Adverbial Clauses (Zarf Cümleleri)


Adverbial Clauses İngilizce Konu Anlatımı

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Adverbial Clauses

İngilizce’de kurduğumuz cümlelerde bağlaçlar oldukça işimize yararlar. Cümlemizin anlamını pekiştirmek için ya da cümlemizi anlamlı kılmak için bu bağlaçları kullanmamız gerekir. İngilizce’de bağlaç kullanılarak elde edilen cümleciklere Adverbial Clause denir. Yani Zarf Cümlecikleri. Bu bağlaçlarla kurduğumuz cümleye yan cümle denir ve öncesinde ya da sonrasında mutlaka bir ana cümle bulunur.

Biz de, öğrenirken size kolaylık sağlaması adına, Adverbial Clause için kullanılan bağlaçları birçok konu başlığı altında inceledik. Sizler için de bunları sıraladık. Her bir bağlaç için verdiğimiz örnek cümlelere dikkat ederek, sizler de kendi örnek cümlelerinizi yaratabilirsiniz.

Adverbial Clauses Of Time

When

“When” belli bir zaman dilimine işaret ederken kullanılır.

e.g. When the Prince saw Cinderella, he fell in love. (Prens, Sindirellayı gördüğü zaman, aşık oldu.)

While/ as / just as

Belli bir zaman diliminde gerçekleşmekte olan eylemleri ifade eder. Genelde iki farklı cümlenin birisinde past ya da present continious kullanılmaktadır. Bu, bir işin sürerliliği devam ederken ya da etmişken, başka bir işi daha ifade etmek için kullanılır. While yerine just as ve as bağlaçları da kulanılabilir.

Üç farklı şekilde kullanılabilir:

  1. İki cümle de sürerlilik ifade eder.

e.g. While I was coming home, my mother was going to supermarket.  (Ben eve gelirken, annem markete gidiyordu.)

  1. Bir cümle sürerlilik ifade ederken, diğeri olmuştur.

e.g. While/Just as I was going to school, my teacher saw me. (Ben okula giderken, öğretmenim beni gördü)

  1. İki cümle de aynı zaman diliminde olmuş bitmiştir.

The people just stood there and watched while/as the two men beat each other. (İki adam dövüşürken, insanlar öylece durup izledi)

 

After

Birbirini takip eden olaylardan, birinin birinden sonra olduğunu belirtmek için kullanılır.

e.g. The power wil come back on after the electricians have repaired the transformer. (Elektirikçiler jeneratörü tamir ettikten sonra elektirik geri gelecek.)

Before

Birbirini takip eden olaylardan birinin birinden önce olduğunu belirtmek içn kullanılır.

e.g. The couple had arranged their honeymoon before they got married (Çift, evlenmeden önce balayılarını planlamıştı.)

 

Until / till

“Until” belirtilen bir zamana kadar olmuş ya da olacak olaylardan söz etmek için kullanılır.

The children went to sleep until / till their father returned home.

(Babaları gelene kadar, çocuklar uyudu)

I hadn’t known how to use ‘until’ until/till I read this article. (Bu yazıyı okuyana kadar, until’in nasıl kullanıldığını bilmiyordum)

As soon as / once

Bu bağlaçlar, aralarında çok az zaman farkı bulunan eylemleri içeren cümleleri bağlar ve bu iki bağlaç birbirinin yerine kullanılabilirler.

e.g. As soon as /Once they announced my name, I jumped from my seat and headed for the dentist room.  (Adım okunur okunmaz, koltuğumdan sıçradım ve doğruca dişçinin odasına gittim)

Once/As soon as I get my degree certificate, I will apply for many jobs. (Bir diplomamı alayım, bir sürü işe başvuracağım.)

Since /ever since

Kullanıldığı cümlede, devam eden bir sürecin ,başlangıç noktasını belirtmek için kullanılır. Yani belli bir zamanı referans alarak o zamana kadar geçen süreyi ifade eder. Kullanıldığı cümleye “-den beri” anlamı katar. Arkasından mutlaka cümle gelmelidir. Tarih ya da gün gelmesi takdirde adverbial clause olarak kabul edilmez.

E.g. I have known him ever since / since I was a child. (Çocukluğumdan beri onu tanıyorum)

I have not seen him since / ever since he left this morning. (Bu sabah çıktığından beri onu görmedim)

 

By the time

Bir eylemin diğer eylemden daha önce gerçekleştiğini ya da gerçekleşeceğini belirtmek için kullanılır.

E.g. By the time he arrived, we had already left. (O gelene kadar biz çoktan ayrıldık)

By the time he comes, we will have already left. (O gelene kadar, biz çoktan ayrılmış olacağız.)

As long as

Kullanıldığı cümleye “-dığı sürece” anlamını katar. Bir eylemin sürerliliğinin devam etmesi koşulunu ifade eder. Sonrasındaki cümle ise bu koşulun sonucunu belirtecektir.

E.g. As long as you love me, I will never leave you. (Beni sevdiğin sürece, seni bırakmayacağım)

As long as she eat junk food, she will gain weight. (Abur cubur yediği sürece, kilo alacak)

 

Everytime / Whenever

Kullanıldığı cümleye, o eylemin her yapıldığında aynı sonucun alınacağı anlamını katmaktadır.

e.g. Whenever/ Everytime I watch ‘The Green Mile’, I cry. (Ne zaman Yeşil Yol filmini izlesem, ağlarım. )

 

 

Adverbial Clauses Of Cause & Effect

Ana cümledeki eylemin ya da durumun nedenini açıklayan yan cümleciklerdir. ‘Why?’ yani Niçin sorusuna cevap verirler. Bu adverbial clause bağlaçlarını iki ayrı başlık altında toplayabiliriz.

Cause

Kullanıldığı cümlelerde sebep bildiren bağlaçlara cause conjunctions (sebep bildiren bağlaçlar) diyebiliriz.

Because

Kullanıldığı cümlenin sebep olduğunu belirten bağlaçtır.

E.g. My daughter wants cake because she is hungry (Kızım kek istiyor, çünkü o aç)

As

“Because” ile aynı anlama gelmektedir. Arkasından cümle gelir.

e.g. As I am in the basement, I can’t make any phone calls. (Kiler katında olduğum için, hiçbir arama yapamıyorum.)

For

“Because” ile aynı anlama gelir. Tek farkı, cümle başında kullanılmaz, iki cümlenin ortasında kullanılabilir.

e.g. I ran to the window for I needed to escape (Pencereye doğru koştum çünkü kaçmam gerekiyordu)

Since

Zaman bildiren Adverbial clause larda da gördüğümüz bu bağlaç, ‘Because’ anlamında da kullanılabilir.

e.g. I can’t have a pet since my apartment is too small.  (Bir evcil hayvanım olamaz çünkü benim dairem fazla küçük)

Effect

Ana cümlede verilen durumun ya da eylemin sonucunu gösteren yan cümlelerde effect yani sonuç bağlaçları kullanılır.

Therefore / Thus

‘Bu sebeple’ , ‘bundan dolayı’ anlamlarına gelmektedir. Cümle içinde kullanılırkenki noktalama işaretlerine örnekte dikkat edin.

e.g. John studied hard for the English exam. Therefore, he became successful.

(John, İngilizce sınavı için çok çalıştı. Bu yüzden başarılı oldu. )

As a result

Buna bağlı olarak anlamına gelen bağlaç, arkasından gelen cümlenin sonuç olduğunu belirtir.

E.g. He has gained so much weight. As a result, he decided to go on a diet (Çok fazla kilo almıştı. Sonuç olarak diyete başladı)

That’s why

Ardından gelen cümlenin sonuç olduğunu belirtir. ‘Bu yüzden’ anlamını taşır. Örnek cümlede, bu bağlacın hangi noktalama işaretleriyle kullanıldığına dikkat edin.

Edis will be on a tour the whole year; that’s why, he is going to release his new album next year.

(Edis tüm yıl turnede olacak bu yüzden albümü bir sonraki sene çıkaracak)

So

That’s why ile aynı anlamı taşır. Ardından gelen cümlenin sonuç olduğun belirtir. İki cümlenin ortasında kullanılır genelde.

Edis will be on a tour the whole year so he is going to release his new album next year. (Edis tüm yıl turnede olacak bu yüzden albümü bir sonraki sene çıkaracak)

 

Adverbial Clauses Of Place

Where / Wherever / Everywhere

Bu bağlaçlar, ana cümledeki eylemle ilgilli yer bildirir ve cümlenin başında veya ortasında yer alabilir.

E.g. I can’t remember where my husband and I first met

 

Adverbial Clauses Of Purpose

Amaç bildiren bu bağlaçların kullanımında, zaman bağlaçlarında olduğu gibi, ana cümleyle yan cümle arasındaki zaman uyuma dikkat edilmelidir.

So that / in order that

“…. Olsun diye / olabilsin diye” anlamına gelir. “In order that” daha çok formal (resmi) durumlarda kullanılır.

e.g. I always charge my phone in order that/ so that it doesn’t run out of battery when I am outside. (Ben dışardayken şarjı bitmesin diye telefonumu her zaman şarj ederim)

For the purpose that

“-mek için, -sın diye” anlamlarında kullanılmaktadır.

e.g. The burglars left their car running for the purpose that they could escape quickly. (Soyguncular daha kolay kaçabilsinler diye arabayı çalışır vaziyette bıraktılar)

Adverbial Clauses Of Concession And Contrast

Bu bağlaçlar ana cümleyi kullanıldıkları yan cümleyi birbiriyle çelişkili ya da zıt duruma getirir. Bu bağlaçları alt başlıklar şeklinde inceleyebiliriz:

Although / Though / Even though

Bu bağlaçlar cümleye “-e rağmen” anlamı katar. Beklenmeyen bir sonuç gerçekleştiğini ifade eder.

e.g. Although / Though / even though the lion was dangerous, it was beatiful and charming. (Aslan tehlikeli olmasına rağmen, güzel ve göz alıcıydı.)

 

Whereas / While

“…iken” anlamındadır ve birbirine zıt durum ya da eylem ifade eden iki bağımsız cümleyi bağlamak için kullanılır. Bulundukları cümle, başta veya ikinci sırada yer alabilir.

e.g. Whereas / While I hate tomato, my brother can’t think of a life without it. (Ben domatesten nefret ederken, abim onsuz bir hayat bile düşünemez.)

No matter + quesiton word

Bu bağlaç, although ve though gibi zıtlık bildirir fakat vurgu bakımından daha güçlüdür. “… olduysa da / “her… olursa olsun” anlamı vermektedir. Ardından gelecek 5 soru kelimesiyle bağlaç oluşturulur. (Who, what, where, when,which)

e.g.

  • No matter what you say, I won’t believe you (Ne söylersen söyle sana inanmayacağım.)
  • No matter where he goes, I will follow him (Nereye giderse gitsin, onu takip edeceğim)
  • No matter when I visit my grandfather, he is always sleeping. ( Ne zaman dedemi ziyarete gitsem, hep uyuyor.)
  • No matter which perfume I wear, my boyfriend doesn’t like it (Hangi parfümü sıkarsam sıkayım, erkek arkadaşım beğenmiyor)
  • No matter who knocks on the door, don’t open it! (Kapıyı kim çalarsa çalsın, açma!)

However + adjective / adverb + cümle

Bu bağlaç, although ve though gibi zıtlık bildirir fakat vurgu bakımından daha güçlüdür. “… olduysa da / “her… olursa olsun” anlamı vermektedir. Ardından mutlaka sıfat alarak kullanılır, sıfat ve bağlaç cümle içinde birbirinden ayrılamaz.

e.g. However tired I was, I had to keep on doing the project. (Ne kadar yorgun olursam olayım, projeyi yapmaya devam etmeliyim)

Despite

Although ile aynı anlama gelmektedir. Birbirlerinin yerine kullanılabilirler.

e.g. Despite I ate my dinner late, I got hungry again at night. (Akşam yemeğimi geç vakitte yememe rağmen, gece tekrar acıktım)

However / Nevertheless

Kullanıldıkları cümlede “ancak, yine de, buna rağmen” anlamlarına gelirler. Bu kelimeler karşıtlık bildirir. Ardından mutlaka cümle gelmelidir. Ancak bu bağlaçlar hiçbir zaman bir cümleyi, önceden başka bir cümle olmaksızın, başlatamazlar.

e.g. Ali was of Turkish ancestry; however / nevertheless, he embraced Greek culture wholeheartedly. (Ali’nin ataları Türktü buna rağmen o Yunan kültürünü tüm kalbiyle benimsedi.)

 

But / Yet …. Still

Bu bağlaçlar “ama yine de” anlamı taşırlar. İkinci cümlenin başında kullanılırlar.

E.g. Hande attacked Demet many times, but / yet Demet still stayed calm. (Hande Demet’e birçok kez saldırdı fakat yine de Demet sakin kaldı)

 

Adverbial Clauses Of Manner

As

As kullanıldığı cümleye “-e gibi” anlamı katmaktadır.

e.g. Everything went smoothly as we had expected. (Her şey beklediğimiz gibi pürüzsüzce gitti)

As though / As if

Bu bağlaçlar “sanki, ..miş gibi” anlamındadır.

e.g. You sound as if/ as though you have just woken up. (Sesin yeni uyanmışsın gibi geliyor)

You smell as if / as though you drank alcohol before you came here. (Buraya gelmeden alkol içmişsin gibi kokuyorsun)

 

Adverbial Clauses Of Condition

If / Provided that / As long as

If/ Provided that  I am late for dinner, they start eating without me. (Eğer akşam yemeğine geç kalırsam, bensiz yemeye başlarlar.)

After the operation, he can eat anything as long as he grinds it in a blender ( Ameliyattan sonra, o istediğini yiyebilir, yediklerini blenderda geçirdiği sürece)

 

In case

“Olur diye, olursa diye” anlamına gelir. Bu bağlaç genellikle önlem/hazırlık amaçlı ifadeler taşır.

e.g. In case your friends are hungry, I will cook spaghetti. (Arkadaşların aç olursa diye, spagetti pişireceğim.)

 

Unless

“If..not” anlamındadır. Kullanıldığı cümleler biçim açısından olumlu gözükse de, anlamca olumsuzdur. “Olmazsa” anlamı taşır.

Unless you improve your English, you won’t be able to pass the YDS. (Eğer İngilizce’ni geliştirmezsen, YDSyi geçemeyeceksin)

Whether or not

“Olsa da olmasa da” anlamı taşıyan bağlaç, bazen “or not” olmadan da kullanılabilir.

e.g. I will go to that party whether you let me go or not, mom! (Sen izin versen de vermesen de o partiye gideceğim anne !)

ÖZET

İngilizce Adverbial Clauses Nedir?

İngilizce’de cümlelerin daha anlamlı olmasını sağlamak için bağlaçlar ve zarflar kullanılır. İngilizce’de zarf cümleleri adverbial clauses olarak adlandırılır.

İngilizce Adverbial Clauses Of Condition Nedir?

Adverbial clauses of condition zarf cümlelerinde, as long as ve if / provided that, unless, in case, whether or not bağlaçları kullanılır.

İngilizce Adverbial Clauses Of Manner Nedir?

Adverbial clauses of manner yapısı kullanılırken, as ve as though / as if bağlaçları kullanılır. As cümleye -e gibi-, as though ise -miş gibi- anlamı katar.

İngilizce Adverbial Clauses Of Purpose Nedir?

Adverbial clauses of purpose bağlaçları kullanılırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus yan cümle ile ana cümle arasındaki zaman uyumudur. Kullanılan bağlaçlar, for the purpose that, so that / in order that.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.