İngilizce İktisat Terimleri Sözlüğü


iktisat

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Sosyal bilimlerin en bilinen ve günlük hayatta çokça karşımıza çıkan iktisatla ilgili İngilizce kelimeleri ve bunlarla alakalı cümle örneklerini sizler için hazırladık. Dilerseniz bu kelimeleri üniversite sırasında alacağınız iktisat derslerinde ya da genel olarak günlük hayatınızın her alanında kullanabilirsiniz.

A harfi ile başlayan kavramlar

Accelerator: Hızlandıran

Acceptance Letter: Kabul Mektubu

Acceptance: Kabul

Account: Hesap

Here’s my account number.

İşte benim hesap numaram.

 

Accountant: Muhasebeci

Accounting Cost: Muhasebe Maliyeti, Açık Maliyet

Accounting Profit: Muhasebe Kârı

Accounting: Muhasebe

I work in an accounting office.

Muhasebe ofisinde çalışıyorum.

 

Add: Reklam

Advalorem Tax: Advalorem Vergi

Aggregate Demand: Toplam Talep

Aggregate Supply: Toplam Arz

 

Agriculture: Tarım

The country’s economy depends on agriculture.

Ülke ekonomisi tarıma dayalıdır.

 

Amortization: Amortisman

Anticipation: Beklenti

Appreciation: Değerlenme

Asset: Varlık

Association: Birlik, Sendika

Autocorrelation: Otokorelasyon

Auto-financing: İçeriden Finansman

Automation: Otomasyon

 

Average Cost: Ortalama Maliyet

The average cost for this product is quite high.

Bu ürün için ortalama maliyet oldukça yüksek.

 

Average Fixed Cost: Ortalama Sabit Maliyet

Average Propensity to Concume: Ortalama Tüketim Eğilimi

Average Propensity to Save: Ortalama Tasarruf Eğilimi

Average Revenue: Ortalama Gelir

Average Total Cost: Ortalama Toplam Maliyet

Average Variable Cost: Ortalama Değişken Maliyet

Average: Ortalama

 

B harfi başlayan kavramlar

Bad Check: Karşılıksız Çek

I got ripped off with a bad check.

Karşılıksız çekle dolandırıldım.

 

Balance Sheet: Ödemeler Dengesi

Balanced Budget Multiplier: Denk Bütçe Çarpanı

Balanced Budget: Denk Bütçe

Bank Check: Banka Çeki

Bank Money: Banka Parası

 

Bank: Banka

He deposited the his money in the bank.

Parasını bankaya yatırdı.

 

Banking Activities: Banka Faaliyetleri

Banking Facilities: Banka Hizmetleri

Banking Panic: Banka Paniği

Banking Sector: Banka Sektörü

Banknote: Kağıt Para

 

Bankruptcy: İflas

My father’s company is on the verge of bankruptcy.

Babamın şirketi iflasın eşiğindedir.

 

Barter Economy: Takas Ekonomisi, Trampa Ekonomisi, Mübadele Ekonomisi

Barter: Trampa, Takas, Mübadele

Basic Interest: Basit Faiz

Bill: Bono, Senet

Bimetalism: Çift Metal Para Sistemi

Black Market: Karaborsa

Bond Market: Tahvil Piyasası

 

Bond: Tahvil

Currency and bond markets are relatively calm.

Para tahvil piyasaları diğerlerine nazaran sakin.

 

Borrower: Borç Alan

Borrower: Borç Alan Kişi

Broker: Simsar, Komisyoncu

Budget Deficit: Bütçe Açığı

Budget Surplus: Bütçe Fazlası

 

Budget: Bütçe

The budget must be balanced.

Bütçe dengeli olmalıdır.

 

Bull Market: Yükselen Piyasa

Business Cycles: Konjoktürel Dalgalanmalar

By-product: Yan Ürün


C harfi ile başlayan kavramlar

Capital Account: Sermaye Hesabı

Capital Flow: Sermaye Akışı

Capital Inflow: Sermaye Girişi

Capital Market: Sermaye Piyasası

Capital Outflow: Sermaye Çıkışı

 

Capital: Sermaye

The company has a capital of 500,000 dollars.

Şirketin 500.000 dolarlık bir sermayesi var.

 

Capitalism: Kapitalizm

Capitalist System: Kapitalist Sistem

Capitalist: Kapitalist

Cartel: Kartel

Cash: Nakit Para

Central Bank: Merkez Bankası

Central Planning: Merkezi Planlama

Ceteris Paribus: Diğer Koşullar Değişmezken

Chamber of Commerce: Ticaret Odası

Chamber of Industry: Sanayi Odası

Clearing: Takas, Kliring

Coin: Metal Para

Collective Bargaining: Toplu Pazarlık

 

Commerce: Ticaret

We must promote commerce with neighboring countries.

Komşu ülkelerle ticareti desteklemeliyiz.

 

Commercial Bill: Finansman Bonosu, Ticari Senet

Commercial Policy: Ticaret Politikası

Commercial Treaty: Ticari Anlaşma

Commission: Komisyon

 

Commodity: Mal, Emtia

Commodity prices were rising.

Mal fiyatları yükseliyordu.

 

Company: Şirket

Comparative Static Equilibrium Analysis: Karşılaştırmalı Statik Denge Analizi

Competition: Rekabet

Competitive Market: Tam Rekabet Piyasası

Complementary Goods: Tamamlayıcı Mallar

Compound Interest: Bileşik Faiz

Confederation: Konfederasyon

Consolidated Budget: Konsolide Bütçe

Consolidation: Konsolidasyon

Consumer Price Index (CPI): Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Consumer Surplus: Tüketici Artığı

 

Consumer: Tüketici

I’m going to meet a customer in his office today.

Bugün bir müşteriyle onun ofisinde buluşacağım.

 

Consumption: Tüketim

Contraction: Daralma

Contractionary Fiscal Policy: Daraltıcı Maliye Politikası

Contractionary Monetary Policy: Daraltıcı Para Politikası

Corporation: Şirket

Cost Push Inflation: Maliyet İtişli Enflasyon

Cost, Insuarence, Freight (CIF): Maliyet, Sigorta, Navlun Dahil Fiyat

 

Cost: Maliyet

The cost of living in Turkey was rising.

Türkiye’de yaşamanın maliyeti yükseliyordu.

 

Credit: Kredi

Creditor: Borç Veren

Currency: Bozukluk Para, Metal Para

Current Account: Cari Hesap

Current Price: Cari Fiyat

Current Value: Cari Değer

Customer Satisfaction: Müşteri Memnuniyeti

Customer: Müşteri

Customs Duty: Gümrük Resmi

Customs Free: Gümrükten Muaf

 

Customs: Gümrük

A customs declaration is required.

Bir gümrük beyanı gereklidir.

 

D harfi ile başlayan kavramlar

Dealer: Satıcı, Aracı

Debt Finance: Borçlanarak Finansman

 

Debt: Borç

I have a debt to pay.

Ödeyecek bir borcum var.

 

Debtor: Borçlu

Deflation: Deflasyon

Deflator: Deflatör

Demand Curve: Talep Eğrisi

Demand Deposit: Vadesiz Mevduat

Demand for Money: Para Talebi

Demand Law: Talep Kanunu

Demand Price: Talep Fiyatı

Demand Pull Inflation: Talep Çekişli Enflasyon

 

Demand: Talep

The demand was brought down by increases in imports.

İthalattaki artışla talep aşağı düşürüldü.

 

Dependent Variable: Bağımlı Değişken

Deposit: Depozit

Depreciation: Yıpranma, Değer Kaybı

 

Devaluation: Devalüasyon

The devaluation of the currency dealt a crippling blow to the nation’s economy.

Paranın devalüasyonu, ülke ekonomisine büyük bir darbe indirdi.

 

Developed Country: Kalkınmış Ülke

Developing Country: Kalkınmakta Olan Ülke

Development Bank: Kalkınma Bankası

Development Economics: Kalkınma Ekonomisi

Diminishing Marginal Utility: Azalan Marjinal Fayda

Direct Tax: Dolaysız Vergi, Vasıtasız Vergi

Dirty Floating Exchange Rate System: Kirli Dalgalı Döviz Kuru Sistemi

Discount Rate: İskonto Oranı

Diseconomies of Scale: Negatif Ölçek Ekonomileri

Disposable Personel Income: Harcanabilir Kişisel Gelir

Dividend Distribution: Kâr Payı Dağıtımı

 

Dividend: Temettü

The bank has raised its dividend by 20%.

Banka, temettü oranını % 20 olarak yükseltti.

 

Divident Coupon: Temettü Kuponu

Domestic Assets: İç Varlıklar

Domestic Currency: Ülke Parası

Domestic Terms of Trade: İç Ticaret Hadleri

Due Date: Vade Tarihi

 

Due: Vade

Let me remind you again that April 10st is the due date.

10 Nisan’ın ödeme tarihi olduğunu sana tekrar hatırlatayım.

 

Durable Goods: Dayanıklı Mallar

Duty Free: Gümrükten Muaf

Dynamic Analysis: Dinamik Analiz

 

E harfi ile başlayan kavramlar

Economic Cost: Ekonomik Maliyet

Economic Crisis: Ekonomik Kriz

Economic Development: Ekonomik Kalkınma

Economic Efficiency: Ekonomik Etkinlik

Economic Growth Rate: Ekonomik Büyüme Oranı

Economic Growth: Ekonomik Büyüme

Economic Profit: Ekonomik Kâr

Economic Rent: Economik Rant

Economic Rights: Ekonomik Haklar

Economic Sector: Ekonomik Sektör

Economies of Scale: Pozitif Ölçek Ekonomileri

 

Economist: Ekonomist

Mert is a skilled economist.

Mert yetenekli bir ekonomisttir.

 

Economy: Ekonomi

Effective Demand: Efektif Talep

Effective Exchange Rate: Efektif Döviz Kuru

Elasticity: Esneklik

Electronic Funds Transfer (EFT): Elektronik Fon Transferi

Employer Association: İşveren Sendikası

 

Employment: İstihdam

He came to China in search of employment.

İstihdamı araştırmak için Çin’e geldi.

 

Endogenous Variable: İçsel Değişken, Bağımlı Değişken

Endorsed: Ciro Edilmiş

Endorsement: Ciro

Entrepreneurship: Girişimci

Equilibrium Interest Rate: Denge Faiz Oranı

Equilibrium Level of Income: Denge Gelir Düzeyi

Equilibrium Price: Denge Fiyatı

Equilibrium: Denge

Equity Finance: Hisse Satışı Yoluyla Finansman

 

Equity: Hisse Senedi

I bought a equity.

Hisse senedi satın aldım.

 

Errors and Omissions: Net Hata ve Noksan

Euro: Avro

European Currency Unit (ECU): Avrupa Para Birimi

European Economic Community (EEC): Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)

European Free Trade Association (EFTA): Avrupa Serbest Ticaret Birliği

European Monetary System (EMS): Avrupa Para Sistemi

European Monetary Union (EMU) Avrupa Para Birliği

Excess Capacity: Atıl Kapasite

Excess Demand: Talep Fazlası

Excess Reserve: Atıl Rezerv, Rezerv Fazlası

Excess Supply: Arz fazlası

 

Exchange Rate: Döviz Kuru

What is the exchange rate for dollars now?

Şimdi dolar için döviz kuru nedir?

 

Exchange: Döviz, Kambiyo

Excise Tax: Tüketim Vergisi

Execution: İcra

Exempt from Tax: Vergiden Muaf

Exogenous Variable: Dışsal Değişken, Bağımsız Değişken

Expansion Path: Genişleme Yolu

Expectation: Beklenti

Expected Rate of Inflation: Beklenen Enflasyon Oranı

Expected Rate of Interest: Beklenen Faiz Oranı

Expected Value: Beklenen Değer

Expenditure Tax: Tüketim Vergisi, Harcama Vergisi

Expensionary Fiscal Policy: Genişletici Maliye Politikası

Expensionary Monetary Policy: Genişletici Para Politikası

Explicit Costs: Açık Maliyetler

 

Export: İhracat

Jeans are a popular clothing export.

Kot pantolonlar popüler bir giyim ihracatıdır.

 

Expropriation: Kamulaştırma

External Deficit: Dış Açık

Externalities: Dışsallıklar

 

F harfi ile başlayan kavramlar

Fabric: Fabrika

Face Value: Nominal Değer, İtibari Değer

Factors of Production: Üretim Faktörleri

 

Fee: Harç, Ücret

You must pay the admission fee here.

Buraya giriş ücreti ödemelisiniz.

 

Fiat Money: İtibari Para

Final Goods: Nihai Mallar

Financial Assets: Mali Varlıklar

Financial Capital: Nakit Sermaye

Financial Crisis: Finansal Kriz

Financial Institutions: Mali Kuruluşlar

Financial Markets: Mali Piyasalar

Financial Sector: Mali Sektör

Financial System: Mali Sistem

 

Firm: Firma

I will make an application to that firm for employment.

İş için bu firmaya başvuruda bulunacağım.

 

Fiscal Policy: Maliye Politikası

Fixed Costs: Sabit Maliyetler

Fixed Exchange Rate System: Sabit Döviz Kuru Rejimi

Flexible Exchange Rate System: Dalgalı (Esnek) Döviz Kuru Sistemi

Foreign Assets: Dış Varlıklar

Foreign Bank: Yabancı Banka

Foreign Currency: Döviz

Foreign Exchange Reserve: Döviz Reservi

Foreign Liabilities: Dış Yükümlülükler

Foreign Trade Deficit: Dış Ticaret Açığı

Free Competition Market: Serbest Rekabet Piyasası

Free Economic Enterprise: Serbest Girişim

Free Goods: Serbest Mallar

Free On Board (FOB): Güvertede Teslim Fiyatı

Free Trade Area: Serbest Ticaret Bölgesi

Frictional Unemployment: Geçici İşsizlik, Friksiyonel İşsizlik

Full Employment: Tam İstihdam

Fund: Fon

 

G harfi ile başlayan kavramlar

Game Theory: Oyun Teorisi

Game theory is an important concept in economics.

İktisatta, oyun teorisi önemli bir kavramdır.

 

General Budget: Genel Bütçe

Gold Bullion Standard: Altın Külçe Standardı

Gold Bullion System: Altın Külçe Sistemi

Gold Exchange Standard: Altın Kambiyo Standardı

Gold Exchange System: Altın Kambiyo Sistemi

Gold Reserve: Altın Rezervi

Gold Species Standard: Altın Sikke Standardı

Gold Standard: Altın Standardı

 

Gold: Altın

He began buying gold in huge amounts.

Çok büyük miktarlarda altın almaya başladı.

 

Good: Mal

Goods and Services: Mallar ve Hizmetler

Government Bond: Devlet Tahvili

Government Investment: Kamu Yatırımı

Government Policy: Hükümet Politikası

Gross Domestic Product (GDP): Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)

Growth Rate: Büyüme Oranı

Growth: Büyüme

Guarantee: Garanti

 

H harfi ile başlayan kavramlar

Hard Currency: Sağlam Para

High Powered Money: Rezerv Para

Household Income: Hanehalkı Geliri

Households: Hanehalkları

Hyperinflation: Hiperenflasyon

 

Hypothecation: İpotek

Hypothecation was necessary for me to take credit.

Kredi çekmem için ipotek şartmış.

 

I harfi ile başlayan kavramlar

Implicit Costs: Örtülü Maliyetler

Import Quota: İthalat Kotası

 

Import: İthalat

We import a large quantity of food.

Büyük miktarda gıda ithalatı yaparız.

 

Incentive: Teşvik

Income Distribution: Gelir Dağılımı

Income Effect: Gelir Etkisi

Income Elasticity: Gelir Esnekliği

 

Income: Gelir

I can’t get by on such a small income.

Böylesine küçük bir gelirle geçinemem.

 

Indebtedness: Borçluluk

Independent Variable: Bağımsız Değişken

Index: Endeks

Indicator: Gösterge

Indifference Curve: Farksızlık Eğrisi

Indirect Tax: Dolaylı Vergi

Induced Investment: Uyarılmış Yatırım

Inelastic: Esnek Olmayan

Infant Industry: Bebek Endüstri

Inferior Goods: Düşük Mallar

Inflation Rate: Enflasyon Oranı

 

Inflation: Enflasyon

Ten percent inflation is forecast for this year.

Bu yıl için %10 enflasyon tahmin ediliyor.

 

Infrastructure: Altyapı

Initial Capital: Başlangıç Sermayesi

Input: Girdi

Insolvency: İflas

Installment: Taksit

Insurance Policy: Sigorta Poliçesi

Insurance Premium: Sigorta Primi

 

Insurance: Sigorta

My house is covered by insurance.

Benim evim sigortalıdır.

 

Interbank Interest Rate: Bankalar Arası Faiz Oranı

Interbank: Bankalar arası

Interest Coupon: Faiz Kuponu

Interest for Default: Gecikme Faizi

 

Interest: Faiz

10 percent interest will be applied for my debt.

Borcum için yüzde 10 faiz uygulanacak.

 

Intermediary Institutions: Aracı Kurumlar

Intermediate Goods: Ara Mallar

International Monetary Fund (IMF): Uluslararası Para Fonu

International Trade: Uluslararası Ticaret

International: Uluslararası

Intrinsic Value: Öz Değer

Inventory Investment: Stok Yatırımı

Inventory: Stok

Investment Bank: Yatırım Bankası

Investment Goods: Yatırım Malları

 

Investment: Yatırım

It’s an investment.

Bu bir yatırım.

 

Invisible Hand Principle: Görünmez El İlkesi

Invisible Hand: Görünmez El

Invoice: Fatura

Involuntary Unemployment: Gayri-iradi İşsizlik

Issue of Banknotes: Emisyon

Issue of Bond: Tahvil Çıkarma

Iteration: Yineleme


K harfi ile başlayan kavramlar

Kinked Demand Curve: Dirsekli Talep Eğrisi

 

L harfi ile başlayan kavramlar

Labor Force Participation Rate: İşgücü Katılım Oranı

Labor Force: İşgücü

Labor force participation rate is low in our country.

Ülkemizde işgücüne katılım oranı düşük seviyede.

 

Labor Market: Emek Piyasası

Labor: Emek

Laissez Faire, Laissez Passer: Bırakınız Yapsınlar, Bırakınız Geçsinler

Legal Monopoly: Yasal Monopol

Legal Reserve Ratio: Kanuni Karşılık Oranı

Legal: Yasal

Lender of Last Resort: Nihai Ödünç Veren

Lender: Borç Veren

Letter of Guaranty: Teminat Mektubu

LIBOR (London Interbank Offer Rate): Londra Bankalar Arası Kredi Faiz Oranı

Licence: Lisans

Linear Relationship: Doğrusal İlişki

Liquidation: Tasfiye

Liquidity Trap: Likidite Tuzağı

 

Liquidity: Likidite

Have you heard of the concept of liquidity?

Likitide kavramını duymuş muydun?

 

Lockout: Lokavt

Long Run, Long Term: Uzun Dönem

Lorenz Curve: Lorenz Eğrisi

Loss: Zarar

Luxury Goods: Lüks Mallar

 

M harfi ile başlayan kavramlar

Macroeconomics: Makro Ekonomi

Major: Büyük

Majority Voting: Oy Çokluğu

Majority: Çoğunluk

Manufacturing Goods: Mamul Mallar

Margin: Marj, Uç

 

Marginal Cost: Marjinal Maliyet

Marginal cost is the change in total cost that occurs when the amount produced is increased by one unit.

Marjinal maliyet, üretilen miktar bir birim artırıldığında ortaya çıkan toplam maliyetteki değişikliktir.

 

Marginal Propensity to Concume: Marjinal Tüketim Eğilimi

Marginal Propensity to Import: Marjinal İthalat Eğilimi

Marginal Propensity to Save: Marjinal Tasarruf Eğilimi

Marginal Revenue: Marjinal Gelir

Marginal Tax Rate: Marjinal Vergi Oranı

Marginal Utility: Marjinal Fayda

Marginalism: Marjinalizm

Market Analysis: Piyasa Analizi

 

Market Clearing Price: Denge Fiyatı

Market clearing price is that occurred when the market was in balance.

Denge fiyatı, piyasa dengede olduğu zaman gerçekleşmiş olan fiyattır.

 

Market Demand Curve: Piyasa Talep Eğrisi

Market Economies: Piyasa Ekonomileri

Market Equilibrium: Piyasa Dengesi

Market Failure: Piyasa Başarısızlığı

Market Mechanism: Piyasa Mekanizması

 

Market Price: Piyasa Fiyatı

Market price is formed according to supply and demand conditions.

Piyasa fiyatı arz ve talep koşullarına göre oluşur.

 

Market Risk Premium: Piyasa Risk Primi

Market Supply Curve: Piyasa Arz Eğrisi

Market System: Piyasa Sistemi

Market: Pazar, Piyasa

 

Marketing: Pazarlama

He is the manager of the marketing department.

O, pazarlama bölümü yöneticisidir.

 

Mark-up: Kâr Marjı

Mass Production: Seri Üretim, Kitle Üretimi

Maturity: Vade Sonu

Maximum: Maksimum

Medium of Exchange: Mübadele Aracı

Mercantilism: Merkantilizm

Merchandise: Ticari Eşya, Emtia, Mal

 

Merchant: Tüccar

A merchant is a person who buys and sells goods.

Bir tüccar malları alan ve satan bir kişidir.

Microeconomics: Mikro Ekonomi

Minimum: Minimum

Minor: Küçük

 

Mint: Darphane

Mint is where the money is minted.

Darphane, paranın basıldığı yerdir.

 

Mixed Economy: Karma Ekonomi

Mobility: Akıcılık, Hareketlilik

Monetarism: Parasalcılık

Monetary Authority: Para Otoritesi

Monetary Base: Parasal Taban, Baz Para, Rezerv Para

Monetary Policy: Para Politikası

Monetary Transmission: Parasal Aktarım

Monetary Union: Parasal Birlik

Monetary Unit: Para Birimi

Money Bills: Kağıt Paralar

Money Demand: Para Talebi

Money Illusion: Para Yanılgısı

Money Issued: Emisyon

Money Market: Para Piyasası

Money Multiplier: Para Çarpanı, Para Çoğaltanı

Money Supply: Para Arzı

 

Money: Para

The workers demanded more money and holidays.

İşçiler daha fazla para ve tatil istedi.

 

Monometalism: Tek Metal Para Sistemi

Monopoly Power: Monopol Gücü

Monopoly: Monopol, tekel

Moratorium: Moratoryum, Vadesi Gelen Borcu Ödeyememe

Multiplier: Çarpan, Çoğaltan

 

N harfi ile başlayan kavramlar

National Bank: Ulusal Banka

National Income (NI): Milli Gelir (MG)

National Monetary Unit: Ulusal Para Birimi

Natural Monopoly: Doğal Monopol

Needs: İhtiyaçlar

Negative Externalities: Negatif Dışsallıklar

Net Domestic Assets: Net İç Varlıklar

Net Foreign Assets: Net Dış Varlıklar

Net Investment: Net Yatırım

Neutral: Yansız, Nötr

Nominal GDP: Nominal GSYİH

Nominal GNP: Nominal GSMH

Nominal Income: Nominal Gelir

Nominal Price: Nominal Fiyat

Nominal Rate of Interest: Nominal Faiz Oranı

 

Nominal Value: Nominal Değer, İtibari Değer

Nominal Value is the value written on securities such as money, checks, notes, stocks, bonds, stamps, etc.

Nominal Değer; para, çek, senet, hisse senedi, tahvil, pul vb menkul kıymetlerin üzerinde yazılı olan değerdir.

 

Nominal Wage: Nominal Ücret

Nominal Yield: Nominal Getiri

Nominal: Nominal

Nondurable Goods: Dayanıksız Mallar

Nonlinear Relationship: Doğrusal Olmayan İlişki

Normal Goods: Normal Mallar

Normal Profit: Normal Kâr

Normative Economics: Normatif Ekonomi

 

O harfi ile başlayan kavramlar

Official Rate: Resmi Kur

Off-Shore Banking: Kıyı Bankacılığı

Oil: Petrol

Oligopol: Oligopol

 

Oligopolistic Market: Oligopol Piyasası

Oligopolistic market is generally formed by the dominance of 2, 3 or 4 players.

Oligopol piyasası, genelde 2, 3 veya 4 oyuncunun hakimiyetinde şekillenen piyasadır.

 

Open Market Operations (OMO): Açık Piyasa İşlemleri (APİ)

Open Market Purchases: Açık Piyasa Alımları

Open Market Sales: Açık Piyasa Satışları

 

Opportunity Cost: Fırsat Maliyeti, Alternatif Maliyet

Opportunity cost is to give up another good to increase the production of any good by one unit.

Fırsat maliyeti, herhangi bir malın üretimini bir birim artırmak için başka bir maldan vazgeçilmesidir.

 

Opportunity: Fırsat

Optimum Resource Allocation: Optimal Kaynak Dağılımı

Option: Seçenek

Order of Payment: Ödeme Emri

Order: Sipariş

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD): Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

Output: Çıktı

Overdue: Vadesi Geçmiş

 

Overemployment: Aşırı İstihdam

Overemployment is an imbalance.

Aşırı istihdam bir dengesizlik durumudur.

 

Overnight Interst Rate: Gecelik Faiz Oranı

Overvalued: Aşırı Değerli

Owner’s Equity: Öz Sermaye

 

P harfi ile başlayan kavramlar

Paper Money: Kağıt Para

Par Value: Nominal Değer, İtibari Değer

Parity: Parite, Kur

Partial Equilibrium Analysis: Kısmi Denge Analizi

Payee: Kendisine Ödeme Yapılan Kişi

Payer: Ödeme Yapan Kişi

Pension Fund: Emekli Sandığı

 

Per Capita Income: Kişi Başına Düşen Gelir

Per capita income is just an indication of the average.

Kişi başına düşen gelir, bir ortama göstergesidir.

 

Per Capita Output: Kişi Başına Üretim

Per Capita: Kişi Başına

Permanent Income: Sürekli Gelir

Personel Income: Kişisel Gelir

Physical Assets: Fiziki Varlıklar

Physical Capital: Fiziki Sermaye

Population: Nüfus

Portfolio: Portföy

Positive Economics: Pozitif Ekonomi

Preference: Tercih

Present Value: Bugünkü Değer

Present Value: Şimdiki Değer

 

Price Ceiling: Tavan Fiyat

Price ceiling is the economic term that refers to the highest price a product can be sold.

Tavan fiyat, bir ürünün satılabileceği en yüksek fiyatı ifade eden ekonomi terimidir.

 

Price Control: Fiyat Kontrolü

Price Discrimination: Fiyat Farklılaştırma

Price Discrimination: Fiyat Farklılaştırması

Price Floor: Taban Fiyat

Price Freeze: Fiyatların Dondurulması

Price Maker: Fiyat Koyucu

Price Rigidity: Fiyat Katılığı

Price Taker: Fiyat Kabullenici

Price: Fiyat

Price-Earning Ratio: Fiyat-Kazanç Oranı

Primary Market: Birincil Piyasa

Principal: Ana Para

 

Principle of Invisible Hand: Görünmez El İlkesi

There is an principle of invisible hand that balances the economy.

Ekonomiyi dengeye getiren görünmez el ilkesi vardır.

 

Private Bank: Özel Banka

Private Company: Özel Şirket

Private Enterprise: Özel Girişim

Private Goods: Özel Mallar

Private Investment: Özel Sektör Yatırımı

Private Ownership: Özel Mülkiyet

Private Sector: Özel Sektör

Privatization: Özelleştirme

Producer Price Index (PPI): Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

Producer Surplus: Üretici Artığı

 

Producer: Üretici

China is the world’s leading producer of rice.

Çin dünyanın önde gelen pirinç üreticisidir.

 

Product Differentiation: Ürün Farklılaştırma

Product Differentiation: Ürün Farklılaştırması

Product: Ürün

Production Function: Üretim Fonksiyonu

Production Possibility Frontier (PPF): Üretim İmkanları Sınırı

Production: Üretim

Profit and Loss Sharing Certificate: Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi

Profit Distribution: Kâr Dağıtımı

 

Profit: Kâr

She has done this for profit.

O, kar etmek için bunu yaptı.

 

Progressive Tariff: Artan Oranlı Tarife

Progressive Taxes: Artan Oranlı Vergiler

Provision: Provizyon, Hüküm

Proxy Variable: Temsili Değişken, Kukla Değişken

Public Choice: Kamu Tercihi

Public Company, Publicly Owned Company: Halka Açık Şirket

Public Enterprise: Kamu Girişimi

 

Public Finance: Kamu Maliyesi

Public finance examines the effects of government revenues and expenditures on economic activities.

Kamu maliyesi, devletin gelirlerinin ve harcamalarının ekonomik faaliyetler üzerindeki etkilerini incelemektedir.

 

Public Goods: Kamusal Mallar

Public Interest: Kamu Menfaati, Kamu Çıkarı

Public Offering: Halka Arz

Public Ownership: Kamu Mülkiyeti

Public Sector: Kamu Sektörü

Public: Halk, Kamu

Purchasing Power Parity (PPP): Satın Alma Gücü Paritesi

 

Q harfi ile başlayan kavramlar

Quantitative Quota: Miktar Kotası

Quantity Demanded: Talep Edilen Miktar

Quantity Supplied: Arz Edilen Miktar

 

Quantity Theory of Money: Paranın Miktar Teorisi

The quantity theory of money is also known as the quantity theory in the economy.

Paranın miktar teorisi, ekonomide miktar teorisi olarak da bilinir.

 

Quantity: Miktar

Quota: Kota

Quotation: Kotasyon

 

R harfi ile başlayan kavramlar

Rate, Ratio: Oran

Real Economy: Reel Ekonomi

Real GDP: Reel GSYİH

Real GNP: Reel GSMH

Real Income: Reel Gelir

Real Rate of Interest: Reel Faiz Oranı

Real Wage: Reel Ücret

Real Yield: Reel Getiri

Real: Reel

Recession: Daralma

Regressive Taxes: Azalan Oranlı Vergiler

Relative Price: Nispi Fiyat

 

Reserve Money: Rezerv Para, Parasal Taban, Baz Para

Reserve money is the type of currency held by the Central banks in the world.

Rezerv Para, dünyadaki Merkez bankalarının ellerinde bulundurdukları döviz cinsleridir.

 

Resources: Kaynaklar

Revaluation: Revalüasyon

Revenue: Hasılat

Rival Goods: Rakip Mallar

 

S harfi ile başlayan kavramlar

Saving: Tasarruf

Scarce Goods: Kıt Mallar

Scarce goods; in other words, they are economic goods.

Kıt mallar; başka bir ifade ile ekonomik mallardır.

 

Scarcity, Shortage: Kıtlık

Secondary Market: İkincil Piyasa

Share: Hisse Senedi

Short Run, Short Term: Kısa Dönem

Shutdown Point: Kapanma Noktası

Silver: Gümüş

Society: Toplum

Specialization: Uzmanlaşma

Speculation: Spekülasyon

Speculator: Spekülatör

Spillover Effect: Yayılma Etkisi

Stability: İstikrar

Stabilization: Stabilizasyon

 

Stagnation: Durgunluk

Stagnation is the name given to the significant decline in the economy.

Durgunluk, ekonomideki belirgin düşüşe verilen addır.

 

Static Equilibrium Analysis: Statik Denge Analizi

Stock: Hisse Senedi

Store of Value: Servet Biriktirme, Tasarruf Etme

Strike: Grev

Structural Unemployment: Yapısal İşsizlik

Substitute Goods: İkame Mallar, Rakip Mallar

Substitution Effect: İkame Etkisi

Substitution: İkame

Supply Curve: Arz Eğrisi

 

Supply Law: Arz Kanunu

Supply law describes a directly proportional relationship between price and supply.

Arz kanunu, fiyat ile arz arasında doğru orantılı bir ilişki anlatır.

 

Supply of Money: Para Arzı

Supply Price: Arz Fiyatı

Supply: Arz

Surplus: Fazla, Artık

Sustainable Development: Sürdürülebilir Kalkınma

 

T harfi ile başlayan kavramlar

Tariff: Tarife

Tax Burden: Vergi Yükü

Tax Cut: Vergi İndirimi

Tax Free: Vergiden Muaf

 

Tax: Vergi

The ruling party pushed its tax bill through.

İktidar partisi vergi yasa tasarısını kabul ettirdi.

 

Taxation: Vergileme

Technical Analysis: Teknik Analiz

Technical Efficiency: Teknik Etkinlik

Technological Change: Teknolojik Değişme

Technology: Teknoloji

Terms of Trade: Ticaret Haddi

Time Deposit: Vadeli Mevduat

Total Cost: Toplam Maliyet

Total Revenue: Toplam Hasılat

Total: Toplam

 

Trade: Ticaret

My father is engaged in foreign trade.

Babam dış ticaretle uğraşır.

 

Trader: Tüccar

Transaction Costs: İşlem Maliyetleri

Transfer Payments: Transfer Ödemeleri

Treasury Bill: Hazine Bonosu

 

U harfi ile ilgili kavramlar

Underdeveloped Country: Kalkınmamış Ülke

Underemployment: Eksik İstihdam

Unemployment Rate: İşsizlik Oranı

 

Unemployment: İşsizlik

This year unemployment will reach record levels.

Bu yıl işsizlik rekor seviyelere ulaşacak.

 

Unit of Account: Hesap Birimi

Util: Fayda Birimi

Utilitarianism: Faydacılık

Utility: Fayda

 

V harfi ile başlayan kavramlar

Value Added Tax: Katma Değer Vergisi

Value Added: Katma Değer

Value added is the difference between output and input in a production process.

Katma değer, bir üretim sürecindeki çıktı ile girdi arasındaki farktır.

 

Value of the Marginal Product (VMP): Marjinal Ürün Değeri

Variable Costs: Değişken Maliyetler

Variable Fund: Değişken Fon

Variable Payments: Değişken Ödemeler

Vat on Import: İthalattan alınan KDV

Vat Refund: KDV iadesi

Velocity of Circulation: Dolaşım Hızı

Velocity of Money: Paranın Dolaşım Hızı

Venture Capital: Risk Sermayesi

Voluntary Unemployment: İradi İşsizlik

 

 W harfi ile başlayan kavramlar

Wage Discrimination: Ücret Ayırımcılığı

Wage: Ücret

The minimum wage is $1 an hour.

Asgari ücret saatlik 1 dolardır.

 

Wage Differential: Ücret Farklılaştırılması

Wants: İstekler

Welfare Economics: Refah Ekonomisi

Welfare: Refah

 

Wealth: Servet

What would you do if you had great wealth?

Büyük bir servete sahip olsan, ne yaparsın?

 

Wealth Effect: Servet Etkisi

Wealth Management: Varlık Yönetimi

Wealth Tax: Servet Vergisi

 

Worker: İşçi

I am an office worker.

Ben bir ofis çalışanıyım.

 

World Bank (IBRD, International Bank for Reconstruction and Development): Dünya Bankası

World Economy: Dünya Ekonomisi

World Tourism Organization (WTO): Dünya Turizm Örgütü

World Trade Organization (WTO): Dünya Ticaret Örgütü

 

Y harfi ile ilgili kavramlar

Yearly: Yıllık

Yield: Getiri, Kazanç, Ürün

Yield Curve: Verim Eğrisi

Yield Gap: Getiri Boşluğu

Yield To Maturity: Vade Sonu Getirisi

 

Z harfi ile ilgili kavramlar

Zero-Sum Game: Sıfır toplamlı oyun

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.