İstanbul İngilizce Tanıtımı ( Kısa )


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

 

“Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti Istanbul olurdu.”

(“If the earth were a single state, Istanbul would be its capital.”)

-Napolyon Bonapart

 

Genel Özellikler / Main Features

Eskiden ‘’Bizans’’ ve ‘’Konstantinopolis’’ olarak bilinen İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık şehri ve ülkenin ekonomik, kültürel ve tarihi merkezidir. İstanbul, Avrasya’da Marmara Denizi ve Karadeniz arasındaki Boğaz’ı (Avrupa ve Asya’yı ayıran) içine alan kıtalararası bir şehirdir.

Istanbul, formerly known as Byzantium and Constantinople, is the most populous city in Turkey and the country’s economic, cultural and historic center. Istanbul is a transcontinental city in Eurasia, straddling the Bosporus strait (which separates Europe and Asia) between the Sea of Marmara and the Black Sea.

 

Metropol bölgesinde toplam nüfusu 15 milyon civarında olan İstanbul, dünyanın en kalabalık şehirlerinden biridir ve dünyanın en büyük beşinci şehri ve en büyük Avrupa şehri olarak sıralanmaktadır. Şehir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yönetim merkezidir.

With a total population of around 15 million residents in its metropolitan area, Istanbul is one of the world’s most populous cities, ranking as the world’s fifth-largest city proper and the largest European city. The city is the administrative center of the Istanbul Metropolitan Municipality.

 

Tarihi /History

MÖ 660 civarında Sarayburnu’nda Bizans adı altında kurulan kent, büyüklük ve etki olarak büyüyerek tarihin en önemli şehirlerinden biri haline geldi. MS 330’da Konstantinopolis olarak yeniden kurulduktan sonra, Roma / Bizans, Latin, Palaiologos Bizans ve Osmanlı imparatorluklarında yaklaşık 16 yüzyıl boyunca bir ‘’emperyal başkent’’ olarak hizmet etti.

Founded under the name of Byzantion on the Sarayburnu promontory around 660 BCE, the city grew in size and influence, becoming one of the most important cities in history. After its reestablishment as Constantinople in 330 CE, it served as an imperial capital for almost 16 centuries, during the Roman/Byzantine, Latin, Palaiologos Byzantine and Ottoman empires.

 

Osmanlılar şehri M.Ö. 1453’te fethetmeden ve İslami bir kaleye ve Osmanlı Halifeliğinin mevkisine dönüştürmeden önce Roma ve Bizans döneminde Hıristiyanlığın ilerlemesinde etkili oldu. Konstantinopolis adı altında 1923 yılına kadar Osmanlı’nın başkentiydi. Daha sonra Başkent Ankara’ya taşındı ve şehir İstanbul olarak yeniden adlandırıldı.

It was instrumental in the advancement of Christianity during Roman and Byzantine times, before the Ottomans conquered the city in 1453 CE and transformed it into an Islamic stronghold and the seat of the Ottoman Caliphate. Under the name Constantinople it was the Ottoman capital until 1923. The capital was then moved to Ankara and the city was renamed Istanbul.

 

Şehir, Karadeniz ve Akdeniz arasında stratejik bir konuma sahipti. Ayrıca tarihi İpek Yolu üzerindeydi. Balkanlar ve Orta Doğu arasındaki demiryolu ağlarını kontrol etti ve Karadeniz ile Akdeniz arasındaki tek deniz rotasıydı.

The city held the strategic position between the Black Sea and the Mediterranean. It was also on the historic Silk Road. It controlled rail networks between the Balkans and the Middle East, and was the only sea route between the Black Sea and the Mediterranean.

 

1923’te Türk Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Ankara, yeni Türk başkenti seçildi ve şehrin adı İstanbul olarak değiştirildi. Bununla birlikte, şehir jeopolitik ve kültürel meselelerde önemini korumuştur. Şehrin nüfusu 1950’lerden bu yana on kat arttı, çünkü Anadolu’nun dört bir yanından gelen göçmenler taşındı ve şehir sınırları onları karşılamak için genişledi. Sanat, müzik, film ve kültürel festivaller 20. yüzyılın sonlarına doğru kuruldu ve bugün kent tarafından ağırlanmaya devam ediyor.

In 1923, after the Turkish War of Independence, Ankara was chosen as the new Turkish capital, and the city’s name was changed to Istanbul. Nevertheless, the city maintained its prominence in geopolitical and cultural affairs. The population of the city has increased tenfold since the 1950s, as migrants from across Anatolia have moved in and city limits have expanded to accommodate them. Arts, music, film, and cultural festivals were established towards the end of the 20th century and continue to be hosted by the city today.

 

Avrupa Kültür Başkenti seçilmesinden beş yıl sonra, 2015 yılında 12 milyondan fazla yabancı ziyaretçi İstanbul’a geldi ve bu da şehri dünyanın en popüler beşinci turizm merkezi haline getirdi.

Over 12 million foreign visitors came to Istanbul in 2015, five years after it was named a European Capital of Culture, making the city the world’s fifth most popular tourist destination.

 

Yönetim/Administration

2004 yılından bu yana İstanbul’un belediye sınırları, il sınırları ile çakışmaktadır. Şehir, ilin 39 ilçesini denetleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yönetilmektedir.

Since 2004, the municipal boundaries of Istanbul have been coincident with the boundaries of its province. The city is administered by the Istanbul Metropolitan Municipality (MMI), which oversees the 39 districts of the city-province.

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin temel karar organı, Belediye Meclisidir. Belediye Konseyi, bütçeyi yönetmek, sivil altyapıyı korumak, müzeleri ve önemli kültür merkezlerini denetlemek de dahil olmak üzere şehir çapındaki sorunlardan sorumludur.

The main decision-making body of the Istanbul Metropolitan Municipality is the Municipal Council. The Municipal Council is responsible for citywide issues, including managing the budget, maintaining civic infrastructure, and overseeing museums and major cultural centers.

 

Büyükşehir belediye başkanı da dahil olmak üzere, bölge meclislerinin ve Belediye Meclisinin tüm üyeleri beş yıl için seçilir. Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran 2019 tarihinden bu yana İstanbul Belediye Başkanı.

All members of the district councils and the Municipal Council, including the metropolitan mayor, are elected to five-year terms. Ekrem İmamoğlu has been the Mayor of Istanbul since 23 June 2019.

 

Nüfusun Özellikleri ile İlgili Faktörler / Demographics

İstanbul, 20. yüzyılın ikinci yarısında özellikle hızlı bir büyüme yaşadı ve nüfusu 1950 ile 2000 arasında on kat arttı. Şehrin sakinlerinin sadece yüzde 28’i aslında İstanbul’lu. En yoğun nüfuslu bölgeler, Avrupa yakasında şehir merkezinin kuzeybatı, batı ve güneybatısında uzanmaktadır; Asya yakasındaki en yoğun nüfuslu bölge Üsküdar’dır.

Istanbul experienced especially rapid growth during the second half of the 20th century, with its population increasing tenfold between 1950 and 2000. Only 28 percent of the city’s residents are originally from Istanbul. The most densely populated areas tend to lie to the northwest, west, and southwest of the city center, on the European side; the most densely populated district on the Asian side is Üsküdar.

 

Politika / Politics

Siyasi açıdan İstanbul, Türkiye’nin en önemli idari bölgesi olarak görülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere birçok politikacı, bir siyasi partinin İstanbul’daki performansının genel performansından daha önemli olduğu görüşündedir. Bu, kentin Türkiye’nin finans merkezi rolü, büyük seçmenleri ve Erdoğan’ın kendisinin 1994’te İstanbul Belediye Başkanı seçilmesinden kaynaklanıyor.

Politically, Istanbul is seen as the most important administrative region in Turkey. Many politicians, including the President Recep Tayyip Erdoğan, are of the view that a political party’s performance in Istanbul is more significant than its general performance overall. This is due to the city’s role as Turkey’s financial center, its large electorate and the fact that Erdoğan himself was elected Mayor of Istanbul in 1994.

 

Ekonomi / Economy

1990’ların ortalarından bu yana, İstanbul ekonomisi OECD (İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı) metro bölgeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olmuştur. İstanbul, Türkiye’nin GSYİH’sının (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla)’sının yüzde 27’sinden sorumlu, ülkenin sanayi işgücünün yüzde 20’si şehirde yaşıyor. Nüfusu yüksek ve Türkiye ekonomisine önemli katkısı ile İstanbul, ülkenin vergi gelirinin beşte ikisinden sorumlu.

Since the mid-1990s, Istanbul’s economy has been one of the fastest-growing among OECD metro-regions. Istanbul is responsible for 27 percent of Turkey’s GDP, with 20 percent of the country’s industrial labor force residing in the city. With its high population and significant contribution to the Turkish economy, Istanbul is responsible for two-fifths of the nation’s tax revenue.

 

Kültür / Culture

Ankarayı Türkiye’nin kültürel kalbi yapma çabalarına rağmen İstanbul, 1970lere den ülkenin en önemli sanat merkezine sahipti. Ek üniversiteler ve sanat dergileri İstanbul’da 1980lerde kurulmaya başladığında önceden Ankara’da olan sanatçılar da buraya taşındı. Beyoğlu şehrin sanat merkezine dönüştü.

Despite efforts to make Ankara Turkey’s cultural heart, Istanbul had the country’s primary institution of art until the 1970s. When additional universities and art journals were founded in Istanbul during the 1980s, artists formerly based in Ankara moved in. Beyoğlu has been transformed into the artistic center of the city.

Eğitim / Education

1453 yılında kurulan İstanbul Üniversitesi, kentin en eski Türk eğitim kurumudur. Aslen İslami bir okul olmasına rağmen, üniversite 19. yüzyılda hukuk, tıp ve bilim bölümleri kurdu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra laikleştirildi. 1773 yılında kurulan İstanbul Teknik Üniversitesi, tamamen mühendislik bilimlerine adanmış dünyanın en eski üçüncü üniversitesidir.

Istanbul University, founded in 1453, is the oldest Turkish educational institution in the city. Although originally an Islamic school, the university established law, medicine, and science departments in the 19th century and was secularized after the founding of the Turkish Republic. Istanbul Technical University, founded in 1773, is the world’s third-oldest university dedicated entirely to engineering sciences.

İstanbul’da kurulan çoğu üniversite hükümet tarafından desteklenmektedir; şehirde ayrıca önde gelen birçok özel Üniversite vardır.

Most established universities in Istanbul are backed by the government; the city also has several prominent private institutions.

2007 yılında, yaklaşık yarısı ilkokul olan yaklaşık 4.350 okul vardı; her okulda ortalama 688 öğrenci vardı. Son yıllarda İstanbul’un eğitim sistemi önemli ölçüde genişledi; 2000’den 2007’ye kadar, sınıf ve öğretmen sayısı neredeyse iki katına çıktı ve öğrenci sayısı yüzde 60’tan fazla arttı. 1481 yılında Galata Sarayı İmparatorluk Okulu olarak kurulan Galatasaray Lisesi, İstanbul’daki en eski lise ve kentin ikinci en eski eğitim kurumudur.

In 2007, there were about 4,350 schools, about half of which were primary schools; on average, each school had 688 students. In recent years, Istanbul’s educational system has expanded substantially; from 2000 to 2007, the number of classrooms and teachers nearly doubled and the number of students increased by more than 60 percent. Galatasaray High School, established in 1481 as the Galata Palace Imperial School, is the oldest high school in Istanbul and the second-oldest educational institution in the city.

Ulaşım / Transportation

İstanbul’un ana otoyolları O-1, O-2, O-3 ve O-4’tür. O-1, şehrin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçen iç çevre yolu, O-2 ise Fatih Sultan Mehmet (İkinci Boğaz) Köprüsü’nden geçen şehrin dış çevre yoludur.

Istanbul’s primary motorways are the O-1, O-2, O-3 and O-4. The O-1 forms the city’s inner ring road, traversing the 15 Temmuz Şehitler (First Bosphorus) Bridge, and the O-2 is the city’s outer ring road, crossing the Fatih Sultan Mehmet (Second Bosphorus) Bridge.

İstanbul’un yerel toplu taşıma sistemi tramvay, füniküler, metro hatları, Marmaray, otobüsler, metrobüs ve feribot ağıdır.

Istanbul’s local public transportation system is a network of trams, funiculars, metro lines, Marmarail, buses, bus rapid transit, and ferries.

İstanbul, şu anda, ikisi ticari yolcu uçuşları için aktif hizmet veren üç büyük uluslararası havaalanına sahiptir. En büyüğü, şehir merkezinin kuzeybatısındaki Arnavutköy bölgesinde, Avrupa yakasında 2018 yılında açılan yeni İstanbul Havalimanı.

Istanbul has three large international airports, two of which are currently in active service for commercial passenger flights. The largest is the new Istanbul Airport, opened in 2018 in the Arnavutköy district to the northwest of the city center, on the European side.

Gezilecek Yerler / Places to Visit

Muhteşem İstanbul, canlılığı ve çeşitliliği ile ziyaretçileri ve yerlileri büyülemeye devam ediyor. Sanat ve kültür, yeme-içme, alışveriş veya spor alanında olsun, İstanbul’da herkes ve her zevke göre her zaman yeni bir şey var.

The glorious Istanbul continues to fascinate visitors and locals alike with its vibrancy and great variety. May it be in arts & culture, eating & drinking, shopping or sports there is always something new in Istanbul for everyone and every taste.

İstanbul’un şatafatlı ibadethane ve saraylarını gezmek, tarih meraklılarını haftalarca meşgul edebilir. Çoğu turistin ziyaret edip görmek istediği yerler Fatih bölgesinde toplanmış olsa da Beyoğlu (Taksim Meydanı’nın bulunduğu) ve Beşiktaş (Ortaköy ve Dolmabahçe Sarayı’nın bulunduğu) gibi ilçeler kesinlikle daha az heyecan verici değil! Sultanahmet Camii ve Ayasofya Müzesi çok önemlidir, ancak salt sokak trafiğini keşfetmek ve buradaki günlük hayatı gözlemlemek de aynı derecede büyüleyici. Yemek kültürün merkezi bir parçasıdır, bu yüzden de menüler bir harita kadar ciddiye alınmalıdır! Ve hediyelik eşya ararken şehirdeki birçok çarşıya bakmalısınız, ancak sadece bir tane için zamanınız varsa, en büyük ve en ünlü Kapalı Çarşı’yı ziyaret ettiğinizden emin olun.

Touring Istanbul’s ornate houses of worship and palaces could keep history buffs busy for weeks. Most attractions are clustered in the Fatih area, though districts like Beyoglu (where Taksim Square resides) and Besiktas (which features Ortaköy and Dolmabahçe Palace) are no less exciting! The Blue Mosque and the Hagia Sophia Museum are essential, but simply exploring the street traffic and observing daily life here are equally fascinating. Food is a central part of the culture, so menus should be studied just as seriously as a map! And you should check out the many bazaars around town when looking for souvenirs, but if you only have time for one, be sure to visit the largest and most famous: the Grand Bazaar.

İstanbul’un Bölgeleri / Districts of Istanbul

Aşağıda İstanbul’un 39 ilçesi alfabetik sıraya göre sıralanmıştır, popülasyonlar 2015’in başlangıcına  göre alınmıştır.

Below are the 39 districts of Istanbul in alphabetical order, populations are according to the beginning of 2015. 

Adalar (Islands) – 16.052

Arnavutkoy – 225.670

Atasehir – 408.986

Avcilar – 417.852

Bagcilar – 754.623

Bahcelievler – 599.027

Bakirkoy – 221.594

Basaksehir – 342.422

Bayrampasa – 269.809

Besiktas – 188.793

Beylikduzu – 262.473

Beykoz – 248.071

Beyoglu – 241.520

Buyukcekmece – 223.324

Catalca – 67.843

Cekmekoy (*) – 220.656

Esenler – 458.857

Esenyurt – 686.968

Eyüp – 367.824

Fatih – 419.266

Gaziosmanpasa – 498.120

Gungoren – 303.371

Kadiköy – 482.571

Kagithane – 432.230

Kartal – 450.498

Kucukcekmece – 748.398

Maltepe – 476.806

Pendik – 663.569

Sancaktepe – 329.788

Sariyer – 337.681

Silivri – 161.165

Sultanbeyli – 315.022

Sultangazi – 513.022

Sile – 32.823

Sisli – 272.380

Tuzla – 221.620

Umraniye – 674.131

Üsküdar – 534.970

Zeytinburnu – 287.223

SORU CEVAP

İstanbul’da Gezilecek Yerler Nereler?

İstanbul’un en çok ziyaret edilen yerleri; Kapalı Çarşı, Galata Kulesi, Taksim Meydanı, Beşiktaş, Kadıköy, Dolmabahçe, Çamlıca Tepesi, Kanlıca Tepesi.

İstanbul Kaç Yılında Fethedildi?

İstanbul Fatih Sultan Mehmet tarafından 1453 yılında fethedildi. Bu fetih ile yeni bir çağ açıldı.

İstanbul’un Tarihi Yerleri Nereler?

İstanbul tarihi yerleri arasında; Galata Kulesi, Kapalı Çarşı, Kız Kulesi, Yerebatan Sarnıcı, Dolmabahçe, Ayasofya, Sultan Ahmet Camii, Eyüp Sultan Camii,

İstanbul’da Ulaşım Nasıl Sağlanmaktadır?

İstanbul metropol bir şehir olduğundan birçok ulaşım aracı kullanılmaktadır. En çok tercih edilen, Metro, Metrobüs, Tranvay, Otobüs, Vapur ve Taksilerdir.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.