İngilizce soru sorun, soruları cevaplandırın, puan toplayın. Topladığınız puanlarla hediyeler kazanın!

Simple Present Tense Konu Anlatımı


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Present Simple Tense

Simple Present Tense, İngilizce dilbilgisi konuları arasında en fazla kullanılan yapıdır. Çok yaygın olarak kullanılan bu zaman Türkçe’de geniş zaman olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak günlük rutinlerden, alışkanlıklardan, planlanan durumlardan veya genel geçer doğrulardan bahsederken kullanılır.

İngilizce simple present tense yani geniş zaman en fazla kullanılan zamandır. Fiil çekimi de çok basit olup sürekli yapılan eylemleri ifade eder.

SUBJET + VERB (he/she/it- s) + OBJECT

Özne + Yüklem (Üçüncü tekil şahıslarda fiil s takısı alır) + Tümleç

Üçüncü tekil şahıslar hariç fiil mastar hali ile kullanılmaktadır. He/she/it öznelerinde fiil s-es-ies takılarından birini alarak fiil çekimi yapılır.

Present Simple Tense Olumlu Cümle Yapısı

Olumlu yapıda bir cümle oluşturulmak istendiğinde bazı kurallar göz önünde bulundurulmalıdır. İlk olarak belirli öznelerden ( I, you, we, they, my friends, their dogs, two girls etc.)  sonra fiilin yalın hali gelmektedir. Daha net bir anlatım ile cümlede kullanılmak istenilen fiil sözlükte görülen hali gibi sonuna herhangi bir ek getirilmeden kullanılır. Ancak 3. Tekil şahıslardan (he, she, it, Jack, Jane, Daisy etc.) birisi, kurulacak cümlenin öznesi olarak kullanılacak ise seçilen fiilin sonuna kurallara uygun olarak ‘-s, -es, -ies’ eklerinden uygun olan bir ek getirilir.

Örnek:

Iwork 

 

 

every day.

Youwork
Heworks
Sheworks
Itworks
Wework
Theywork

Simple Present Tense Olumlu Cümleler

 • I study English everyday (Her gün İngilizce çalışırım)
 • We drink milk every morning (Her gün süt içeriz)
 • She always gets up early (O daima erken kalkar)
 • He plays football (O futbol oynar)
 • They go to the cinema every weekend (Her hafta sonu sinemaya giderler)
 • I speak Turkish very well. (Ben Türkçeyi çok güzel konuşurum.)
 • Tom plays soccer on Sundays. ( Tom, Pazar günleri futbol oynar.)
 • You forget your purse in the house every day. ( Sen her gün cüzdanını evde unutursun.)
 • I and my mother  walk for one hundred meters every morning. (Ben ve annem her sabah yüz metre yürürüz.)
 • They go to school by bus. (Onlar okula otobüsle giderler.)
 • It loves drinking milk. (O, süt içmeyi sever.)
 • Misha enjoys playing with a ball. (Misha bir top ile oynamaktan hoşlanır.)
 • He gets up early. (O, erken uyanır.)
 • She studies English. (O, İngilizce çalışır.)
 • Susan travels to the different parts of the world every year. ( Susan her yıl dünyanın farklı yerlerine seyahat eder.)

NOT: Öznesinin 3.tekil şahıslardan biri olan olumlu yapıdaki geniş zaman cümlelerinde kullanılan ana fiillerin sonuna ‘-s/-es/-ies’  eklerinden birinin getirilmesi aşağıda açıklanan dört kurala göre yapılmaktadır.

1- Kullanılan fiilin sonunda  “-y” harfi varsa ve -y harfinden önce de herhangi bir “sessiz harf” bulunuyorsa bu fiilin sonundaki -y harfi düşürülür.  Harf düşürüldükten sonra da yerine ‘-ies’ eki getirilerek fiil çekimlemesi yapılır.

 •  study – studies
 •  try – tries
 • cry – cries
 • carry – carries
 • worry – worries

2- Kullanılan fiilin sonunda ‘-o, -ch, -s, -sh, -x,  -z’ harflerinden birisi var ise bu fiile herhangi bir değişiklik yapılmaz sadece sonuna ‘-es’ çekim eki getirilir.

 • go –  goes
 • watch –  watches
 • finish – finishes
 • kiss – kisses
 • mix – mixes
 • buzz – buzzes

3- Yukarıdaki iki kural dışında kalan diğer tüm fiiller sonuna ‘-s’ çekim eki alır.

 • Play – plays
 • See – sees
 • Listen – listens
 • Speak – speaks
 • Eat – eats

4- Kurallara istisnai bir durum olarak cümlede ‘Have’ fiili kullanılmak istendiğinde bu fiil düzensiz şekilde çekimli olduğu için ‘Has’ halini almaktadır.

 • He usually has breakfast in the mornings. (O genellikle sabahları kahvaltı yapar.)
 • My aunt has a lovely puppy. ( Halam sevimli bir yavru köpeğe sahiptir.)

Vurgu: Geniş zamanlı olumlu bir cümle yapısı oluşturulmak istendiğinde bu cümlelerde “do ve does” fiilleri sadece cümlenin ana yapısı olarak yerlerini alabilirler. Fakat istisnai bir durum vardır. Bu istisnai durum cümleyi kurmak isteyen kişinin vurgulama yapıp yapmayacağına bağlıdır. Eğer olumlu cümlelerde bir noktaya dikkat çekilmek isteniyorsa yani o cümlede vurgu yapılmak isteniyorsa bunu sağlamak için ‘do’ ve ‘does’ fiilleri yardımcı olarak kullanılır. Cümlemizin ana fiilin hemen sol tarafına, cümlemizdeki öznemize göre “do veya does” yardımcı fiilini koyabiliriz. Bu işlemi yaparken dikkat edilmesi gereken küçük bir nokta vardır. Geniş zamanlı cümlelerde 3. tekil şahıslar özne konumunda olduğunda fiilimizin sonuna “-s, -es, -ies” çekim eklerinden birine kurala uygun olarak getirmemiz gerektiğini bir üstte öğrendik. Ancak 3.tekil şahıslardan biri öznesi olan vurgulama cümlelerinde “does” yardımcı fiili zaten çekimli halde olduğu için cümlenin ana fiiline herhangi bir çekim yapmamıza gerek yoktur.  Bu kurallar doğrultusunda oluşturduğumuz geniş zamanlı cümleye yapısal olarak bir vurgulama yapmış oluruz. Basit bir kuruluşu olmasına rağmen bu yapı günlük hayat kullanımlarında çok fazla tercih edilmemektedir.

Örnek:

 • I always do drink tea at the breakfast. (Ben kahvaltıda her zaman çay içerim.)
 • Alice and her sister do want to help old people. ( Alice ve onun kız kardeşi yaşlı insanlara yardım etmek isterler.)
 • She does study her lessons regularly. (O, derslerine düzenli bir şekilde çalışır.)
 • Bob really does love her too much! (Tom, onu gerçekten çok fazla seviyor .)

Geniş Zaman Olumsuz Cümle Yapısı

Geniş zamanlı bir cümle yapısını olumsuz hale getirmek istediğimiz zaman ‘do’ ve ‘does’ yardımcı fiillerine ‘not’ olumsuzluk ekini eklememiz gerekmektedir.  Kurulan cümlenin öznesi  3. tekil şahıslardan herhangi birisi ise ana fiile olumsuzluk anlamı vermek için  ‘does not (doesn’t) ’ yardımcı fiili kullanılırken, geriye kalan diğer öznelerde ise ‘do not (don’t) ’ yardımcı fiili kullanılmaktadır. Bu kuralı uygularken dikkat edilmesi gereken husus ise şu şekildedir; olumsuz yapıda kurulan cümlemizin öznesi her ne olursa olsun ana fiilimize herhangi bir çekim eki getirilmez. Geniş zamanlı yapıda kurulmuş olumsuz haldeki cümlelerin ana fiili sözlükteki ilk halleriyle aynı şekilde kullanılır çünkü çekim ekleri yardımcı fiillere getirilmiştir.

Örnek:

Idon’twork 

 

 

every day.

Youdon’twork
Hedoesn’twork
Shedoesn’twork
Itdoesn’twork
Wedon’twork
Theydon’twork

Simple Present Tense Olumsuz Cümleler

Simple present tensin yardımcı fiili do ve does dır. Üçüncü tekil şahıs olan he/she ve it te yardımcı fiil does, diğerlerinde do dur. Olumsuz cümlelerde fiil s takısı almaz, mastar halde kullanılır.

SUBJET + do/does + NOT + VERB + OBJECT

Özne + do/does + not + Yüklem + Tümleç

 • I don’t work at the weekends (hafta sonları çalışmam)
 • You don’t get up early (Sen erken kalkmazsın)
 • My friend doesn’t go to to work 3 days a week (Arkadaşım haftada 3 gün işe gitmez)
 • They  do not speak English fluently. (Onlar akıcı şekilde İngilizce konuşmaz.)
 • The best friends don’t lie to each other. (En yakın arkadaşlar birbirlerine yalan söylemezler.)
 • I don’t play guitar very well. (Ben çok iyi gitar çalmam.)
 • She does not get up late at weekends. (O, hafta sonları geç uyanmaz.)
 • Jane doesn’t like eating chocolate. (Jane çikolata yemeyi sevmez.)
 • He doesn’t eat vegetables. (O, sebze yemez.)
 • Justin doesn’t attend in the mid-term exams. ( Justin ara sınavlara katılmaz.)

Simple Present Tense Soru Cümlesi Yapısı

Geniş zamanlı bir yapıda soru cümlesi yapılmak istendiğinde cümlemizin öznesine göre ( 3.tekil şahıslarda “does” diğer öznelerde “do” yardımcı fiili olmak üzere) cümlenin  en başına ”do veya does” yardımcı fiili getirilir. Olumsuz cümle kuruluşunda da olduğu gibi cümlenin öznesi her ne olursa olsun ana fiilimiz ilk haliyle kullanılmaktadır çünkü çekimler yardımcı fiillere yapılmıştır.

Örnek:

DoIwork 

 

 

every day?

Doyouwork
Doeshework
Doesshework
Doesitwork
Dowework
Dotheywork

Simple Present Tense Soru Cümleleri

Yardımcı fiil do/does başa gelir ve soru cümlesi yapılır. Cümle He/She/İt öznelerinde does yardımcı fiili ile başlar.

Do/does + SUBJECT + VERB + OBJECT

Do/does + Özne + Yüklem + Tümleç

 • Do you go to the theatre every weekend? (Her hafta sonu tiyatroya gider misin?
 • Does she wash the your car? (Senin arabanı yıkar mı?)
 • Does your father go to holiday everya summer? (Baban her yaz tatile gider mi?
 • Do you go to gym at weekends? (Haftasonları spor salonuna gider misin?)
 • Do their classmates join in the all activities? (Onların sınıf arkadaşları tüm aktivitelere katılırlar mı?
 • Does Tom always watch cartoon? (Tom her zaman çizgi film izler mi?)
 • Does she prefer to  live in a big city like London? ( Londra gibi büyük bir şehirde yaşamayı tercih eder mi?)

NOT: Geniş zamanlı olarak kurulan soru cümlelerine kısa cevaplar vermek için cümlemizin öznesine ve yapısına göre “do” ve “does” yardımcı fiillerinin olumlu ya da olumsuz hallerini yanıtlarımızda kullanabiliriz.

 • Does Jessica visit her grandparents once a week? (Jessica büyük anne ve babasını haftada bir kez ziyaret eder mi? )

+ Yes, she does. ( Evet,  eder.) – No, she doesn’t. (Hayır, etmez.)

 • Do they go fishing every Friday morning? (Onlar, her Cuma sabahı balığa giderler mi?)

+ Yes, they do. (Evet, giderler.) – No, they don’t. (Hayır, gitmezler.)

Simple Present Tense Soru Zarfları

Geniş zamanlı yapıda soru cümlesi oluştururken  ‘when (ne zaman) , who (kim) , why (niçin) , where (nerede) , what (ne) , how (nasıl) ’ gibi soru zarfları da kullanılabilir. Bu soru zarfları her zaman cümlenin en başına getirilmelidir.

Örnek:

Whoworkseveryday ?
Whatdoyouworkregularly ?
Whydoeshework 

everyday ?

Wheredoesshework
Howdotheywork
Whendoyouwork ?

 

NOT: “who” soru zarfı cümlenin öznesini sorgulamaktadır. Bu yüzden öznenin hangi şahsa ait olduğu kesin olarak bilinmediği için her zaman 3.tekil şahıslardan biriymiş gibi düşünülerek ana fiiller çekimli halde kullanılır. Bu sadece “who” soru zarfına ait bir özelliktir.

Kullanım Alanları

Geniş zamanlı yapı kullanılarak alışkanlıklar ve her gün yapılan rutinler ifade edilir.

Örnek:

 • I always eat one egg at breakfast. (Ben kahvaltıda her zaman bir yumurta yerim.)
 • He goes to gym once a week. (O, haftada bir gün spora gider.)
 • They call each other three times a day. (Onlar, günde üç kez birbirlerini ararlar)

Bilimsel gerçekler gibi genel  geçerliliği herkes tarafından kabul görmüş doğrular ve  dünyanın her yerinde aynı sonucu veren genellemeler için geniş zamanlı cümle yapıları  kullanılır.

Örnek:

 • Winter follows autumn. (Kış, sonbahardan sonradır.)
 • The earth revolves around the sun. (Dünya, Güneş’in etrafında döner.)
 • Water boils in 100 0C. ( Su yüz derecede kaynar.)

Gelecekte yapılacak olan planlı eylemleri belirtmek için geniş zamanlı cümle yapısı kullanılabilir. Aynı zamanda da otobüs, tren, uçak seferleri ve sinema, tiyatro etkinlikleri gibi saatleri belirlenmiş olan programlar hakkında konuşmak için kullanılır. Geniş zamanın bu şekilde kullanımı Türkçedeki zaman kaymasına da örnek oluşturmaktadır.

Örnek:

 • The film starts at 8 p.m. (Film, akşam saat 8’de başlayacak.)
 • The bus stops at every station on the way to Ankara. (Otobüs, Ankara yolunda her durakta  durur.)
 • I start my new project on Monday. (Pazartesi günü yeni projeme başlayacağım.)

Geniş zaman yapısı istenilen bir konunun özetini yapmak, bir filmdeki, kitaptaki olayları başkalarına anlatmak veya tarihteki olayları tarif etmek için kullanılabilir.

Örnek:

 • In chapter two, Mary visits her friends and convinces them to play a trick. (İkinci bölümde Mary arkadaşlarını ziyaret eder ve onları hile yapmaya ikna eder.)
 • The old lady comes here every day,sits on the bank, takes her coffee out of her bag, wears her glasses and starts to read her newspaper. (Yaşlı kadın her gün buraya gelir, banka oturur, çantasından kahvesini çıkarır, gözlüklerini takar ve gazetesini okumaya başlar.)

Geniş zamanlı cümle yapıları resmi açıklamalarda veya gösteri, spor etkinliklerinde açıklama yapmak için kullanılabilir.

 Örnek:

 • I pronounce you wife and husband. (Sizi karı koca ilan ediyorum.)
 • I declare Jack the winner. (Jack’i kazanan ilan ediyorum.)

Süreklilik bildiren zamanlar ile kullanılamayan belirli fiiller vardır. Bunlara “stative verbs (durum fiilleri)” denmektedir. Bu fiillerle, şimdiki zamana veya tüm zamanlara ait söylenmek  istenen duygu ve düşünceler ‘simple present tense’ yapısında ifade edilmektedir. Yani durum bildiren fiiler sonuna “-ing” takısı alamayan fiillerdir. Bu fiiler istem dışı duyu fiilleri, duygu ve düşünce ifade eden fiiller, sahiplik bildiren fiiller gibi kategorilere ayrılmaktadır.

Bu fiilerden bazıları ve yaygın olarak karşılaşılanlar şunlardır ; understand (anlamak) , want (istemek) , expect (ummak) , know (bilmek), suppose (ummak, beklemek) , believe (inanmak) , need (ihtiyaç duymak), realize (fark etmek), remember (hatırlamak), imagine(hayal etmek), forget (unutmak), prefer (tercih etmek), love(sevmek), hate(nefret etmek), mind(önemi olmak), like(sevmek, hoşlanmak), dislike(beğenmemek), care( umru olmak), have(sahip olmak), own(sahip olmak), belong(ait olmak), feel(hissetmek), hear(duymak, taste(tatmak), smell(koklamak), see(görmek), hope(ummak), look(gibi görünmek), appear(meydana gelmek), include(içermek), seem(gibi görünmek), cost(mal olmak), exist(var olmak).

Örnek:

 • I prefer coffee to tea. (Ben kahveyi çaya tercih ederim.)
 • Do you hear a noise? (Bir ses duyuyor musun?)
 • She looks tired. (O, yorgun gibi görünüyor.)
 • We want to buy a new big car for going on holiday. (Biz taile gitmek için yeni büyük bir araba almak istiyoruz.)

Simple Present Tense Zaman ve Sıklık  Zarfları

Geniş zamanlı yapı ile kurulan cümlelerde zaman ifadesi olarak ‘every day, once a year, three times a month, twice a week’ gibi yapılar tercih edilmektedir. Bu zaman zarfları her zaman cümle sonuna gelmektedir.  Bunlara ek olarak geniş zamanlı cümlelerde sıklık zarfları da kullanılmaktadır. Bu zarflar ise cümle içerisinde özne ile yüklem arasında yer alır. İstisnai olarak bilinmesi gerekenlerden birisi şudur; ‘never’  zarfı olumsuzluk anlamı taşıdığı için olumsuz cümle yapısında kullanılmaz. Bir diğeri ise; sıklık zarfının kullanılmak istendiği cümledeki fiil “am, is , are” ana fiillerinden birisi ise zarflar özne ve fiil arasına değil fiilden hemen sonraya getirilmektedir.

Sıklık zarfları kendi içinde sıralanmaktadır. Sıralama şu şekildedir:

 • always (her zaman)
 • almost always (hemen hemen her zaman)
 • often  (sık sık)
 • usually  (genellikle)
 • generally (genellikle)
 • sometimes (bazen, ara sıra)
 • rarely (nadiren)
 • seldom (nadiren)
 • hardly ever (hemen hemen hiç)
 • never  (asla, hiç bir zaman)

Örnek Cümleler

 • I always eat healty foods. (Ben her zaman sağlıklı yiyecekler yerim.)
 • She is generally a kind person. (O, genellikle nazik bir kişidir.)
 • Alan usually wears black clothes. (Alan genellikle siyah kıyafetler giyer.)
 • They sometimes play football. (Onlar bazen futbol oynarlar.)
 • Susan never sleeps in the mornings. (Susan asla sabahları uyumaz.)
 • My mother and my sister go to shopping once a week. (Annem ve kız kardeşim haftada bir alışverişe giderler.)

Aktif ve Pasif Hali

Türkçe’de etken çatılı olarak bahsedilen aktif cümlelerde işi yapan özne cümlenin başındadır. Bu nedenle yukarıda belirtilen olumlu cümle yapısı kullanılmaktadır.

Örnek:

 • I go to school by bus. (Ben okula yürüyerek giderim.)
 • He plays football with his friends at weekends. (O, hafta sonları arkadaşlarıyla futbol oynar.)

Türkçe’de edilgen çatılı olarak bahsedilen pasif cümlelerde ise yapılan iş veya etkilenen nesne cümlenin öznesi konumundadır. Bu tarz cümlelerde yapılan iş veya etkilenen nesne, işi yapandan daha önemlidir. Pasif cümleler kurulurken ‘am, is, are’ yardımcı fiilleri kullanılır ve sonrasında fiilin üçüncü hali getirilir. Eğer yapan kişiden bahsedilmek isteniyorsa cümlenin sonunda ‘by’ ile birlikte belirtilebilir.

Örnek:

 • The window is broken by Ahmet. (Cam, Ahmet tarafından kırıldı.)
 • Cars are repaired by this repairman. (Arabalar bu tamirci tarafından tamir edildi.)

Simple Present Tenste kullanılan zaman zarfları

 • Always: Daima
 • Every: Her
 • Every day: Her gün
 • Every weekend: Her hafta sonu
 • Often: Sık-sık
 • Usually: Genellikle
 • Sometimes: bazen
 • Never: Asla (Never kullanıldığında cümle zaten olumsuz olduğundan not kullanılmaz)

Simple present tense ile ilgili sormak istedikleriniz mevcutsa, yorumlar kısmından bizlere iletebilirsiniz 🙂 İngilizce gramer konuları ile ilgili blogumuzdaki diğer içeriklere de mutlaka göz atın…

İngilizce Geniş Zaman “Simple Present Tense” Konu Anlatımı Video

SORU CEVAP

Present Simple Tense Olumlu Cümle Nasıl Kurulur?

SUBJET + VERB (he/she/it- s) + OBJECT. Türkçe olarak; Özne + Yüklem (Üçüncü tekil şahıslarda fiil s takısı alır) + Tümleç olacak şekilde cümle yapısına sahiptir.

Present Simple Tense Olumsuz Cümle Nasıl Kurulur?

Yardımcı fiili do/does’dır. Cümle yapısı; SUBJET + do/does + NOT + VERB + OBJECT. Özne + do/does + not + Yüklem + Tümleç

Present Simple Tense Soru Cümlesi Nasıl Kurulur?

Olumsuz soru yapısı; Do/does + SUBJECT + VERB + OBJECT. Do/does + Özne + Yüklem + Tümleç

Simple Present Tense Türkçe Karşılığı Nedir?

İngilizcede present simple tense geniş zaman olarak ifade edilir. Sürekli yapılan eylemleri ifade etmektedir.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.