Q ile Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları


Q ile başlayan İngilizce kelimeler ve anlamlarını aşağıda sıraladık. 1000 adet en çok kullanılan q harfi ile başlayan İngilizce kelime listesi;

 • qua:olarak, sıfatıyla
 • quack:dırdır, dırdır etmek, ördek gibi bağırmak, ördek sesi, sahte, sahte doktor, şarlatan, şarlatanlık yapmak, uydurma, vakvak, vakvak etmek, yalan, yalancı, zevzeklik
 • quackery:sahte doktorluk, şarlatanlık
 • quad:avlu, çeyrek daire, dairenin dörtte biri, dördüzlerden biri, dört ayaklı, dört telli kablo, dörtgen, dörtlü, dörtlü sarmak, dörtlü yapmak
 • quadrangle:avlu, avluyu çevreleyen binalar, dörtgen
 • quadrangular:dört köşeli, dörtgen biçiminde
 • quadrant:çemberin dörtte biri, çeyrek daire, dairenin dörtte biri, oktant
 • quadraphonic:dört sesli, dörtlü, kuadrafonik
 • quadrat:katrat
 • quadrate:dördül, dört köşeli, uydurmak, uymak
 • quadratic:dörtgen gibi, ikinci dereceden, ikinci dereceden denklem, kareli
 • quadrature:dördülleme, dördün, kare yapma, kareleme
 • quadrennial:dört sene süren, dört senede bir olan olay, dört yıl süren olay, dört yılda bir olan, dört yıllık
 • quadrilateral:dörtgen, dörtkenarlı, dörtkenarlı şekil
 • quadrille:dört çiftle yapılan dans, kadril, kadril müziği
 • quadrillion:katrilyon, onbeş sıfırlı rakam, yirmi dört sıfırlı rakam
 • quadripartite:dört parçalı, dört taraflı, dörtlü
 • quadrivalent:dört değerli
 • quadrophonic:dört sesli, dörtlü, kuadrafonik
 • quadruped:dört ayaklı
 • quadrupedal:dört ayaklı
 • quadruple:dört, dört katı, dört katına çıkarmak, dört misli, dört misli artmak, dörtlü
 • quadrupled:dört katına çıkarmak, dört misli artmak
 • quadruplet:dördüz, dördüzlerden biri, dörtlü, dörtlü grup
 • quadruplets:dördüzler
 • quadruplex:çift yönlü telgraf gönderici alet, çift yönlü telgraf sistemine ait, dört katlı
 • quadruplicate:dört kopye yapmak, dört misli, dört nüsha yapmak, dört taneden biri, dörtle çarpmak, dörtlemek
 • quaff:büyük yudumlarla içmek, kafaya dikmek, kana kana içmek
 • quag:batak, bataklık, çıkmaz
 • quaggy:bataklık gibi, bataklıklı, vıcık vıcık
 • quagmire:batak, bataklık, çıkmaz
 • quail:bıldırcın, cesaretini kaybetmek, korkmak, korkuya kapılmak, ümitsizliğe kapılmak, umudunu yitirmek, ürkmek
 • quaint:acayip, antika, eski ve hoş, ilginç
 • quaintness:antikalık, hoşluk, ilginçlik
 • quake:deprem, sallanmak, sarsılmak, sarsıntı, titreme, titremek, zelzele
 • quaker:bubi tuzağı, siyah albatros
 • quaking:sarsılma, titreme, titreyen
 • qualification:ehliyet, kısıtlama, minimum katılım sermayesi, niteleme, nitelik, sınırlama, vasıf, yeterlik
 • qualifications:ehliyet, kısıtlama, minimum katılım sermayesi, niteleme, nitelik, sınırlama, vasıf, yeterlik
 • qualified:belgeli, kaliteli, kısıtlı, nitelikli, şartlı, vasıflı, yeterli, yetkili
 • qualifies:finale çıkmak, hafifletmek, hakkını vermek, karakterize etmek, kısıtlamak, kısmak, nitelemek, nitelendirmek, şart koymak, seçmelerde kazanmak, sınırlamak, su katmak, tanımlamak, yeterli hale getirmek, yeterlik kazanmak, yetki vermek
 • qualify:finale çıkmak, hafifletmek, hakkını vermek, karakterize etmek, kısıtlamak, kısmak, nitelemek, nitelendirmek, şart koymak, seçmelerde kazanmak, sınırlamak, su katmak, tanımlamak, yeterli hale getirmek, yeterlik kazanmak, yetki vermek
 • qualifying:niteleyici
 • qualitative:kalitatif, nitel, niteleyici, nitelik
 • quality:asalet, bünye, cins, kabiliyet, kalite, mizaç, nitelik, önermenin niteliği, özellik, ses kalitesi, ses rengi, soyluluk, vasıf, yapı, yetenek
 • qualm:bulantı, endişe, huzursuzluk, mide bulantısı, vicdan azabı, vicdan rahatsızlığı
 • qualmish:mide bulandırıcı, midesi bulanmış, tiksindirici, vicdanen rahatsız, vicdanına kulak veren
 • qualms:bulantı, endişe, huzursuzluk, mide bulantısı, vicdan azabı, vicdan rahatsızlığı
 • quandary:ikilem, kararsızlık, kuşku, tereddüd
 • quanta:kuantum, miktar, pay, tutar
 • quantification:miktar belirtmesi
 • quantify:miktar belirtmek
 • quantitative:kantitatif, miktar, nicel, sayısal
 • quantity:miktar, nicelik, sayı
 • quantize:nicelemek, sayısal olarak belirtmek
 • quantum:hisse, kuantum, miktar, nicem, pay, tutar
 • quarantine:izole etmek, karantina, karantinaya almak, tecrit etmek
 • quark:kuramsal zerre
 • quarrel:ağız kavgası, anlaşmazlık, atışma, atışmak, bozuşma, çekişmek, hırgür, kavga, kavga etmek, kavgalı olmak, küsmek, tartışma
 • quarreling:çekişme
 • quarrelling:çekişme
 • quarrels:ağız kavgası, anlaşmazlık, atışma, atışmak, bozuşma, çekişmek, hırgür, kavga, kavga etmek, kavgalı olmak, küsmek, tartışma
 • quarrelsome:geçimsiz, huysuz, kavgacı
 • quarrelsomeness:kavgacı yapı, kavgacılık
 • quarries:araştırmak, av, baklava şeklinde cam, karo, maden, taş ocağı, taş ocağı açmak, taş ocağından çıkarmak, tuzağa düşürülen kimse, yontma yapı taşı
 • quarry:araştırmak, av, baklava şeklinde cam, karo, maden, taş ocağı, taş ocağı açmak, taş ocağından çıkarmak, tuzağa düşürülen kimse, yontma yapı taşı
 • quarrying:ocaktan taş çıkarma, taşçılık
 • quarrystone:ocak taşı, taş ocağı taşı
 • quart:dörtlü, eskrimde dördüncü duruş, galonun dörtte biri, kuartet
 • quartan:dört günde bir olan
 • quarterback:idare etmek, oyunu yöneten oyuncu, sevketmek
 • quartered:araziyi köşe bucak aramak, asker yerleştirmek, dörde bölmek, dört parçaya bölmek, geceletmek, konaklatmak, yerleştirmek
 • quarterfinal:çeyrek final, çeyrek final karşılaşması
 • quartering:araziyi köşe bucak aramak, asker yerleştirmek, dörde bölmek, dört parçaya bölmek, geceletmek, konaklatmak, yerleştirmek
 • quarterly:çeyrek, üç ayda bir, üç ayda bir çıkan dergi, üç ayda bir olan, üç aylık, üç aylık bülten
 • quartermaster:levazım subayı, serdümen
 • quartern:çeyrek ölçek, dört librelik somun, ölçeğin dörtte biri
 • quarters:ikametgâh, kalacak yer, karargâh, kışla, konut, ordugâh, yatacak yer
 • quartet:dört sesli parça, dörtlü, kuartet
 • quartette:dört sesli parça, dörtlü, kuartet
 • quartile:dördün, kartil
 • quartz:kuvars
 • quash:bastırmak, bozmak, ezmek, feshetmek, haşat etmek, iptal etmek, kaldırmak, reddetmek
 • quashed:bastırmak, bozmak, ezmek, feshetmek, haşat etmek, iptal etmek, kaldırmak, reddetmek
 • quashing:bastırmak, bozmak, ezmek, feshetmek, haşat etmek, iptal etmek, kaldırmak, reddetmek
 • quasi:benzeri, güya, sanki, sözde, yarı
 • quassia:acıağaç, kavasya
 • quaternary:dördüncü çağ, dördüncü çağa ait, dört, dört elementli, dörtlü, dörtlü bileşik, son jeolojik zaman
 • quatrain:dört mısralık şiir parçası, dörtlük, kıta
 • quatrefoil:dört parçalı yaprak, dört yapraklı şekil
 • quaver:sekizlik nota, sesi titretme, sesini titretmek, titremek, tril, tril yapmak
 • quavering:sesini titretmek, titremek, tril yapmak
 • quay:iskele, rıhtım
 • quayage:iskele parası, rıhtım ücreti, rıhtımda boş yer
 • quayside:rıhtım, rıhtım yanı
 • quckly:çabucak, çabuk, hızla, şipşak, tez
 • quean:kuran
 • queasiness:aşırı titizlik, bulantı, kılı kırk yarma, mide bulantısı, zor beğenirlik
 • queasy:aşırı titiz, çabuk bulanan, hassas, kusacak gibi, kusturucu, mide bulandırıcı, midesi bulanmış, tatsız, zor beğenen
 • queen:dam, homoseksüel, kız, kraliçe, kraliçe yapmak, nonoş, sevgili, sultan, top, vezir, vezir çıkmak, vezir yapmak
 • queenlike:görkemli, kraliçe gibi, kraliçelere lâyık
 • queenly:görkemli, görkemli biçimde, kraliçe gibi, kraliçelere lâyık
 • queerness:acayiplik, tuhaflık
 • quell:bastırmak, teskin etmek, yatıştırmak
 • quelled:bastırmak, teskin etmek, yatıştırmak
 • quelling:bastırmak, teskin etmek, yatıştırmak
 • quench:ağzını tıkamak, bastırmak, dindirmek, gidermek, kırmak, söndürmek, su vermek, sulamak
 • quenched:ağzını tıkamak, bastırmak, dindirmek, gidermek, kırmak, söndürmek, su vermek, sulamak
 • quenching:söndürme, su verme
 • quenchless:geçmez, giderilemez, sönmez
 • quenelle:balık köftesi, köfte
 • queries:kuşku, kuşkulanmak, sorgu, sorgulamak, sorguya çekmek, sormak, soru, soru işareti, soru işareti koymak, şüphe, şüphesi olmak
 • querist:sorgulayan kimse, soru soran kimse, soruşturma yapan kimse
 • quern:el değirmeni
 • querulous:huysuz, mızmız, şikâyetçi, sızlanan, söylenen, yakınan
 • query:kuşku, kuşkulanmak, sorgu, sorgulamak, sorguya çekmek, sormak, soru, soru işareti, soru işareti koymak, şüphe, şüphesi olmak
 • quest:arama, aramak, araştırma, araştırmak, av izini aramak, bulmaya çalışma, soruşturma
 • question:bilinmez, kuşku, kuşkulanmak, mesele, sorgu, sorgulamak, soru, soru sormak, sorular sormak, sorun, soruşturma, söz konusu, şüphe, şüphe etmek, tahkikat
 • questionable:kesin olmayan, kuşkulu, şüphe uyandıran, tartışılabilir, tartışmaya açık
 • questionary:anket, soru kâğıdı
 • questioned:kuşkulanmak, sorgulamak, sorguya çekmek, soru sormak, sorular sormak, şüphe etmek
 • questioner:çok soru soran kimse, sorgulayan kimse, soru soran kimse
 • questioning:gensoru, soran, sorgulama, soru sorar gibi olan
 • questionnaire:anket, soru kâğıdı, soruşturma
 • questionnaires:anket, soru kâğıdı, soruşturma
 • queue:at kuyruğu, dizi, kuyruğa girmek, kuyruk, saç örgüsü, sıra, sıra olmak
 • quibble:baştan savma cevap, kaçamaklı cevap, kaçamaklı cevap vermek, kelime oyunu, kelime oyunu yapmak, kılı kırk yarmak, lafı çevirmek
 • quibbler:kaçamaklı konuşan kimse, safsatacı, sözcük seçiminde dikkatli kimse
 • quibbling:kelimelerle oynayan, kılı kırk yaran, safsatalı, sözcük seçiminde dikkatli
 • quicken:çabuklaştırmak, canlandırmak, canlanmak, hareketlendirmek, hayat bulmak, hayata döndürmek, hızlandırmak, hızlanmak, neşelendirmek, neşelenmek, uyandırmak
 • quickened:çabuklaştırmak, canlandırmak, canlanmak, hareketlendirmek, hayat bulmak, hayata döndürmek, hızlandırmak, hızlanmak, neşelendirmek, neşelenmek, uyandırmak
 • quickening:çabuklaştırmak, canlandırmak, canlanmak, hareketlendirmek, hayat bulmak, hayata döndürmek, hızlandırmak, hızlanmak, neşelendirmek, neşelenmek, uyandırmak
 • quicker:hızlan!
 • quickest:alevli, atik, çabuk, canlı, hassas, hayat dolu, hazır, hızla, hızlı, keskin, kıvrak, madenli, seri, sıcak, şipşak, süratli, tez, yaşayan
 • quickie:bir dikişte içilen içki, çabucak yapılan şey, çabuk yapılan şey, hafifmeşrep kadın, kısa metrajlı film, kısa süren seks, şipşak
 • quicklime:kalsiyum oksit, sönmemiş kireç
 • quickly:çabucak, çabuk, hızla, şipşak, tez
 • quickness:çabuk parlama, çabukluk, canlılık, hassaslık, hız, hızlı olma, keskinlik, kolay sinirlenme, sürat, tez canlılık, zindelik
 • quicksand:batak, bataklık, bataklık kumu, çıkmaz, hareketli kum, kayan kum
 • quickset:akdiken, çalıdan çit, çit çalısı
 • quicksilver:civa
 • quickstep:hareketli dans, hızlı adım, hızlı yürüme
 • quickwitted:cin gibi, hazırcevap, kıvrak zekâlı, zeki
 • quid:çiğneme tütünü, çiğnenen şey, pound, sterlin
 • quiddity:esas, önemsiz konu, öz, özellik, safsata
 • quidnunc:meraklı, meraklı taze
 • quiescence:kafa dinleme, pasiflik, sessizlik, sükunet
 • quiescent:durgun, hareketsiz, pasif, sakin, sessiz, uyuşuk
 • quiet:asayiş, dindirmek, dingin, dinginlik, dinlendirici, dinme, durgun, gizli, gürültüsüz, hareketsizlik, huzur, huzur veren, huzurlu, kuytu, sakin, sakinleşmek, sakinleştirmek, sessiz, sessizlik, sükunet, susmak, susturmak, uslu, yatışmak, yatıştırmak
 • quieted:dindirmek, sakinleşmek, sakinleştirmek, susmak, susturmak, yatışmak, yatıştırmak
 • quieten:dindirmek, dinmek, sakinleşmek, susmak, susturmak, yatıştırmak
 • quietening:dindirmek, dinmek, sakinleşmek, susmak, susturmak, yatıştırmak
 • quietness:dinginlik, gönül rahatlığı, hareketsizlik, huzur, sakinlik, sessizlik, sükunet
 • quietude:gönül rahatlığı, hareketsizlik, huzur, iç huzuru, sessizlik, sükunet
 • quietus:aklama, hesabın kapanması, öldürücü darbe, ölüm, son, temize çıkarma
 • quiff:alına düşen bukle, alındaki bukle
 • quill:bobin, diken, fitilli dikmek, kamış flüt, makara, makaraya sarmak, mızrap, sert kuştüyü, tarçın kabuğu, tüy, tüy kalem
 • quilt:içine yün doldurup dikmek, pamuk doldurup dikmek, yorgan, yorgan gibi dikmek, yorgan yapmak
 • quilted:kapitone
 • quilting:pamuk doldurup dikme, yorgan gibi dikme, yorgancılık, yorganlık malzeme
 • quim:am, kadın cinsel organı, kuku, pıtış
 • quin:beşizlerden biri
 • quinary:beş rakamlı, beşli
 • quince:ayva
 • quincentenary:beşyüzüncü yıldönümü
 • quincunx:beş noktanın düzeni
 • quinine:kinin
 • quinquennial:beş yıl süren, beş yılda bir olan, beş yıllık
 • quinquennially:beş yılda bir, beş yıllık
 • quins:beşizler
 • quinsy:anjin, farenjit
 • quint:beş nokta aralığı
 • quintal:kental, yüz kiloluk kütle birimi
 • quintessence:en özlü kısım, öz, özetin özeti, özünün özü
 • quintessential:en özlü kısımla ilgili, özetin özeti ile ilgili
 • quintet:beş çalgılı parça, beşli
 • quintette:beş çalgılı parça, beşli
 • quintuple:beş kat, beş katı, beş katına çıkarmak, beş misli, beşlemek
 • quintupled:beş katına çıkarmak, beşlemek
 • quintuplet:beşizlerden biri
 • quintuplets:beşiz, beşizler
 • quintuplicate:beş katı, beş misli artırmak, beşe katlamak, beşle çarpmak, beşlemek
 • quip:dokunaklı söz, espri, espri yapmak, hazırcevap, iğneleme, iğnelemek, kaçamaklı söz
 • quips:dokunaklı söz, espri, espri yapmak, hazırcevap, iğneleme, iğnelemek, kaçamaklı söz
 • quire:kâğıt tabakası
 • quirk:acayip hareket, acayiplik, beklenmedik olay, espri, hazırcevap, iğneleyici söz, kaçamak cevap, orijinallik, yazı süsü
 • quirky:acayip, değişik, ilginç, kurnaz
 • quirt:küçük kırbaç
 • quisling:düşmanla işbirliği yapan kimse, vatan haini
 • quit:arınmış, ayrılmak, bırakmak, bitmek, boşaltmak, çekilmek, çıkmak, içermeyen, istifa etmek, kurtulmuş, ödemek, paydos etmek, serbest, sona ermek, tahliye etmek, vazgeçmek
 • quitclaim:dava hakkından vazgeçme, talebinden vazgeçme
 • quite:bayağı, büsbütün, bütünüyle, elbette, epey, gerçekten, iyice, oldukça, pek, su katılmadık, tam olarak, tamamen
 • quits:başabaş, berabere, fit olmuş, ödeşmiş
 • quittance:aklanma, alındı, bedel, borcu kalmama, karşılık, makbuz, misilleme, temize çıkma
 • quitter:çekilen kimse, dönek, istifa eden kimse, sözünden dönen kimse, yarı yolda bırakan
 • quitting:ayrılmak, bırakmak, bitmek, boşaltmak, çekilmek, çıkmak, istifa etmek, ödemek, paydos etmek, sona ermek, tahliye etmek, vazgeçmek
 • quiver:kubur, ok kılıfı, titreme, titremek, titreşmek
 • quivered:titremek, titreşmek
 • quivering:titremek, titreşmek
 • quixote:don kişot
 • quixotic:don kişot gibi, hayalperest, umutsuzca idealist
 • quixotism:don kişotluk
 • quiz:alay, bilgi sınama, bilgi yarışması, çok soru soran kimse, ilginç tip, kısa sınav, şaka, takılma, test
 • quizmaster:soruları soran kimse, yarışma programı sunucusu
 • quizzical:acayip, çok soru soran, garip, komik, meraklı, muzip, şakacı, tuhaf
 • quod:bu, cezaevi, hapishane, ki, kodes
 • quoin:çerçeve takozu ile tutturmak, dizgi çerçeve takozu, duvar köşesi, duvar köşesi örmek
 • quoits:çember atma oyunu, halka, halka atma oyunu
 • quondam:eski, önceki, sabık
 • quorum:gerekli çoğunluk, nisap, yeterli çoğunluk
 • quota:göçmen kontenjanı, hisse, kontenjan, kota, pay
 • quotable:aktarılabilir, alıntı yapılabilir, fiyat koyulabilir, tekrarlanabilir
 • quotation:aktarma, alıntı, cari fiyat, fiyatlandırma, geçerli fiyat, iktibas, maliyet belirleme, piyasa fiyatı, tekrarlama
 • quote:aktarılan söz, aktarmak, alıntı vermek, alıntı yapmak, başkasının sözünü tekrarlama, fiyatlandırmak, piyasa fiyatını bildirmek, tekrar etmek, tırnak içine almak, yineleme, yinelemek
 • quoted:tırnak içinde yazılmış, tırnak içine alınmış
 • quoth:dedi, dedim
 • quotidian:gündelik, günlük, her gün olan sıtma nöbeti, her günkü, önemsiz, sıradan
 • quotient:bölüm
 • quoting:aktarmak, alıntı vermek, alıntı yapmak, fiyatlandırmak, piyasa fiyatını bildirmek, tekrar etmek, tırnak içine almak, yinelemek
 • quran:kuran

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar