İngilizce Gıda Mühendisliği Terimleri Sözlüğü


gida-muhendisligi

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Sizlere Gıda Mühendisliğinde ağırlıklı olarak kullanılan İngilizce kelimeleri ve onların anlamlarını hazırladık. Bu kelimeler, Gıda Mühendisliği bölümü okuyor ya da bu konuya ilgi duyuyorsanız oldukça işinize yarayacak. Hazırsanız başlayalım.

A harfi ile başlayan kavramlar

Abrasive: Abrasif, Aşındırıcı

Absolute Pressure: Mutlak Basınç

Absorption: Soğurma

Absorptivity: Soğurma Katsayısı

Accumulation: Birikim

Acetic Acid Asetik Asit

Acidity Regulators: Asitliği Düzenleyiciler

Acoustic Drying: Yankılanımlı Kurutma

Action Times: Hareket, Eylem Zamanları

Activation Energy: Etkinlik Enerjisi

Actuator: Başlatıcı

Adaptive Control: Uyabilen Denetim

Adiabatic: Isı Geçirmez

Adiabatic Saturatio:  Isı Geçirimsiz Doyma

Adiabatic Saturation Temperature: Isı Geçirimsiz Doyma Sıcaklığı

Adiabatic-Saturation Curve: Isı Geçirimsiz Doyma Eğrisi

Adsorption Isotherm: Yüzeye Soğurma Eşsıcaklık Eğrisi

Agar Diffusion Method: Katı Diffüzyon Yöntemi

Agar Medium: Katı Besiyeri

Aging: Olgunlaştırma

Agitation: Çalkalama

Agitator: Çalkalayıcı

Air Leak: Hava Sızıntısı

Airflow Arrangements: Hava Besleme Düzenleri

Alcoholic Beverages: Alkollü İçecekler

Amplitude Ratio: Genlik Oranı

Analogous Quantities: Benzeşen Ölçüler

Analysis Of Variance: Değişim İncelemesi

Anhydrous: Susuz

Anticaking: Topaklanmayı Engelleyen

Antifoam: Köpük Giderici

Antioxidant: Oksitlenme Önleyici

Attenuation Ratio: Azalma Oranı

Attribute Analysis: Nitelik Değerlendirme

Automatic Reset: Otomatik Sıfırlama

Averaging Control: Ortalayıcı Denetim

Azeotrop: Eş Kaynar

 

B harfi ile başlayan kavramlar

Bacteria: Bakteriler

Bactericidal: Bakteri Öldüren

Bactericide: Bakteri Öldürücü

Bacteriophage: Bakteriyofaj

Bacteriostat: Bakterinin Gelişimini Önleyici

Bacteriostatic: Bakteriostatik

Bacterium: Bakteri

Baffle-Nozzle System: Yönlendirici

Bagasse: Küspe, Posa

Baker’s Yeast: Ekmek Mayası

Bakery Products: Unlu Ürünler

Band-Dryers: Bantlı Kurutucular

Batch: Kazan, Kesikli

Batch Drying: Kesikli Kurutma

Batch Process: Kesikli İşlem

Batch Reactor: Kesikli Reaktör

Beam Length: Işın Boyu

Belt Dryers: Kayışlı Kurutucular

Binary: İkili

Biochemical Oxygen Demand (BOD): Biyokimyasal Oksijen Gereksinimi (BOG)

Biodegradation: Biyolojik Yıkım

Biomass: Biyokütle

Bioprocess: Biyoişlem

Bioreaction: Biyotepkime

Biosynthesis: Biyosentez

Biotransformation: Biyolojik Dönüşüm

Blanching: Haşlama

Block Diagram: Akım Şeması

Bode Diagram: Boda Çizimi

Bode Stability Criterion: Boda Kararlılık Ölçütü

Boiling / Bubble Point: Kaynama Noktası

Bone Dry Gas: Kupkuru Gaz

Bone-Dry Air: Kupkuru Hava

Bone-Dry Solid: Kupkuru Katı

Bound Moisture: Bağlı Nem

Bound-Water: Bağlı Su

Brewery: Biracılık

Brewing: Kaynatma

Bright Field Microscope: Basit Işık Mikroskobu

Browning: Kahverengileşme

Bubble Cap Tray: Şapkalı Tepsi

Bubble Point: Kaynama Noktası

Budding: Tomurcuklanma

Butter: Tereyağı

Buttermilk: Yayıkaltı

By-product (side product): Yan Ürün

 

C harfi ile başlayan kavramlar

Calorific Value: Isıl Değer

Capacitance (Electrical): Sığa (Elektriksel)

Capacitance Analogie:  Sığa Benzerlik İlişkileri

Capacity: Sığa

Capillary: Kılcal

Capillary Condensation: Kılcal Yoğunlaşma

Capillary Flow: Kılcal Akış

Capillary Potential: Kılcal Çekicilik

Capillary Relaxation: Kılcal Gevşeme

Capillary-Porous Materials: Kılcal Gözenekli Maddeler

Capsul: Kapsül

Caramelization: Karamelizasyon

Cascade Control: Şelale Denetimi

Casing: Kılıf

Caustic Soda: Kostik Soda

Central Composite Design: Merkezi Karma Tasarım

Central Limit Theorem: Merkezi Sınır Teoremi

Central Points: Merkez Noktaları

Centrifugal Pump: Santrifüjlü Pompa (Merkezkaç Pompa)

Cereal: Tahıl

Chain Reaction: Zincirleme Tepkime

Characteristic Drying Curve: Tipik Kuruma Eğrisi

Characteristic Equation: Özgün Denklem

Characteristic Moisture Content: Tipik Nem İçeriği

Chealating agent: Çelat, Kıstırıcı Madde

Cheese: Peynir

Chemical Dehydration: Kimyasal Su Giderme

Chemical Oxygen Demand (COD): Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)

Chemical Potential: Kimyasal Çekicilik

Chemostat: Kemostat

Chewiness: Çiğnenebilirlik

Chi-Square Distribution: Ki-Kare Dağılımı

Chopping: Parçalara Ayırma, Doğrama

Cider: Elma Şarabı

Cilia: Sil (kamçı)

Clamped Signals: Sıkıştırılmış Uyarı

Clarification: Berraklaştırma

Cleaning In Place(CIP): Yerinde Temizlik

Cleaning Out Of Place (COP): Yerinden Sökülerek Temizlik

Closed Loop: Kapalı Döngü

Clustered Random Sampling: Kümeden Gelişigüzel Örnekleme

Coagulation: Pıhtılaşma

Coalescence: Birleşme, bütünleşme

Cocurrent: Eşyönlü Akım

Co-Current Drying: Eşyönlü Kurutma

Cocurrent Flow: Eşyönlü Akım

Cofactor: Kofaktör

Coffee Beans: Kahve Çekirdeği

Collagen: Kolajen

Collapse: Bayılma, Çökme

Collision: Çarpışma

Colloidal Properties: Koloidal Özellikler

Competive Inhibition: Yarışmalı Inhibisyon

Complex Control Systems: Karmaşık Denetim Sistemleri

Complex Process Analysis: Karmaşık Süreç Çözümlemesi

Compliance: Uyma

Component: Bileşen

Component Balance: Bileşen Denkliği

Compressibility Factor: Sıkıştırılabilirlik Etmeni

Compressible: Sıkıştırılabilir

Compressive Stress: Sıkıştırma Gerilimi

Compressor Kompresör, Sıkıştırıcı

Concentrated: Derişik

Concentration: Derişim

Conching: Konçlama

Condensate: Yoğuşma Sıvısı

Condensation: Yoğuşturma, Yoğunlaşma

Condenser: Yoğuşturucu

Conduction: İletim

Confection: Şekerleme

Constant-Rate Period: Değişmeyen Hız Dönemi

Consumption: Tüketim

Contact Angle: Değme Açısı

Contact Dryers: Temaslı Kurutucular

Contaminated Food: Kirlenmiş Gıda

Contamination: Kirlenme

Continuous: Sürekli

Continuous Control Action: Sürekli Denetim Eylemi

Continuous Drying: Sürekli Kurutma

Control: Denetim

Control Charts: Denetim Çizgesi

Control Points: Denetim Noktaları

Control Valve: Denetim Kapakçığı

Controllability: Denetlenebilirlik

Controller: Denetçi, Denetmen

Controller Settings: Denetim Ayarları

Convection: Isı Taşınımı

Convective Dryer: Taşınımlı Kurutucu

Convective Heat Transfer Coefficient: Taşınımlı Isı Aktarım Katsayısı

Convective-Radiative Drying: Taşınımlı-Işınımlı Kurutma

Conversion: Dönüşüm

Conversion Factor: Dönüştürme çarpanı

Corn Steep Liquor: Mısır Maserasyon Sıvısı

Correlation: Bağıntı, İlinti

Cossette: Pancar Dilimi

Counter stain: Karşıt Boya

Countercurrent: Zıt (Karşı) Akım

Countercurrent Drying: Zıt Yönlü Kurutma

Countercurrent Flow: Karşıt Akım

Critical Control Points: Kritik Kontrol Noktaları, Tipik Denetim, Kesin Denetim

Critical Damping: Katı Sönümleme

Critical Frequency: Etkin Sıklık

Critical Moisture Content: Değişim Nem İçeriği

Critical Thickness Of Insulation: Yalıtkanın Etkinlik Kalınlığı

Critical-Oscillation Period: Salınım Dönemi

Cross Current: Çapraz Akım

Crust Ekmek Kabuğu

Crustacean: Kabuklu Deniz Hayvanı

Crystallization: Kristallendirme

Crystallizer: Kristallendirici

Curing: Kürleme, Tuzlamak, Tütsülemek

 

D harfi ile başlayan kavramlar

Damp: Sönümleme

Damped Frequency: Sönümlü Sıklık

Damping: Sönümleme, Zayıflatma

Dark-field Microscope: Karanlık Saha Mikroskobu

Datum Temperature: Taban Sıcaklık

Deactivation: Etkisizleştirme

Decay Ratio: Azalma, Zayıflama Oranı

Decimal Reduction Time: Ondalıksal İndirgeme Süresi

Deformation: Biçimi Bozulmak, Biçimsizleşme

Degree Of Completion: Tamamlanma Derecesi

Degree Of Superheat: Kızgınlık Derecesi

Degree Of Freedom: Serbestlik Derecesi

Dehumidification: Nem alma

Dehydration: Su Giderme

Delay Time: Erteleme, Gecikme Süresi

Denaturation: Doğalsızlama

Density: Yoğunluk

Dependent Variable: Bağımlı Değişken

Derivative: Türev

Derivative Control Action: Türevsel Denetim Eylemi

Descriptive Statistics: Betimsel İstatistik

Design Of Experiments: Deneylerin Tasarımı

Desorption: Yüzden Salma

Desorption Isotherm: Yüzden Salma Eşsıcaklık Eğrisi

Deterioration: Bozulma, Kötüleşme

Deviation: Sapma

Dew Point: Çiylenme Noktası

Dialysis: Yarı Geçirimsel Arıtım

Dielectric Constant: Dielektrik Değişmezi

Dielectric Dryer: Dielektrikli Kurutucu

Dielectric Heating: Dielektrikli Isıtma

Dielectric Loss: Dielektrik Kaybı

Differential Element: Türevsel Boyut

Differential Heat Of Wetting: Islanma Isısı

Differential Manometer: Basınç Farkı Ölçer

Diffuse Reflection: Yayıngan Yansıma

Diffuse Transmission: Yayıngan Geçirim

Diffusion: Yayınma, Yayınım

Diffusion Coefficient: Yayınma Katsayısı

Diffusivity: Yayınganlık

Dilatant: Genleşici

Dilute: Seyreltik

Dilution Rate: Seyreltme Hızı

Direct Digital Control: Doğrudan Sayısal Denetim

Direct Heating: Doğrudan Isıtma

Discoloration: Rengini Yitirmek

Disperse: Yayılmış, Dağılmış

Distillate: Damıtık

Distillation: Damıtma

Distributed Parameters: Dağıtılmış Koşullu Değişkenler

Dressing Sos: Süsleme, Kaplama

Driving Force: İtici Kuvvet,Yürütücü Kuvvet

Droplet: Damla

Drum Dryer: Tambur Kurutucu

Dry Bulb Temperature: Kuru Termometre Sıcaklığı

Drying: Kurutma

Drying Behaviour: Kuruma Tavrı

Drying Chamber: Kuruma Bölmesi

Drying Curve: Kuruma Eğrisi

Drying Data: Kuruma Verileri

Drying Rate: Kuruma Hızı

Drying Stress: Kuruma Gerilimi

Duncan’s Multiple Test: Duncan Çoklu Aralık Testi

 

E harfi ile başlayan kavramlar  

Effective Time Constants: Etkili Süre Değişmezleri

Effectiveness: Etkinlik

Effervescence: Kabarma, Köpürme

Efficiency: Verimlilik

Effluent: Dışakan

Effusion: Delikten Yayınma

Effusion Resistance Coefficient: Delikten Yayınma Direnç Katsayısı

Elasticity: Esneklik

Electrical Resistivity: Elektriksel Yalıtkanlık

Electron Microscope: Elektron Mikroskobu

Electronic Controller: Elektronik Denetleyici

Electronic Noise: Elektronik Titreşim

Emission Band: Yayım Bantı

Emissive Power: Yayım Gücü

Emissivity: Yayımlılık

Emulsifier: Emulgatör, Sıvı Asıltı Yapıcı

Emulsion: Emülsiyon, Sıvı Asıltı

Endotoxin: Endotoksin

Energy Balance: Enerji Dengesi, Enerji Denkliği

Energy Regulator: Enerji Düzenleyici

Equation Of Continuity:Süreklilik Denklemi

Equilibrium: Denge

Equilibrium Line (Curve): Denge Doğrusu (Eğrisi)

Equilibrium Moisture: Denge Nemi

Equilibrium Temperature: Denge Sıcaklığı

Equilibrium-Moisture Content : Dengedeki Nem İçeriği

Equivalent Diameter: Eşdeğer Çap

Eradicate: Yok Etmek

Error Function: Yanılgı İşlemcisi

Error-Integral: Yanılgı-Tümleştirme

Eukaryote: Ökaryot

Evaporation: Buharlaştırma

Evaporative Surface: Buharlaşan Yüzey

Evaporator: Buharlaştırıcı

Evisceration: İç Organların Çıkarılması

Excess Reactant: Fazla Tepken, Artan Tepken

Exothermic Reaction: Isı Veren Tepkime

Exotoxin: Ekzotoksin

Explant: Yapay Ortamda Yaşatılan Doku

Exponential Growth: Üstsel Büyüme

Extract: Özüt

Extraction: Özütleme

Extrinsic Parameters: Dış Etkenler

Extrusion: Ekstrüzyon, Çektirme

 

F harfi ile başlayan kavramlar

Factorial Points: Faktoriyel Noktalar

Facultative: Fakültatif, Yetenekli, Dayanabilir

Falling-Rate Period: Azalan Hız Dönemi

Fat: Katı Yağ

Fatty Acid: Yağ Asidi

Fed-batch Operation: Yarı Kesikli Işlem (Beslemeli kesikli)

Fed-batch Process: Beslemeli Kesikli Süreç

Feed: Besleme

Feed Flow Rate: Besleme Akış Hızı

Feedforward: İleri Besleme, Ön Besleme

Feeding Arrangement: Besleme Düzeni

Fermentatio:  Fermentasyon, Kükreme

Fermented Sausage: Sucuk

Fermentor: Fermentör

Fever: Ateş

Field Tuning: Alan Ayarlama

Filtration: Süzme

Fin: Kanatçık

Firmness: Sertlik, Sıkılık

First Order System: Birinci Derece Sistem

First-Order Stage: Birinci Dereceden Aşama

Fixation: Yerine bağlama

Flash Distillation: Ani Damıtma

Flash Temperature: Parlama Sıcaklığı

Flavor: Tat, Lezzet

Fleurescens Mic.: Fluoressant Mikroskobu

Fluctuation: Dalgalanma

Flue Gas (Exhaust Gas): Yanma Gazı

Fluid: Akışkan

Fluid-Bed Dryer: Akışkan Yataklı Kurutucu

Fluidized Bed: Akışkan Yatak

Flux: Akı

Foam: Köpük

Food and Drug Administration (FDA): Gıda ve İlaç Yönetim (GİY)

Foodborne llness: Gıda Kökenli Hastalık

Forced Convection: Zorlanmış Taşınma

Fortification: Zenginleştirme, Güçlendirme

Fortified Wine Çerez: (Güçlendirilmiş) Şarap

Fouling Factor: Birikinti Etmeni, Kirlilik Etmeni

Fraction: Kesim, Ayrım, Kesir

Free Contraction: Özgün Büzülme

Free Convection: Özgün Taşınım, Zorlanmamış Taşınım

Free Moisture: Özgün Nem

Free Radical: Özgün Kök

Free Surface Flows: Açık Yüzey Akışı

Freeze Drier: Donduruculu Kurutucu

Freeze Drying: Dondurarak Kurutma

Frequency Response:  Frekans Yanıtı Sıklık Tepkisi

Friction Loss: Sürtünme Kaybı

Fumigation: Buharla Dezenfekte Etmek, Tütsülemek

Fungus: Küf Mantarı

 

G harfi ile başlayan kavramlar

Gastroenteritidis: Mide Ve Bağırsak İtihabı

Gauge Pressure: Gösterge Basıncı

Gel: Jel

Gel Electrophoresis: Jel Elektroforezi

Gelatinization: Jelatinizasyon

Gelling: Jelleşme

Generation: Üretim, Kuşak

Generation Time: Üretim Süresi

Germ Embriyo: (Buğday), Rüşeym

Germination: Çimlenme, Filizlenme

Glazing: Üst Kaplama (Balık), Sırlama

Gram Staining: Gram Boyama

Gravity: Yerçekimi (Kütleçekimi)

Growth Phases: Büyüme Evreleri

 

H harfi ile başlayan kavramlar

HACCP: Tehlike Değerlendirmesi ve Etkin Denetim Noktaları

HACCP Principles: Tehlike Degerlendirmesi ve Etkin Denetim Noktaları İlkeleri

Halophiles: Halofilik

Hanging-drop Technique: Asılı Damla Yöntemi

Hardness: Sertlik

Harvest: Hasat

Heat Capacity: Isı Sığası

Heat Exchanger: Isı Değiştirici

Heat Flow: Isı Akışı

Heat Generation: Isı Üretimi

Heat Of Vaporization: Buharlaşma Isısı

Heat Of Wetting: Islanma Isısı

Heat Resistance: Isıl Direnç

Heat Resistant Bacteria: Isıl Dirençli Bakteri

Heat Sensitive Bacteria: Isıl Duyarlı Bakteri

Heat Transfer: Isı Aktarımı

Heat-Transfer Coefficient:  Isı Aktarım Katsayısı

Hold-Back: Geri Tutma

Homofermentative: Homofermentatif

Homogenization: Tektürleştirme

Hops: Şerbetçiotu

Horticulture: Bahçecilik

Hulling: Kabuğunu Çıkarmak

Humidification: Nemlendirme

Humidity: Nemlilik

Humidity Potential: Nem Çekicilik Düzeyi (Gücü)

Hydrogenation: Hidrojenleme

Hydrometer: Hidrometre

Hydrophilic: Su seven

Hydrophobic: Su sevmeyen

Hygrometry: Nemlilik Ölçümü

Hygroscopic: Nem Çeken

Hygroscopic-Moisture Content: Nem Çeken-Yaş İçeriği

Hygroscopic-Saturation Temperature: Neme Doyum Sıcaklığı

Hypotonic Solution: Hipotonik Çözelti

 

I harfi ile başlayan kavramlar

Immobilization: Eylemsizleştirme

Impeller: Çark

Implementation: Gerçekleştirme, Uygulama, Yerine getirme

Incident Radiation: Anlık Işıma

Incompressible: Sıkıştırılamayan

Incubation: İnkübasyon

Incubator: Inkübatör

Independent Variables: Bağımsız Değişken

Indicator: Belirteç

Indirect Heating: Dolaylı Isıtma

Infra-Red Heating: Kızılötesi Isıtma

Inhibition: Önleme

Inhibitor: Önleyici, Engel

Initial Condition: İlk Koşul, Başlangıç Koşulu

Inoculation: Aşılama,Ekim

Inoculum: Aşı

Input: Giren, Girdi

Insulation: Yalıtım

Insulator: Yalıtkan

Integral Bileşik, Birleştirilmiş, Tümleşik

Integral Control Action: Tümleşik Denetim Eylemi

Integral Heat Of Wetting: Tümleşik Islanma Isısı

Integrating System: Toplayıcı Düzge

Interaction: Etkileşim

Interface: Ara yüzey

Interfacial Tension: Ara yüzey Gerilimi

Intermediates: Ara Ürünler

Intrinsic Parameters: İç Etkiler

Isobaric Expansion: Eşbasınçta Genleşme

Isotherm: Eşsıcaklık

Isothermal Compression: Eşsıcaklıkta Sıkıştırma

Isotonic Solution: Izotonik Çözelti

 

K harfi ile başlayan kavramlar

Kefir: Kefir

Kilning: Kurutma (Malt)

Kumiss: Kımız

Kurtosis Basıklık

 

L harfi ile başlayan kavramlar

Lactic Acid: Laktik Asit

Lag: Geri Kalma

Lag Phase: Geri Kalma Evresi

Laminar Flow: Katmanlı Akış

Lard: Hayvansal Yağ

Latent Heat: Gizli Isı

Leaching: Katıdan Özütleme

Leaven: Kabarma (Hamur)

Legume: Kuru Baklagiller

Linear Regression: Doğrusal Uyumlama

Linearization: Doğrusallaştırma

Linear-Shear Coefficient: Doğrusal Kayma Katsayısı

Linear-Shrinkage Coefficient: Doğrusal Büzülme Katsayısı

Lipid: Yağ

Liquid-Extraction: Sıvıdan Özütleme

Lower Heating Value: Alt Isıl Değer

LSD Test: LSD Testi

Lumped Parameter Model: Dışlanmış Değişken

Lysogenic Bacteria: Lizogenik Bakteriler

 

M harfi ile başlayan kavramlar

Malo-Lactic Enzyme: Malo-Laktik Enzim

Malt: Biralık Çimlendirilmiş Arpa

Malting: Maltlama, Çimlendirme

Mass Balance: Kütle Dengesi,Kütle Denkliği

Mass Flux: Kütle Akısı

Mass Fraction: Kütle Kesiri

Mass Mean Diamete: Kütle Ortalama Çapı

Mass-Transfer Coefficient: Kütle Aktarım Katsayısı

Mass-Transfer Flux: Kütle Aktarım Akısı

Microwave Dielectric Constant: Mikrodalga Dielektrik Değişmezi

Microwave Heating: Mikrodalga Isıtma

Mill: Değirmen

Milling: Öğütmek

Minimum Fluidization Velocity: En Düşük Akışkanlaşma Hızı

Miscible: Karışabilir

Miscible (Soluble): Çözünür

Modified Starch: Değiştirilmiş Nişasta

Modulus: Katsayı

Modulus of Elasticity: Esneklik Katsayısı

Modulus of Rigidity: Sertlik/ Bükülmezlik Katsayısı

Molasses: Melas, Şeker Pekmezi

Mold: Küf

Momentum: Momentum, Kütle İtkisi

Momentum Diffusivity: Momentum Yayınımı

Monomolecular Sorption: Tek Moleküllü Yüzey Soğurması

Multimolecular Sorption: Çok Katlı Molekül Tutma

Multiple Comparison Test: Çoklu Karşılaştırma Testi

Multiple-Stage: Çok Kademeli / Basamaklı / Aşamalı

Multistaged Dryers: Çok Aşamalı Kurutucular

 

N harfi ile başlayan kavramlar

Neurotoxin: Nörotoksin

Normal Distribution: Normal Dağılım

Normal Stress: Normal/Yüzeye Dik Gerilim

Number Of Transfer Units (NTU): Aktarım Birimi Sayısı

 

O harfi ile başlayan kavramlar

Odor: Koku

Oil: Sıvı Yağ

Oilseed: Yağlı Tohum

Open Loop: Açık Döngü

Open System: Açık Sistem

Optimization: En Uygunlaştırma

Orifice Meter: Delikli Ölçer

Oscillation: Salınım

Osmophilic Organisms: Ozmofilik Organizmalar

Osmosis: Geçişim, Ozmos

Output: Çıkan, Çıktı

Oxidation: Oksidasyon, Yükseltgenme

 

P harfi ile başlayan kavramlar

P Chart With Constant Lot Size: Topluluk Sayısı Sabit P Diyagramı

P Chart With Variable Lot Size: Topluluk Sayısı Değişken P Diyagramı

Packing Arrangement: Paketleme Düzeni

Paired Comparison: İkili Karşılaştırma

Papaya: Papaya

Paper Disk Method Kağıt Disk Yöntemi

Parallel Plate Viscometer: Paralel Plaka Viskometresi

Partial Pressure: Kısmi Basınç

Pasta: Makarna

Pasteurization: Pastörizasyon

Pathogenic Bacteria: Patojenik Bakteri

Perforated / Sieve Tray: Delikli/Elek Tepsi

Permeability: Geçirgenlik, Geçirimlilik

Petri Plates: Petri Kabı

Phage: Faj

Phase: Faz, Evre

Phase-contrast Microscope: Evre-Zıt Mikroskobu

Phenomenological Coefficient: Olgusal Katsayı

Phosphate Pathway: Fosfat İzyolu

Pickle: Turşu

Pili: Pili

Pitot Tube: Pitot Tüpü

Plasticity: Yoğrulabilme

Pneumatic: Hava Basınçlı

Poisson Distribution: Poisson Dağılımı

Polar: Kutuplu, Kutupsal

Polymerase Chain Reaction: Polimeraz Zincir Tepkimesi

Population: Yoğunluk

Pore: Gözenek

Porosity: Gözeneklilik

Porous: Gözenekli

Porous Materials: Gözenekli Malzemeler

Pour Plate Technique: Dökme Plak Yöntemi

Precision: Kesinlik, Duyarlılık

Pre-enrichment: Ön Zenginleştirme

Probioitic: Probiyotik

Procaryote: Prokaryot

Process: Süreç

Propionic Acid: Propiyonik Asit

Proportional: Orantılı

Proportional Control Action: Orantılı Denetim Eylemi

Pseudo First Order: Kaydırılmış Birinci Mertebe

Psychrometer: Nemölçer

Psychrotrophs: Soğuğa Yatkın

Psycrophile: Soğuk Seven

Pulp: Küspe

Purge: Atık

Purification: Saflaştırma

 

Q harfi ile başlayan kavramlar

Quality: Nitelik

Quality Assurance: Nitelik Sağlama

Quality Control: Nitelik Denetimi

Quality Control Charts: Nitelik Denetim Çizelgesi

Quality Control Programme: Nitelik Denetim İzleme Çizelgesi

Quality Evaluation: Nitelik Değerlendirmesi

 

R harfi ile başlayan kavramlar

Racking: Bekletme

Radiation: Işınım

Radiative Dryer: Işınımlı Kurutma

Radiative Heat-Transfer Coefficient: Işınım Isı Aktarım Katsayısı

Rancidity: Acılaşma, Acılık

Range: Dağılım Genişliği / Aralığı

Reduced Pressure: İndirgenmiş Basınç

Reflectivity: Yansıtma

Reflux: Geri Akıtma

Relative Humidity: Bağıl Nem, Göreli Nem

Relative Volatility: Göreli Uçuculuk

Resilience: Esneklik

Resistivity: Dirençlilik

Rinse: Durulama

Ripening: Pişme

Roasting: Kızartma, Kavurma

Ropiness: Sünme (Ekmekte)

Rotary Dryer: Döner Kurutucu

 

S harfi ile başlayan kavramlar

Salt Tolerant Bacteria: Tuza Yatkın Bakteri

Saturated Liquid: Doygun Sıvı

Saturated Vapor: Doygun Buhar

Saturation: Doyma

Saturation Humidity: Doygunluk Nemi

Sauerkraut Susuz: Lahana Turşusu

Scalding: Tüylerin Kolay Yolunabilmesi İçin Yapılan Ön İşlem

Scouring Compounds: Aşındırıcı Maddeler

Screen: Elek

Second Order System: İkinci Derece Sistem

Secondary Metabolite: İkincil Metabolit

Sedimentation: Çöktürme

Self Regulation: Kendinden Ayarlama

Semi Batch Reactor: Yarı Kesikli Tepkime Kazanı

Semolina: İrmik

Sensible Heat: Görünür Isı

Separation: Ayırma

Separation Of Variables: Değişkenlerin Ayrımı

Sequesterant: Ayırıcı

Shelf-life: Raf Ömrü

Shell Momentum Balance: Kabuk Kütle İtkisi Denkliği

Shortening: Hamur Yapımında Kullanılan Katı Yağ

Shrinkage: Büzülme

Shrinkage Coefficient: Büzülme Katsayısı

Sieving: Eleme

Skewness: Bozulma Miktarının Ölçümü

Slaughtering: Kesim

Smoking: Dumanlama

Solar Drying: Güneşle Kurutma

Solid Density: Katı Yoğunluğu

Solubility: Çözünürlük

Solvent Dehydration: Çözgenle Su Giderme

Sorption Isotherm: Eşsıcaklık Yüzeye Soğurma Eğrisi

Sour Cream: Ekşi Krema

Sourdough: Maya Olarak Kullanılan Ekşi Hamur

Soy Sauce: Soya Sosu

Sparkling Wine: Köpüren Şarap

Species: Tür

Specific Evaporative Capacity: Özgül Buharlaşma Sığası

Specific Gravity: Özgül Ağırlık

Specific Heat: Özgül Isı

Splitter: Ayırıcı

Spoilage: Bozulma (Gıda)

Spray Drier: Püskürtmeli Kurutucu

Staling: Bayatlama

Standard Deviation: Standart Sapma

Stationary: Durağan

Steam Table: Su Buharı Özellik Tablosu

Steeping: Islatma (Tahıllar)

Stiffness: Katılık

Strain: Gerinim

Stray Column: Tepsili Kolon

Streak Plate Technique: Sürme Yöntemi

Stuffing: Kılıfa Doldurmak (Sosis), Dolgu

Stuffing Box: Salmastra Kutusu

Subjective Methods: Subjektif Yöntemler

Sublimation: Katıdan Buharlaşma

Substrate: Altlık

Suction Potential: Emme Gücü

Superheated Vapor: Kızgın Buhar

Superheated-Steam Drying: Kızgın Buharla Kurutma

Syrup: Şurup

 

T harfi ile başlayan kavramlar

Temperature Gradient: Sıcaklık Eğimi

Tenderizing: Yumuşatma, Gevrekleştirme, Tenderizasyon

Thawing: Eritme, Çözme

Thermal: Isıl

Thermal Conductivity: Isı Iletim Katsayısı

Thermal Diffusion: Isıl Yayınma

Thermal Diffusivity: Isıl Yayınma Katsayısı

Thermal Resistance: Isıl Direnç

Thermophilic: Termofilik,Sıcak Seven

Thickener: Koyulaştırıcı

Thickening: Koyulaştırma

Transcription: Transkripsiyon

Transpiration: Terleme

Tray Dryer: Tepsili Kurutucu

True Density: Gerçek Yoğunluk

Tukey’s Test: Tukey Testi

Tunnel Drier (Dryer): Tünel Kurutucu

Turbidity: Bulanıklılık

 

U harfi ile başlayan kavramlar

Unbound-Water: Bağlı Olmayan Su

Undersurface Evaporation: Yüzeyaltı Buharlaşma

Undulant Fever: Malta Humması

Unit: Birim

Unit Operation: Birim İşlem

 

V harfi ile başlayan kavramlar

Vacuum Operation: Vakum İşlemi

Vapor Carrying Capacity: Buhar Taşıma Sığası

Vapor Pressure: Buhar Basıncı

Vaporization: Buharlaşma

Volatile: Uçucu

Volatility: Uçuculuk

 

W harfi ile başlayan kavramlar

Warehouse: Ambar, Depo

Water Bath: Su Banyosu

Weighted Average: Ağırlıklı Ortalama

Whey: Peynir Altı Suyu

Whey Powder: Peynir Altı Suyu Tozu

Wort: Şıra

SORU CEVAP

İngilizce A ile Başlayan Terimler Neler?

Accumulation: Birikim, Acetic Acid Asetik Asit, Acidity Regulators: Asitliği Düzenleyiciler, Acoustic Drying: Yankılanımlı Kurutma, Action Times: Hareket, Eylem Zamanları, Activation Energy: Etkinlik Enerjisi, Actuator: Başlatıcı, Adaptive Control: Uyabilen Denetim, Adiabatic: Isı Geçirmez,

İngilizce B ile Başlayan Terimler Neler?

Bacteriostatic: Bakteriostatik, Bacterium: Bakteri, Baffle-Nozzle System: Yönlendirici, Bagasse: Küspe, Posa, Baker’s Yeast: Ekmek Mayası, Bakery Products: Unlu Ürünler, Band-Dryers: Bantlı Kurutucular, Batch: Kazan, Kesikli, Batch Drying: Kesikli Kurutma

İngilizce C ile Başlayan Terimler Neler?

Chemical Potential: Kimyasal Çekicilik, Chemostat: Kemostat, Chewiness: Çiğnenebilirlik, Chi-Square Distribution: Ki-Kare Dağılımı, Chopping: Parçalara Ayırma, Doğrama, Cider: Elma Şarabı, Cilia: Sil (kamçı), Clamped Signals: Sıkıştırılmış Uyarı

İngilizce D ile Başlayan Terimler Neler?

Deactivation: Etkisizleştirme, Decay Ratio: Azalma, Zayıflama Oranı, Decimal Reduction Time: Ondalıksal İndirgeme Süresi, Deformation: Biçimi Bozulmak, Biçimsizleşme, Degree Of Completion: Tamamlanma Derecesi, Degree Of Superheat: Kızgınlık Derecesi, Degree Of Freedom: Serbestlik Derecesi, Dehumidification: Nem alma

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.