İngilizce Edebiyat Terimleri Sözlüğü


edebiyat

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Symbolism: Sembolizm

 • In literature, it is commonly encountered to the traces of symbolism.

Edebiyatta yaygın olarak sembolizmin izleriyle karşılaşılır.

Simile: Benzetme

 • Simile is mostly confused with metaphor which is a different kind of figure of speech.

Benzetme, çoğunlukla farklı bir anlatım şekli olan mecazla karıştırılır.

Metaphor: Mecaz

 • Images are often presented through figures of speech like simile and metaphor.

Görüntüler genellikle benzetme ve mecaz gibi anlatım şekilleri ile sunulur.

Allegory: Kinaye

 • Allegory is often used in satires to indicate a point without saying it directly.

(Kinaye genellikle hicivlerde bir noktayı doğrudan söylemeden belirtmek için kullanılır.)

Point of view: Bakış açısı

 • As the narrator is the main character of the story, the point of view is the first person point of view.

(Anlatıcı, hikâyenin ana karakteri olduğu için bakış açısı birinci kişi bakış açısıdır.)

Alliteration: Aliterasyon

 • In poems, alliteration is a often used technique which makes the poem sound more proper and melodic.

(Şiirlerde alliterasyon, şiiri daha düzgün ve melodik yapan sık kullanılan bir tekniktir.)

Personification: Kişileştirme

 • In fables, there are lots of examples od personification as the main characters are mostly talking animals.

(Fabllarda, ana karakterler çoğunlukla konuşan hayvanlar olduğu için kişileştirmenin birçok örneği vardır.)

Irony: İroni

 • While fictions have irony and lots of examples of figures of speech, non fictions do not have them because it is a must for them to be objective and to be based on truth.

(Kurgularda ironi ve birçok anlatım biçimi örneği olsa da kurgu olmayan yazılarda yoktur, çünkü nesnel olmaları ve gerçeğe dayanmaları bir zorunluluktur.)

Euphemism: Edebikelam

 • Euphemism has started to be used lately as nowadays one should be politically correct in order to be polite.

(Edebikelam son zamanlarda kullanılmaya başlanmıştır, çünkü günümüzde kibar olmak için politik olarak doğru olunmalıdır.)

Exposition: Açıklama

 • The exposition of the text did not explain the theme and the needed explanations and therefore the text is lacking in the mean of details.

(Metnin açıklanması, temayı ve gerekli açıklamaları açıklamamıştır ve bu nedenle metin, ayrıntılar bakımından eksiktir.)

Hyperbole: Abartma

 • Real tragedies do not have to be exaggerated because they already have hyperboles in the storyline.

(Gerçek trajediler abartılmak zorunda değillerdir çünkü zaten hikâyede mübalağa bulunmaktadır.)

Paradox: Paradoks

 • The paradox of the story is the main element which makes the text readable and meaningful.

(Hikâyenin paradoksu, metni okunabilir ve anlamlı kılan ana unsurdur.)

Satire: Yergi, hiciv

 • Nowadays, literary works do not have enough satire in them as the writers are not interested in making a point.

(Günümüzde, yazarlar bir noktaya değinmekle ilgilenmedikleri için edebi eserlerde yeterince hiciv yoktur.)

Tone: Ton

 • By adopting a specific tone, authors can help readers accurately interpret meaning in a text.

(Belirli bir tonu benimseyerek, yazarlar okuyucuların bir metindeki anlamı doğru şekilde yorumlamasına yardımcı olabilirler.)

Characterization: Niteleme

 • This is the best novel of the author because the characterization of the figures are flawless and characters grow up and change throughout the story.

(Bu yazarın en iyi romanıdır, çünkü figürlerin nitelenmesi kusursuzdur ve karakterler hikâye boyunca büyür ve değişir.)

Plot: Olaylar dizisi

 • The plot of the story is lacking in the mean of details and have gaps between the events.

(Hikâyenin konusu ayrıntılar bakımından eksik ve olaylar arasında boşluklar var.)

Style: Stil

 • The style of the author is unique that’s why his readers easily recognize his writings.

(Yazarın tarzı benzersizdir, bu yüzden okuyucuları yazılarını kolayca tanır.)

SORU CEVAP

İngilizce Hyperbole ile İlgili Örnek Cümle Nedir?

Hyperbole: Abartma, Real tragedies do not have to be exaggerated because they already have hyperboles in the storyline. (Gerçek trajediler abartılmak zorunda değillerdir çünkü zaten hikâyede mübalağa bulunmaktadır.)

İngilizce Plot ile İlgili Örnek Cümle Nedir?

Plot: Olaylar dizisi, The plot of the story is lacking in the mean of details and have gaps between the events. (Hikâyenin konusu ayrıntılar bakımından eksik ve olaylar arasında boşluklar var.)

İngilizce Tone ile İlgili Örnek Cümle Nedir?

Tone: Ton, By adopting a specific tone, authors can help readers accurately interpret meaning in a text.

(Belirli bir tonu benimseyerek, yazarlar okuyucuların bir metindeki anlamı doğru şekilde yorumlamasına yardımcı olabilirler.)

İngilizce Metaphor ile İlgili Örnek Cümle Nedir?

Metaphor: Mecaz, Images are often presented through figures of speech like simile and metaphor. Görüntüler genellikle benzetme ve mecaz gibi anlatım şekilleri ile sunulur.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.