İngilizce Pazarlama Terimleri Sözlüğü


pazarlama

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Sizlere pazarlama konusunda güncel olarak kullanılan kelimeleri hazırladık. Pazarlama konusu ile ilgili tüm kelimeleri bulacağınız bu içerikte çok fazla kelime öğreneceğiniz kaçınılmaz. Eğer bu konu ile ilgiliyseniz, hazırlamış olduğumuz içerik oldukça işinize yarayacaktır. Hazırsanız başlayalım. İşte karşınızda pazarlama ile ilgili İngilizce kelimeler…

ABC analizi: ABC analysis

Acenta: Agent

Alacak hesapları: Accounts receivables

Alıcı: Buyer

Anlaşma: Deal

Atmosferik: Atmospherics

Bağlı talep: Derived demand

Başabaş noktası: Breakeven point

Başabaş noktası analizi: Breakeven analysis

Bilanço: Balance Sheet

Birleşme: merger, aquaisition

Birlikte markalama: co-branding

Bölgesel pazarlama: Regional marketing

Büyüme aşaması: Growth stage

Cam tavan: Glass ceiling

Cari aktifler: Current assets

Cari borçlar: Current liabilities

Cari oran: Current ratio

Çalışan indirimi: Employee discount

Çalışan verimliliği: Employee productivity

Çapa dükkân: Anchor store

Çapraz satış: Cross selling

Çekme stratejisi: Pull strategy

Dağıtım: Distribution

Dağıtım kanalı: Distribution channel

Dağıtım yoğunluğu: Distribution intensity

Damping: Dumping

Dayanıklı mallar: Durable goods

Dayanıksız mallar: Non durable goods

Değer: Value

Değer analizi: Value analysis

Değer fiyatlama: Value pricing

Değişken maliyet: Variable cost

Distribütör: Distributor

Doğrudan pazarlama: Direct marketing

Doğrudan satış: Direct selling

Dönüştürme fonksiyonu: Transactional function

Düşey Çatışma: Vertical conflict

Düşey pazarlama sistemi: Vertical marketing systems

Ekonomik sipariş miktarı: Economic order quantity

Erken benimseyenler: Early adopters

Esnek fiyatlandırma: Elastic pricing

Esnek talep: Elastic demand

Etik: Ethic

Etiket: Label

Fabrika outlet: Factory outlet

Fikir liderleri: Opinion leaders

Finanslama Fonksiyonu: Finance function

Farklılaştırma: Diversification

Fiyat: Price

Fiyat farklılaştırma: Price discrimination

Fiyat sabitleme: Price fixing

Fiziki dağıtım fonksiyonu: Physical distribution function

Fiziksel dağıtım sistemi (Physical distribution system

Focus grup mülakatı: Focus group interview

Franchising: Franchising

Fuar: Fair

Garanti: Guarantee, Warranty

Geliştirmek: Develop

Geribildirim: Feedback

Geri dönen sipariş: Back order

Gerileme dönemi: Decline stage

Geriye doğru bütünleşme: Backward integration

Giriş aşaması: Introduction stage

Giriş engeli: Entry barrier

Gizli müşteri: Mystery shopper

Gondol: Gondola

Halkla ilişkiler: Public relations

Hatırlatıcı reklâm: Reminder advertisements

Hedef pazar: Target market

Hırsızlık: Shoplifting

Hipermarket: Hypermarket

Hizmet: Services

Hizmet perakendecisi: Service retailer

İleri doğru bütünleşme: Forward integration

İlişki pazarlaması: Relations marketing

İndirim: Discount

İndirim mağazası: Discount store

İmaj: İmage

İtiraz: Objection

İtme stratejisi: Push strategy

Jenerik ürün: Generic product

Karşılıklı değerlendirme: Benchmarking

Kalite: Quality

Kapatma: Closing

Kapsam: Coverage

Kâr: Profit

Karşılaştırmalı reklâm: Comperative advertisements

Katalogdan perakende satış: Catalog retailer

Kategori: Category

Kategori katili: Category Killer

Kategori – Yaşam döngüsü: Category life cycle

Kiraz toplama: Cherry picking

Kişisel satış: Personal selling

Kitle pazarlama: Mass marketing

Kolayda mallar: Convenience goods

Komisyon: Commission

Konsinye mallar: Consignment goods

Konserve sunuş: Canned presentation

Konumlandırma: Positioning

Kooperatif reklâm: Cooperative advertising

Kooperatif satınalım: Cooperative buying

Kota: Quota

Kredi: Credit

Kupon: Coupon

Kurumsal reklâm: Institutional advertising

Küçük dükkan: Convenience store

Kültür: Culture

Liste fiyatı: List price

Lojistik: Logistic

Lojistik fonksiyonlar: Logistic functions

Mal: Goods

Maliyet: Cost

Maliyete dayalı yöntem: Cost oriented method

Marka: Brand, Trade Mark

Marka bağımlılığı: Brand loyalty

Marka genişletme: Brand extension

Marka imajı: Brand image

Marka ismi: Brand name

Marka işareti: Brand mark

Marka yöneticisi: Brand manager

Merchandising: Merchandising

Mevsimlik indirim: Seasonal discount

Mevsimlik mal: Seasonal goods

Miktar iskontosu: Quantitiy discount

Moda: Fashion

Müşteri: Customer

Müşteri bağlılığı: Customer loyalty

Müşteri hizmeti: Customer service

Müşteri hizmetleri bölümü: Customer service department

Müşteri iadeleri: Customer returns

Müşteri satınalma süreci: Customer buying process

Müzakere: Negotiation

Nakit iskontosu: Cash discount

Net fatura fiyatı: Net invoice price

Net kâr: Net profit

Net satışlar: Net sales

Niş pazarlama: Niche marketing

Numune: Trial Case

Olgunluk aşaması: Maturity stage

Oligopol: Oligopoly

Operasyonel planlama: Operational planning

Fırsatçı planlama: Opportunist pricing

Organizasyon pazarlama: Organization marketing

Outlet mağaza: Outlet store

Outlet merkezi: Outlet center

Outsourcing: Outsourcing

Ödeme hesapları: Accounts payable

Ölçek ekonomisi: Scale economy

Ön sipariş: Advance order

Özellikli ürünler: Speciality goods

Özellikli ürün mağazaları: Speciality store

Paketleme: Packaging

Pazar araştırması: Marketing research

Perakende: Retail

Posta siparişi: Mail order

Potansiyel müşteri: Prospect

Promosyon: Promotion

Rekabetçi kıyaslama: Competitive benchmarking

Reklam panosu: Billboard

Referans grup: Referance group

Rekabet analizi: Competition analysis

Rekabetçi çevre: Competitive environment

Rekabetçi davranış: Competitive rivalry

Rekabetçi reklam: Competitive advertising

Rekabetçi üstünlük: Competitive advantage

Rekabete yönelik fiyatlandırma: Competitive oriented pricing

Reklam: Advertisement, Commercial

Reklam ajansı: Advertising agency

Reklam kampanyası: Advertising campaign

Reklam bütçesi: Advertising budget

Reklam ortamı: Advertising media

Reklam üretimi: Advertising production

Sabit giderler/maliyetler: Fixed costs

Sabit varlıklar: Fixed assets

Satıcının pazarlık gücü: Bargaining power of vendors

Satın alma davranışı: Buying behaviour

Satın alma gücü: Purchasing power

Satın alma koşulları: Terms of purchase

Satın alma süreci: Buying process

Satış alanı: Selling space

Satış analizi: Sales analysis

Satış koşulları: Terms of sale

Satış kotası: Sales quota

Satış maliyeti: Sales costs

Satış planı: Sales plan

 

Satış promosyonları: Sales promotion

Satış sonrası hizmet: After sales service

Satış süreci: Sales process

Satış verimliliği: Sales productivity

Satışçı: Salesman – salesperson

Sipariş işleme: Order processing

Stok bulundurma birimi: Stok keeping unit

Stok devir hızı: Stock turnover rate

Stratejik ortaklık: Strategic partnership, alliances

Stratejik pazarlama: Strategic marketing

Stratejik pazarlama planlaması: Strategic marketing planning

Stok: Stock

Stoksuz kalma: Out of stock

Sponsor: Sponsor

Sunum: Presentation

SWOT analizi: SWOT Analysis

Tahmin: Forecast

Talep: Demand

Tam rekabet: Pure competition

Tam zamanında dağıtım: Just-in-time distribution

Tatmin: Satisfaction

Tedarikçi: Vendor

Tek fiyat perakendeci: One-price policy

Telemarketing: Telemarketing

Ticari rüşvet: Commercial bribery

Toplam gelir: Total revenue

Toplam maliyet: Total costs

Takas: Barter, exchange

Toplam ürün: Total product

Toplama: Collecting

Toptancı: Wholeaser

Tutundurma Faaliyeti: Promotional activity

Tutundurma: Promotion

Tüketici: Consumer

Tüketici Davranışı: Consumer behaviour

Tüketici hareketi: Consumerism

Tüketici kabul süreci: Consumer acceptence  process

Tüketici promosyonu: Consumer promotion

Tüketim ürünleri: Consumer goods

Uluslararası pazarlama: Internetional marketing

Uyarlanmış satış: Adaptive selling

Uyumlu fiyatlandırma: Adaptive pricing

Ürün: Product

Ürün yöneticisi: Product Manager

Ürün geliştirme stratejileri: Product development strategies

Ürün hatları: Product lines

Ürün hatlarının genişletilmesi: Product line extension

Ürün karması: Product mix

Ürün müdürü: Product manager

Ürün reklamı: Product advertising

Ürün yaşam evreleri: Product life cyde

X kuşağı: X Generation

Yaşam tarzı: Life style

Yaşam tarzı perakendeciliği: Life style retailing

Yaşlanma: Aging

Yatırım: Investment

Yatırımcı: Investor

Yenilik: İnnovation

Yeni ürün: New product

Yeniden sipariş noktası: Record point

Yer faydası: Place utility

Yeşil pazarlama: Green marketing

Y kuşağı: Y Generation

Yoğun dağıtım: Intensive distribution

Yoğunluk – yığılma: Congestion

1990’lı yıllarda hızlı bir yaşam tarzını benimsemiş şehirli genç profesyonellere verilen isim: Yuppies

Zaman faydası: Time utility

Zaman serileri analizi: Time series analysis

Zincir mağaza, dörtten fazla mağazası bulunan perakendeci işletme: Chain store

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.