığı Harika Çocuklar Yasası ile İdil Biret ve Suna Kan gibi sanatçıların yetişmesinde önemli rolü olmuştur.

1945 yılında kurulan Millî Kalkınma Partisi’nden sonra 1946 yılında Demokrat Parti’nin kurulmasıyla bir seçim atmosferi olmuştur. 1946 yılında yapılan ilk çok partili seçimde “açık oy, gizli tasnif” metodu kullanıldı ve CHP bu seçimlerde iktidarını devam ettirmiştir. 1950 seçimlerinin ardından iktidar Demokrat Parti’nin eline geçmiş ve İsmet İnönü bu tarihten itibaren Cumhurbaşkanı ve ana muhalefet partisi genel başkanı olarak devam etmiştir. 

Presidential and Multi-Party Life

Following the death of Mustafa Kemal Atatürk on 10 November 1938, he was elected as the president by the Turkish Grand National Assembly on 11 November 1938. At the First Extraordinary General Assembly of the Republican People’s Party (CHP), which was held on 26 December 1938, he was elected as the mez constant leader genel of the party and was given the title of Mill National Chief “.

1.During World War II, he tried to keep the country away from war. Wealth Tax application was implemented. In this period, the Village Institutes under the leadership of Hasan Âli Yücel were established. These institutes trained 20,000 students as village teachers until they were closed years later. In addition, during the presidency of the Children with a special talent in music to ensure that children get a good education on this issue, the Great Children Act and the role of artists such as İdil Biret and Suna Kan has played an important role.

After the National Development Party, which was established in 1945, there was an election atmosphere with the establishment of the Democratic Party in 1946. In the first multiparty election held in 1946, the “open ballot, secret classification” method was used and the CHP maintained its power in these elections. After the 1950 elections, the ruling Democratic Party was taken over and İsmet İnönü continued as President and leader of the main opposition party.

27 Mayıs Darbesi

1960’lara gelindiğinde CHP ile DP arasındaki tartışmalar daha da arttı. Ayrıca İnönü başta olmak üzere CHP’nin ileri gelen üyelerine saldırılar düzenlenmesi ve çeşitli siyasal sorunlar nedeniyle 27 Mayıs 1960 tarihinde Türkiye’de bir askeri darbe gerçekleşmiştir. DP, 1960 yılında 27 Mayıs Darbesiyle iktidardan uzaklaştırıp yeni anayasa kabul edildikten sonra, 15 Ekim 1961 seçimlerinde CHP tek başına iktidar olacak çoğunluğu sağlayamasa da, en yüksek oyu alan parti olduğundan, 24 yıl sonra yeniden başbakan olarak hükümeti kurmakla görevlendirilmiştir. 

May 27 Coup

In the 1960s, the debate between the CHP and the DP increased. In addition, due to the issuance attacks on leading members, especially Inonu CHP and various political problems in Turkey on 27 May 1960 a military coup took place. After the DP was removed from power with the May 27 coup in 1960 and the new constitution was adopted, the CHP was not the only party to win the majority in the elections of October 15, 1961, but was appointed as the prime minister 24 years later, since it was the party with the highest votes.

CHP’den ayrılması ve Cumhuriyet Senatosu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 12 Mart 1971 tarihindeki müdahalesinden sonra, CHP’nin tutumu konusunda parti içinde önemli görüş ayrılıkları belirmiş ve İsmet İnönü, Bülent Ecevit ile anlaşmazlığa düşmüştür. Bu anlaşmazlık sonucu partiden istifa eden Bülent Ecevit’e parti üyeleri engel olmaya çalışmıştır. Bu yüzden İsmet İnönü, Bülent Ecevit’e destek vermiş ve Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etmiştir. 4 Kasım 1972 tarihinde CHP üyeliğinden, 14 Kasım 1972 tarihinde de milletvekilliğinden istifa etmiştir. Daha sonra ise eski Cumhurbaşkanı sıfatıyla Cumhuriyet Senatosu’nda görev almıştır.

Resign from the CHP and Republican Senate

After the intervention of the Turkish Armed Forces on 12 March 1971, significant differences of opinion appeared within the party regarding the CHP’s position and İsmet İnönü disagreed with Bülent Ecevit. Bülent Ecevit, who resigned from the party as a result of this dispute, tried to prevent the members of the party. Therefore, İsmet İnönü supported Bülent Ecevit and resigned from the Republican People’s Party. He resigned from the CHP membership on 4 November 1972 and from the Parliament on 14 November 1972. Later, he served as the former President of the Republic Senate.

Ölümü

25 Aralık 1973 Salı günü, Pembe Köşk’te, saat 16.05’te 89 yaşında vefat etmiştir. 28 Aralık 1973 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ve dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün de katıldığı devlet töreni ile Ankara Anıtkabir’de Atatürk’ün mezar anıtının tam karşısında toprağa verilmiştir. Anılarının bir bölümünü Hatıralarım, Genç Subaylık Yılları, 1884-1918 (1968) adı altında toplamış, ayrıca çeşitli tarihlerdeki söylev ve demeçlerini içeren İsmet Paşa’nın Siyasi ve İçtimai Nutukları, 1920-1933 (1933), İnönü Diyor ki (1944), İnönü’nün Söylev ve Demeçleri I, 1920-1946 (1946) gibi kitapları yayımlanmıştır.

His Death

He passed away on Tuesday, December 25, 1973, at the Pink Pavilion at 4:15 pm, at the age of 89. On December 28, 1973, with the decision of the Council of Ministers and the state ceremony attended by the then President Fahri Korutürk, he was buried in the mausoleum of Atatürk in Ankara. Some of his memoirs are Memories, Young Officer Years, 1884-1918 (1968), which includes various speeches and statements of various dates İsmet Pasha’s Political and Social Speeches, 1920-1933 (1933), İnönü Says (1944), İnönü ‘s Discourses and Expressions I, 1920-1946 (1946).

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.