YDS’de En Çok Çıkan İngilizce Kelimeler


 

 • Accelerate Hızlandırmak, ivme kazandırmak / Accelerator gaz pedalı

 

 • Accurate Doğru, hatasız, eksiksiz bir şekilde (precise, correct).

 

 • Accept Kabul etmek, razı olmak.

 

 

 • Access Erişmek, ulaşmak.

 • Accessible to Ulaşılabilir, erişilebilir.

 

 

 

 • Addition İlave, ek.

 • Accommodate Misafir, konuk ağırlamak (put up).

 • Accompany Eşlik etmek, arkadaşlık etmek (Escort) Beraber bulunmak ya da bir arada gözükmek.

 • Accomplish Başarmak (Achieve)

 • Accumulate Birikmek, çoğaltmak / biriktirmek, yığmak.

 • Accuracy Doğruluk, kesinlik.

 • Abundance Bolluk, bereket.

 • Accurately Doğru, hatasız, eksiksiz bir şekilde (precisely, correctly).

 • Accuse Birini bir şeyle suçlamak, itham etmek.

 • Achieve Başarmak, yerine getirmek.

 • Acknowledge as Kabul etmek, olarak tanımak / Mektup, mesaj vb aldığını gönderen kişiye bildirmek.

 • Acquainted with Aşina olmak, haberdar olmak (familiar with).

 

 

 • Abandon Birini terk etmek (leave) / Bir şeyden vazgeçmek (give up).

 

 

 • Abbreviate Kısaltmak, özetlemek / matematikte sadeleştirmek.

 • Abolish Toplumdaki tabuları yıkmak, sona erdirmek (do away with).

 

  • Abstain from Alkol, ilaç vb sakınmak/ uzak durmak (avoid from).

 

 • Abundant Bol, bereketli.

 • Acquisition Edinim.

 

 • Activity Faaliyet, aktivite / Activist Bir fikrin aktif destekçisi (supporter).

 

 

 • Adapt Bir şeye uyarlamak, uydurmak (adjust).

 

 

 

 • Addict Bağımlı, tiryaki / drug addict eroin bağımlısı.

 • Addiction to Bağımlılık, tiryakilik.

 

 

 

 • Additionally Ayrıca, bunun yanı sıra, buna ilaveten (furthermore, moreover).

 

  • Adequately Yeterli bir şekilde (sufficiently).

  • Adjust Uyarlamak (adapt) / alışmak (get used to).

  • Adjustment Düzeltme, intibak, uyma

 

 • Administer İdare etmek, yönetmek / (damardan ilaç vb vermek, sağlamak.

 • Admire Hayran olmak.

 

  • Admit Kabullenmek, itiraf etmek.

 

 • Adopt Evlat edinmek (take up) / önlem, tedbir vb almak (adopt measure) / başkasına ait bir şeyi benimsemek (dil, din vb)

 • Adore Çok sevmek, tapmak

 • Adverse Zıt, kötü

 • Advocate Savunmak (= defend) (2) desteklemek (= support)

 • Affect Etkilemek (= influence)

 • Aggravate Gittikçe kötüye gitmek, fenalaşmak (= deteriorate, worsen)

 • Aggressive Saldırgan 

 

 

 

 • Aid Yardım etmek (help)

 • Alien (to) Yabancı

 • Alongside Yanında, bitişiğinde.

 • Alter Değiştirmek (= change)

 • Alteration Değişiklik

 • Amazing Şaşırtıcı, hayran bırakıcı (= astonishing)

 

 • Amend Değişiklik yapmak (kanunda düzenleme yapmak anlamındaki gibi) 

 

 • Amendment Değişiklik, (kanun vb) üzerinde değişiklik yapmak (= alteration) 

 

 

 • Amusing Eğlenceli, zevkli

 • Announce Anons etmek, ilan etmek (= give out, declare)

 • Anticipate Ummak, beklemek

 • Apologize Özür dilemek (apologize to someone for something)

 • Appalling Korkunç (= dreadful, horrendous)

 • Appointment Atama, tayin / randevu (rendezvous)

 • Appreciate Takdir etmek, değerini bilmek / anlamak, farkına varmak

 

 

 • Approach Zaman/ mesafe bakımından birine/bir şeye yaklaşmak / (bankaya/yüksek bir mevkiye vb) müracaatta bulunmak, ricada bulunmak 

 

 • Appropriately Uygun olarak (suitably) 

 

 • Approve of Onaylamak, uygun bulmak, tasvip etmek 

 

 • Arrange Düzenlemek, ayarlamak (toplantı, randevu vb)

 

 • Artefact İnsan eliyle yapılmış (sanat) 

 

 • Ascend Yukarı çıkmak, yükselmek, tırmanmak (go up / climb up) 

 

 • Ask for Ricada bulunmak, bir şey istemek 

 

 • Aspire Şiddetle arzu etmek, çok istemek (* I’ve always aspired to be a singer) 

 

 • Assemble Bir araya getirmek, toplamak (gather) / monte etmek 

 

 • Assess Değerlendirmek (evaluate).

 

 • Assign Atamak, tayin etmek, görevlendirmek (appoint).

 

 • Assist somebody in something Birine bir konuda yardım etmek.

 

 • Associate Zihninde insanlar/eşyalar arasında) çağrışım yapmak.

 

 

 • Assume Elinde delil olmadan bir şeyin doğru olduğunu düşünmek veya kabul etmek, farz etmek. 

 

 

 

 • Assure Birine teminat vermek, emin kılmak, garanti vermek.

 • Astonishment Şaşırtmak, şaşırmak (amazement, bewilderment)

 • Attach İliştirmek, eklemek (enclose)

 • Attack Saldırmak, saldırı.

 • Attain Elde etmek, erişmek (gain, obtain).

 

  • Attainment Ulaşmak, erişmek.

 

 • Attend İştirak etmek, katılmak.

 • Attribute Bir sebebe/nedene dayandırmak (base on/upon).

 • Auditorium Dinlenme/izleme salonu, seyircilerin oturduğu bölüm.

 • Available Mevcut, var olan.

 • Avert Olmasını önlemek / başka yöne çevirmek (trafik akışını vb),

 • Avoidable Kaçınılabilir, engellenebilir.

 

 • Award Ödül. 

 

 

 • Backward Geri kalmış̧, geriye doğru

 

 

 

 • Badly in need of Bir şeye/birine çok muhtaç̧ olmak 

 

 

 • Barely Hemen hemen hiç, neredeyse hiç / güçlükle (hardly, scarcely) 

 

 

 • Bargain Pazarlık, anlaşma / pazarlık etmek / kelepir, ucuz eşya

 

 

 

 • Barren Kurak, verimsiz (infertile, arid)

 

 

 • Basic Temel (essential, fundamental) 

 

  • Bazaar Pazar (alışveriş yeri)

 

 • Behave Davranmak

 • Believe İnanmak

 

 • Belongings Birinin kişisel eşyaları (possessions) 

 

 • Beloved Sevgili (hazret)

 

 • Bitingly satirical Aşırı alaycı (insafsızca eleştirme)

 

 • Bizarre Tuhaf

 

 

 • Blanket Battaniye

 

 • Blaze Ateş, (alev), yangın parlamak 

 

 

 • Bolt Fırlayıp kaçmak, tabanları yağlamak

 • Branch Dal, branş

 • Break off (Nişan, nikah vb) bozmak, ayrılmak

 

 • Breed Hayvan için (doğurmak, yavrulamak), (hayvan yetiştirmek) 

 

 • Bribery Rüşvet, (offer bribes-rüşvet teklif etmek) 

 

 

 • Bride Gelin

 • Brief Kısa, öz/in (brief-kısaca, öz olarak)

 • Bring up Çocuk büyütmek, kusmak,ortaya (konu vb.) atmak

 • Broadcast Radyo, televizyon, hava durumu için yayın

 • Broadly speaking Genel konuşmak gerekirse

 • Broil Izgara yapmak, kavurmak

 • Bullfight Boğa güreşi

 • Bully Kabadayı, zorba kabadayılık yapmak, zorbalık yapmak

 • Burial Gömü, gömme

 • Burn Yakmak, yanmak

 • Button Düğme

 • Calculator Hesap makinesi

 • Call for Talep etmek, istemek (=demand)

 • Calm Sakin

 • Can’t take one’s eyes off Gözlerini birinden veya bir şeyden alamamak

 • Cancel İptal etmek (=call off)

 • Captivating Büyüleyici (=enchanting, fascinating)

 • Captive Tutsak, esir

 • Captivity Tutsaklık, esaret

 • Capture Yakalamak, ele geçirmek, tutsak etmek (=apprehend)

 • Careless Dikkatsiz

 

 • Carry out (Çalışma, deney, anket vb.) yürütmek, icra etmek (=fulfil, conduct) 

 

 

 • Carve Tahta vb.) oymak, (et vb.) kesmek

 • Casually Günlük, sıradan, havadan sudan

 • Caution Uyarı, dikkat

 • Cease Sona erdirmek, durdurmak (cease-fire=ateşkes)

 • Ceaseless Aralıksız, durmadan (=non-stop)

 • Celebration Kutlama

 • Celebrity Ünlü

 • Census Nüfus sayımı

 • Ceremony Tören

 • Charge (with) Yargılamak (mahkemede)

 • Circulate Dolaşmak, dolaştırmak, deveran etmek (vücuttaki kan vb.)

 

 • Circulation Dolaşım, gazete tirajı, günlük satış oranı 

 

 • Cite Örneklemek, adından bahsetmek, değinmek (=refer to, mention) 

 

 

 • Citizen Vatandaş (Citizenship = Vatandaşlık)

 • Clarify Açıklamak (=explain)

 

  • Claw Pençe, hayvan pençesindeki kıvrık tırnak 

 

 • Clearance Mağazayı boşaltma, malları elden çıkarma, tasfiye / izin, yeşil ışık

 • Close Yakın (sıfat)

 

 • Closed Kapalı 

 

 

 • Closure Kapanış, iflas

 • Coincide with Aynı zamana denk gelmek/tesadüf etmek 

 

 

 

 • Collapse Bina vb. için) çökmek, bayılmak

 

 

 

 • Collapsible Katlanabilir (kanepe vb.)

 • Collar Yaka, tasma

 • Colleague İş arkadaşı

 • Collide with Çarpışmak (=crash into)

 

 • Commence Başlamak (=start), commencement speech=açılış konuşması 

 

 

 • Comment on Yorum yapmak (=interpret)

 • Commercial Ticari

 

  • Commit İntihara vb. kalkışmak, yeltenmek, (suç, cürüm) işelemek, (kendini işine, ailesine vb.) adamak (= devote)

 

 • Commit Kalkışmak, yeltenmek, commit suicide=intihar etmek

 

 • Common Ortak, sıradan, yaygın (in common with =ile ortak nokta)

 

 

 • Commonplace Yaygın, sıradan (=ordinary, usual)

 • Commuter Ev ile iş arasında mekik dokuyan/gidip gelen

 • Companion Dost, arkadaş

 • Company Arkadaşlık, dostluk, şirket

 • Compel Zorlamak, mecbur bırakmak (=force, oblige)

 • Compensation for Tazminat ödemek, telafi etmek

 • Compete Rekabet etmek, yarışmak (competition = müsbaka, yarış)

 • Compete against Başkasıyla yarışmak, rekabet etmek

 

 • Compete with Başkasıyla aynı yerden beslenmek/geçim sağlamak

 

  • Competition Rekabet, müsabaka, yarış

 

 • Compile Derlemek, bir araya getirmek (bilgi, delil vb.)

 

  • Completely Tamamen, bütünüyle (=entirely)

  • Compose Oluşturmak, meydana getirmek (be composed of=den oluşmak)

 

 • Compound Bir sürü binanın bulunduğu etrafı çevrili mekan

 • Compute Hesap yapmak, bir notu bilgisayara girmek(=calculate )

 • Conceal Gizlemek, saklamak (=hide)

 • Conclude Sonuç çıkarmak (=assume)

 • Conclusion Sonuç, netice, yargı

 • Condition Durum, hal/koşul,şart

 • Conditionally Şartlı olarak, belli şartlara bağlı

 

 • Conduct Deney, anket vb. idare etmek, yürütmek 

 

 • Conduct Deney, çalışma vb.) yürütmek, icra etmek, davranış (=behaviour)

 

 

 • Confess İtiraf etmek (=speak out)

 • Confident (of) Emin

 

 • Confine to Sınırlamak, bir yere mahkum etmek, hapse atmak (=imprison) 

 

  • Confirm Onaylamak, doğrulamak (=verify), (bir iddiayı, davayı vb.) güçlendirmek, pekiştirmek (=strengthen)

 

 • Conflict Çatışma, savaş, anlaşamama, tartışma

 

 • Conflict with Çatışmak, çarpışmak, savaşmak 

 

 

 • Conform to Uymak, uyuşmak (=obey the rules)

 

 • Confront Karşılaşmak, yüz yüze gelmek, confront about=yüzleştirmek 

 

 

 • Confuse Karıştırmak, şaşırmak

 • Conquer Fethetmek, yenmek, galip gelmek

 • Consent Razı olmak, izin,rıza (=permission)

 • Consent to Razı olmak

 • Consequence Sonuç, netice (=result)

 • Conserve Korumak, muhafaza etmek

 

  • Considerable Büyük ölçüde, önemli miktarda, azımsanamaz.

 

 • Considerably Önemli ölçüde, oldukça

 • Considerately Düşünceli/nazik bir şekilde

 • Consideration Göz önünde bulundurma/düşünme

 • Consist of İbaret olmak, meydana gelmek

 • Conspire against Birine komplo kurmak (=plot against)

 • Constantly Sürekli, aralıksız

 • Constantly Sürekli

 • Constitute Oluşturmak, meydana getirmek (=make up)

 • Constrain Zorlamak (=restrain, force)

 • Construct İnşa etmek, yapmak (=build)

 • Consult Danışmak (=check with)

 • Consume Tüketmek (=use up)

 • Contact with Birisi ile kontak/temas kurmak, irtibata geçmek

 • Contemporary Çağdaş, aynı çağda yaşayan

 • Content with Memnun
 • Contest Yarışma, müsabaka, (beauty contest=güzellik yarışması)

 • Continent Kıta

 • Contract Sözleşme yapmak, küçülmek, büzülmek (=shrink), hastalık kapmak

 • Contradict Çelişmek

 • Contradictory Çelişkili, tutarsız, kendini yalancı çıkaran (=inconsistent)

 • Contribute to Katkıda bulunmak

 • Controversial Tartışmalı, fikir ayrılığına sebep olan (=disputable, debatable) 

 

 

 

 • Controversy Anlaşmazlık, fikir ayrılığı

 • Conventional Geleneksel, alışılagelen

 • Converse Karşıt, zıt, konuşmak

 • Convert into Dönüştürmek (=change)

 • Convict Mahkum, tutuklu

 • Convince İkna etmek

 • Correctly Doğru bir şekilde, düzgünce (=accurately, precisely)

 • Correspond to Bir şeyle uymak, uygun düşmek, tekabül etmek (=agree, match)

 

 • Correspond with Pirisi ile yazışmak 

 

 • Counterpart Karşılığı, dengi (“Sultan” kelimesinin counterpart’ı “Kral” dır) 

 

 

 • Couple Çift

 

 • Course Gidişat, ilerleme (zaman/mekan içinde)

 

 

 • Cramped Hijyenik olmayan

 • Crash Kaza, şiddetli ses, iflas, yere düşme, çarpma

 • Crawl Emeklemek

 • Create Yaratmak

 • Credibly İnanılır bir şekilde (=believably)

 • Criminal Ciddi bir suç/cürüm işlemiş, suçlu

 

 • Crippled Felçli, kötürüm (=paralysed), engellenmiş, gerilemiş (ekonomi vb.)

 

 

 • Crocodile Timsah (=alligator)

 • Cross out Üstünü çizmek, silmek (=delete)

 • Crumble Ufalanmak, parçalanmak (=disintegrate, fall apart)

 • Cultivate Tarım yapmak, tarlayı vb. sürüp ekmek

 • Curator Sanat galerisi/müze/kütüphane görevlisi

 • Currency Döviz

 • Curve Eğim, eğmek

 • Custom Gelenek, görenek (customs=gümrük)

 • Customary Geleneksel (=traditional

 • Debate Tartışmak

 • Debt Borç

 • Deceit Kandırmak (deceitful=hilekar, hileci)
 • Deceive Kandırmak, kafaya almak (=take in)

 • Decipher Şifresini çözmek

 • Decipher Şifresini çözmek, anlamını meydana çıkarmak

 • Declare İlan etmek, beyan etmek

 • Decline Azalmak, gerilemek, kibarca reddetmek (=turn down)

 • Dedicate Kendini adamak (=devote to, commit oneself to)

 • Dedicate to Kendini adamak (=devote to)

 • Deduce Sonuç çıkarmak (=conclude, assume)

 • Deduction Tümevarım, sonuç (=conclusion)

 • Deepen Derinleştirmek, derinleşmek

 • Defeat Yenmek, bozguna uğratmak (=beat)

 • Defect Bozukluk, kusur, hata, sakatlık (speech defect = konuşma özrü) 

 

 

 

 • Defend Savunmak

 • Define Tanımlamak

 • Degeneration Yozlaşma, aslını kaybetme

 • Delay Geciktirmek

 • Delightful Zevkli, hoş

 • Deliver Siparişi teslim dağıtmak/teslim etmek (=distribute), doğurmak vermek, deliver speech=konuşma yapmak

 • Demand Talep, istek, talep etmek, istemek (in demand=revaçta)

 • Demobilize Askerden terhis etmek

 • Demolish Yıkmak, parçalamak (=do away with)

 • Demonstrate Uygulamalı bir şekilde göstermek (=show), gösteriyapmak, protesto düzenlemek

 • Deny İnkar etmek, yapmasını yasaklamak (deny somebody to do something)

 • Depress Üzmek (=sadden, upset), bastırmak (=press down)

 • Derive from Çıkarmak, gelmek

 

  • Descend İnmek, azalmak 

 

 • Desert Çöl

 • Deserve Hak etmek

 • Design Plan çizmek, tasarlamak

 • Design Tasarlamak, dizayn etmek

 • Desire İstek, arzu, istemek, arzu etmek (=wish)

 • Desolate Mutsuz, kederli (=depressed), terkedilmiş (=deserted)

 • Dessert Tatlı

 • Destination Hedef, varılacak yer

 • Destiny Kader, kısmet

 • Destroy Tıkmak, yok etmek (=damage, ruin)

 • Detain Alıkoymak, göz altında tutmak (=take into custody)

 

 • Detect Meydana çıkarmak, işin aslını ortaya çıkarmak (=discover, notice) 

 

 

 • Detection Teşhis etmek, belirlemek

 • Deteriorate Kötüleşmek, kötüye gitmek (=aggravate, worsen)

 • Determination Azim, kararlılık (=ambition), inat (=stubbornness, obstinacy)

 • Devastate Yıkmak, tahrip etmek (=destroy)

 

  • Develop Geliş (tir)mek, genişle(t)mek, ortaya atmak (teori, fakir vb.), (foto) film banyo ettirmek, (vücudun ürettiği bir hastalığa) yakalanmak “develop cancer” 

 

 • Deviate Sapmak, yönünü değiştirmek (=diverge, stray)

 • Devote Adamak

 • Diagnose as Teşhis etmek

 • Differentiate Ayırmak (=distinguish)

 • Diminish Azalmak (=decline)

 • Direct Yönetmek, (turiste vb.) yol göstermek (guide)

 • Disappearance Ortadan/gözden kaybolmak (=vanish)

 • Disclose Açığa çıkarmak, gün ışığına çıkarmak (=reveal, display)

 • Discover Keşfetmek

 • Discriminate (against) Irk, yaş, cinsiyet vb., ayrımcılık yapmak

 • Discriminate against Ayrımcılık yapmak

 • Discuss about Tartışmak (=argue)

 • Disease Hastalık, maraz (=illness, ailment)

 • Dismiss Kovmak (işten), kafasından çıkarmak

 • Dismissal Kovma, başından savma

 • Dispatch Göndermek, yollamak (=send, submit)

 • Display Göstermek, sergi (on display=sergide)

 

 • Displeased Hoşnut kalmamış, memnun olmayan (=discontented, unsatisfied) 

 

 

 • Dispose of Başından atmak.

 • Dispute Tartışmak, anlaşamamak (=disagree), anlaşmazlık (=controversy)

 • Disqualify Diskalifiye etmek, elemek, yetersiz görmek

 • Disseminate Bilgi, fakir vb., yaymak, dağıtmak

 • Distinct Farklı, ayrı, bağımsız (=different), açık seçik, net (=clear)

 • Distinguish Ayırmak, farkını söylemek (=differentiate)

 • Distort Olayın aslını, çarpıtmak, farklı bir anlam yüklemek (=misrepresent), (şeklini/biçimini vb.) bozmak, tahrif etmek (=disfigure)

 • Distress Tehlike, acı, ıstırap

 • Distribute Dağıtmak (=deliver, hand out)

 • Divert Trafik yönünü vb., saptırmak, başka yöne çevirmek

 • Dizzy Başı dönen, kendini bayılacak gibi hisseden (=giddy)

 

 • Docile Uysal, evcil 

 

 • Dominate Hakim olmak, idaresi altına almak 

 

 

 • Donate Para, kan vb.,) bağış yapmak (=contribute)

 • Donation Para, kan vb., bağış yapmak (=contribution)

 

 • Dowry Çeyiz 

 

 

 • Dramatic Tiyatro ile ilgili (=theatrical), önemli, kayda değer (=drastic), ani, çok hızlı (fiyatlarda ani ve hızlı artış gibi)

 

 • Draw Rresim vb., çizmek, perde vb., çekmek, kenara almak, (sonuç) çıkarmak (draw a conclusion), bir maçın berabere bitmesi 
 • Dress code Bir işyerinde veya okulda, kıyafet genelgesi 

 

 

 • Drug addict Eroin bağımlısı.

 • Drug Eroin ticareti yapan kişi.

 

 • Dustbin Çöp kutusu.

 

 

 • Edit Bir kitabı basılabilir hale getirmek, editörlük yapmak

 • Edition Kitap için, basım, baskı, yayın

 • Educate Eğitmek (=train)

 

 • Effect Etki (=influence, impact), (have an effect on=üzerinde etkisi olmak)

 

 

 • Elect Seçmek (=vote for)

 • Eliminate Elemek, den kurtulmak (=get rid of), yok etmek, yıkmak (=destroy)

 • Elimination Ortadan kaldırma, yok etme, bertaraf etme, hesaba katmama

 • Embarrass Utandırma (=humiliate)

 • Embrace Kucaklamak (=hug, cuddle), (fikir, din vb) benimsemek 

 

 

 

 • Emerge Ortaya çıkmak (=come out)

 • Emphasize Vurgulamak

 • Employ İşe almak, (metot, yöntem vb.) uygulamak

 • Empty Boşaltmak, boş

 • Emulate Taklit etmek, (=imitate, copy)

 • Enable Olanaklı kılmak

 • Enclose Çevresini sarmak

 • Encounter Karşılaşmak (to face)

 • Encourage Teşvik etmek

 • Endure Dayanmak

 • Enhance Büyülemek

 

 • Enhancement Yükseltme, artırma, çoğaltma (=improvement, enrichment) 

 

 

 • Enlarge Büyütmek, genişletmek

 • Enquire Soruşturmak

 • Enslave Köleleştirmek, esir etmek

 • Ensure Birini temin etmek/emin kılmak, birine garanti vermek

 • Entertain Eğlendirmek

 • Entirely Tamamen (=completely)

 • Entrance Giriş

 • Envy Kıskanmak, imrenmek

 • Epic Destan

 • Epic Destansı (şiir vb.)

 • Equal Eşit, adil

 • Equality Eşitlik (=parity, fairness)

 • Equate Eşitlemek

 • Equip Donatmak
 • Equip Donatmak (equipment=donanım), teçhizat

 

 • Erode Yıpratmak, aşınmak 

 

 

 • Erupt Patlamak

 • Establish Kurmak, doğruluğunu kanıtlamak, kabul etttirmek

 

 • Estimate Tahmini bir şey/rakam söylemek, tahminde bulunmak (=guess)

 

 

 • Eternal Kalıcı, ebedi

 • Evaluate Değerlendirmek (=assess)

 • Evaluation Değerlendirme (=assessment)

 

 • Evidently Açık ve şüphe götürmez bir şekilde, delillere dayanarak 

 

 

 • Evolve Geliş(tir)mek (=develop), (Biyolojide) evrim geçirmek

 • Evolve Değişmek, evrim geçirmek

 • Exaggerated Abartılı, mübalağalı

 • Excavate Kazı yapmak

 • Exceed Aşmak

 • Excessive Aşırı, abartılı (sayıda, miktarda)

 • Exchange Takas etmek, değiş tokuş etmek (=swap)

 • Exclude Çıkarmak

 • Exclusive to Herkese açık olmayan, özel (otel, tatil yeri vb.)

 • Exclusively Sadece, yalnızca

 • Excursion Keşif gezisi

 • Exhibit Sergilemek

 • Exist Var olmak, mevcut hale gelmek

 • Existence Var oluş, mevcut olma

 • Expand Genişlemek, büyümek, nüfuz olarak artmak

 • Expect Ummak, beklemek

 • Expectation Umut, beklenti

 • Expense Masraf

 • Experience Tecrübe, tecrübe etmek, yaşamak, olay, vukuat

 • Expire Yiyecek, ilaç vb. için) son kullanma tarihi gelmek, miadı dolmak

 • Expire Süresi dolmak

 • Expiry Date Son Kullanma Tarihi

 • Explode Patlamak

 • Exploit Patlatmak, sömürmek

 • Explore Keşfetmek,araştırmak

 • Export İthal etmek

 

 • Expose Açıklamak, arz etmek (=reveal), (tehlikeye vb.) maruz bırakmak 

 

 

 • Express İfade etmek, iletmek, çabuk, hızlı (=fast)

 • Extend Tatilin, ödevin vb., süresini uzatmak (=prolong), ekleme yapmak (eve birkat daha çıkmak veya balkon eklemek gibi) (=make bigger), (extension)

 • Extract Elde etmek, çekip çıkarmak (üzümden sirke elde etmek gibi)

 

 • Extraordinary Fevkalade, olağanüstü (= exceptional), tuhaf, alışılmadık 

 

 

 • Fabricate Uydurmak (=make up), (raf vb.) monte etmek (=put up)

 • Facilitate Kolaylaştırmak

 • Fade Solmak (2) solgun

 • Failure Başarısızlık

 • Faint Bayılmak (= pass out), solgun (ses, renk vb.)

 • Fairly Oldukça (= quite, rather)

 • Falsify Hesaplar üzerinde oynamak, sahtekarlık yapmak (=fake)

 • Familiar (with) Aşina, tanıdık

 • Famish Aç kalmak, açlıktan ölmek (=starve)

 • Fare Otobüs, uçak vb. için) fiyat

 • Fatal Ölümcül (fatally injured = ağır yaralı), ölümcül yarası olan

 • Favourable Olumlu, yapıcı (=positive, constructive), uğurlu (=auspicious)

 

 

 • Fearful for İçin korkan/endişelenen 

 

  • Fertilize Toprağı vb. verimli hale getirmek, verimli kılmak 

 

 •  
 • Fetch Gidip getirmek

 • Fiancé Erkek nişanlı

 

 • Fiancée Kız nişanlı 

 

 

 • Field trip Kır gezisi, arazi gezisi

 • Fierce Şiddetli, kıyasıya, çetin (rekabet vb.), azgın, azmış (köpek vb.)

 

 

 • Figure Şekil, figür, rakam, sayı (3) figure out=anlamak (=make out) 

 

  • Filthy Pis, kirli, dayanıksız, sağlam olmayan

 

 • Finance = finanse etmek, paraca desteklemek

 

 • Fine İnce ince/küçük doğranmış (et, patates vb.), iyi, güzel, para cezası 

 

 

 • Firework Havai fişek

 • Fit Sağlıklı, zinde, sıhhati yerinde (=robust, healthy), (bir kıyafetin şıklık bakımından değil de bedene oturması anlamında) yakışmak, sara nöbeti (=seizure)

 • Flatmate Ev arkadaşı

 • Flattery Birine yağ çekme

 • Flee Kaçmak (=escape)

 • Fleece Koyun postu (yünlü), (hide=yünsüz post)

 • Flight Uçuş, uçak (=airplane=aeroplane)

 • Flow Nehir vb. için, akmak.

 • Fluctuate Dalgalanmak, istikrarlı gitmemek, bir artmak bir azalmak

 • Fluctuate Dalgalanmak.

 • Focus on Odaklanmak, yoğunlaşmak (=concentrate on, centre on)

 • Fold Katlamak, kıvırmak, bükmek.

 

 

 

 • Force Zorlamak

 • Forceful Güçlü, zorlu, etkili, ikna edici

 • Forecast Önceden tahmin etmek (=predict)

 • Forgery Sahtekarlık, kalpazanlık

 • Former Önceki (iki şeyden bahsederken ilk söylenen kişi veya şey)

 • Formerly Evvelki, önceki

 • Formulate Formülleştirmek, formüle dökmek

 • Forthcoming Yakınlaşmakta olan, gelmekte olan ( Christmas vb.)

 • Fortify Takviye etmek, sağlamlaştırmak, kuvvetlendirmek (=strengthen, enrich)

 • Fracture Kırılmak, çatlamak ( kemik, kolon vb.)

 • Frail Zayıf, cılız (=feeble)

 • Frame Çerçeve

 • Freed Serbest kalmış, özgür (=at liberty, at large)

 • Fulfil Görev, sorumluluk vb.) yerine getirmek, icra etmek (= carry out)

 • Fundamental Esas, temel, zorunlu (=essential)

 • Funeral Cenaze töreni

 • Fussy Aşırı titiz=fastidious, meticulous, diligent

 • Fuzzy Tüylü

 • Gather Toplamak, bir araya getirmek, bir araya gelmek

 • Gender Cinsiyet.

 • Generate Iısı, elektrik vb., üretmek, (tartışma vb., ortaya atmak

 • Genre Canr=tür, çeşit, nevi (=type, sort)

 • Get rid of Başından atmak, defetmek

 

 • Give up Vazgeçmek, bırakmak (=abandon, abort) 

 

 

 • Glance Göz atmak

 

 • Gloom Karanlık (gloomy=üzüntülü, hüzünlü)

 

 • Glorify Yüceltmek, övmek.

 

 

 • Goal Amaç, gaye.

 • Govern Yönetmek

 • Government Hükümet.

 • Grab Kapmak, el koymak.

 • Gradually Yavaş yavaş, kademeli olarak.

 • Grant Vermek, bahşetmek.

 

 • Grasp Bir nesneyi kavramak, (bir konuyu) kavramak, anlamak. 

 

 • Graveyard Mezarlık (=cemetery) 

 

 

 • Groom Damat

 • Grow tired of den Yorulmak

 • Growl Köpek ve benzeri hayvanların çıkardığı hırlama sesi

 • Guide Rehber, rehberlik etmek

 

 • Harass Saldırmak, taciz etmek (ual harassment = cinsel taciz) 

 

 

 • Harbour Liman, barındırmak, sağlamak

 • Hardship Zorluk

 • Harshly Sert bir şekilde, kabaca

 • Hasten Acele etmek

 • Havoc Hasar, yıkım (=destruction)

 • Hazard Tehlike

 • Hazardous Tehlikeli (=perilous)

 • Hectic Heyecanlı, telaşlı, hareketli (program, ofis vb.)

 • Hesitate Duraklama

 • Highly Oldukça, epey (=extremely)

 • Hinder Engel, mani (2) engel olmak, mani olmak

 • Hire Kiralamak, işe almak (=employ)

 • Hitchhiker Otostopçu

 

 • Hollow Oyuk, boşluk (ağaç kovuğu vb.), hollow promise=boş vaat 

 

 

 • Hopefully İnşallah (=with any luck)

 • Horrible Korkunç

 • Huge İri, büyük (=enormous, immense)

 • Humiliate Aşağılamak, rezil etmek, utandırmak (=embarrass)

 • Hunter Avcı

 • Hurricane Hörikeyn) = kasırga

 • İceberg Buz dağı (=glacier)

 • İdentify Teşhis etmek, kimliğini belirlemek, sınıflandırmak

 • İdle Tembel (=lazy, indolent) X (=hardworking)

 • İgnore Görmezden kalmak, kale almamak (=take no notice)

 • İllusion Hayal,hülya, kuruntu

 • İllustrate Örneklemek

 • İmagine Hayal etmek

 • İmitate Taklit etmek

 • İmmediate Derhal, acele, çabuk (akraba için) en yakın

 • İmmobilize İmmmobilayz = hareketsiz/sabit kılmak

 • İmpact Çarpmak

 • İmpeach Suçlamak, itham etmek (=accuse)

 • İmplement Gerçekleştirmek (realize)

 • İmplicate Bulaştırmak

 

 • İmply İma etmek 

 

 • İmpose Zorla kabul ettirmek, koymak (vergi), yük olmak

 

 

 • İmprisonment Hapse atmak (= incarceration)

 • İmprove Geliştirmek

 

 • İnaudible Duyulamaz, işitilemez (ses vb.) 

 

 

 • İncapable of İnkepıbıl = kabiliyetsiz, yeteneksiz (=unskillful)

 • İncapacitate Yetersiz bırakmak, olanak tanımamak, aciz bırakmak (=debilitate)

 • İncessant Aralıksız, sürekli

 • İncline Eğmek, eğilimi olmak, fikrini vermek

 • İnclude Dahil etmek, içermek (=consists of, incorporate)

 • İncorporate into Dahil etmek (= include, integrate)

 • İncredible İnanılmaz ( = unbelievable)

 • İndicate Göstermek, belirtisi olmak

 • İndifference to Kayıtsız, ilgisiz olmak

 • İnduce İkna etmek.

 • İnevitable Kaçınılmaz (= inescapable)

 • İnfer Anlamak, sonucunu çıkarmak

 • İnfluence Etki (= impact, effect) (2) etkilemek

 

 • İnfluential İnfluwenşıl= nüfuzlu, sözü geçer, çevresi geniş (=well-connected)

 

 

 • İnherit Mirasa konmak, miras olarak almak (=come into)

 

  • İnhibit Göz dağı vermek

 

 • İnitially Başlangıçta, ilk etapta (= at first)

 • İnitiate İnişiyeyt= başlatmak (= start, commence)

 • İnjure İncitmek.

 • İnjustice Eşitsizlik, adaletsizlik (= inequality, unfairness)

 • İnnovate Yeni bir şey icat etmek, yenilik getirmek (= invent)

 • İnnovation Yenilik, yeni bir şey icad etmek

 • İnnovative Yenilikçi, icatçı

 

 • İnsatiable İnseyşıbıl=gözü doymaz, doyumsuz, aç gözlü obur, pisboğaz 

 

 

 • İnsignificant Ehemmiyetsiz, önemsiz (2) anlamsız, manasız

 • İnsist (on) Israr etmek (= persist in)

 • İnspect İncelemek

 • İnstantaneously Anlık, bir anda olan, aniden (= immediately, instantly)

 • İnstitute Kurmak

 • İnstruct Talimat vermek

 • İnsulate (against) Yalıtmak, (soğuğu/sesi vb.) kesmek (hırkanın soğuğu kesmesi gibi)

 • İntegrate Bütünleşmek, kaynaşmak

 • İntelligence Zeka, akıl haber ajansı

 • İntention İntenşın=niyet

 • İntentional Kasıtlı, maksatlı, bilebile (=deliberately)

 • İnteraction (with) Etkileşim

 • İnterfere Başkasının işine burnunu sokmak

 • İnterfere with Karışmak, müdahale etmek

 • İnterpretation Yorum, çeviri

 • İnterrogate Sorguya çekmek

 • İnterview Röportaj, röportaj yapmak, mülakat, mülakat yapmak

 

 • İntimate Samimi / tanıdık, aşina (alışılan plaj, trafik manzaraları vb.) 

 

 

 • İntroduce Tanıştırmak, yeni bir icadı / fikri ortaya atmak

 • İnvade İşgal etmek, istila etmek (=attck, occupy)

 • İnvaluable Paha biçilmez, çok değerli (=priceless)

 

 • İnvent İcat etmek (=make up) 

 

 

 • İnvest (in) Para yatırımı yapmak

 • İnvestigate Araştırmak, incelemek (=search, look into)

 • İnvoke Dilemek

 • İnvolve Dahil etmek, gerektirmek

 • İnvolvement Dahil olma, karışma (=association, participation)

 • İrregularity Yolsuzluk, hile, düzensizlik

 • İsolate İzole etmek, (iki şeyi vb.) birbirinden ayırmak, tecrit etmek

 • Jeopardize Ciopidayz)=tehlikeye atmak (=endanger, imperil)

 • Join Katılmak, iştirak etmek

 • Joint Eklem, mafsal, ortaklaşa yapılan (=mutual)

 • Justify Doğrulamak

 • Kennel Köpek kulübesi

 • Keyhole Anahtar deliği

 • Kidnapper Adam/çocuk kaçıran (=abductor)

 • Knock Devirmek, (kapı vb.) çalmak

 • Knowledge = Bilgi

 • Label Etiketlemek

 • Lamb Kuzu, kuzu eti

 • Lawyer Avukat (=solicitor)

 

 • Leak Su, yağ vb.) sızmak, (bilgi, gizli sırlar vb.) medyaya sızmak 

 

 

 • Legend Efsane (=myth)

 • Legislate Yasamak

 • Leisure Boş vakit
 • Lessen Azaltmak (=diminish)

 • Levy Zorla toplama (haraç)

 • Likewise Buna benzer şekilde, Aynen bunun gibi (=Similarly)

 • Listless Yorgun, bitkin (=exhausted)

 • Literacy Okur yazarlık

 • Litter Çöp (=trash, garbage, rubbish)

 • Loathe Nefret etmek (=abhor, hate)

 • Locate Yerleştirmek

 • Location Mevki, yer

 • Loose Gevşek, sıkıca bağlanmamış, gevşemiş.

 • Lovely Sevecen, sevimli

 • Luggage Bagaj

 • Magical Sihirli

 • Mainstream Pek çok kişi tarafından kabul gören inanış veya düşünce

 

 

 

 • Maintain Korumak

 • Make a decision Karar vermek

 

 • Manage Başarmak, üstesinden gelmek, yönetmek, idare etmek 

 

 

 • Management Yönetim idare

 • Manipulate Elinde oynatmak

 • Manner Davranış, tutum (=attitude)

 • Manufacture Fabrikada üretmek

 • March İlerleme, ilerleyiş, marşla yürümek

 • Massacre Soykırım, katliam.

 • Master Efendi, sahip, hakim olmak, bir şeyi detaylarıyla bilmek (=govern)

 • Masterpiece Şaheser, baş yapıt

 • Mature Olgun.

 

 • Meadow Çayır, otlak, mera (=pasture) 

 

 

 • Meander Dolambaçlı yol, avare avare dolaşmak

 • Measure Ölçü, ölçmek, tedbir, önlem (=precaution)

 • Mediate between Arabuluculuk etmek, arasını bulmak

 

 • Meet İhtiyaç, talep vb., karşılamak, tanışmak, (bir yolcuyu) karşılamak

 

 

 • Memorial Anıt

 • Memory Hafıza

 • Merge Birleşmek, bir araya gelmek (iki şirketin birleşmesi vb.)

 • Migrate Göçmek

 • Minor Az, önemsiz, küçük, (minority=azınlık)

 • Miraculously Mucize eseri

 • Misbehave Terbiyesizlik yapmak, kötü davranışlar sergilemek

 • Mischief Yaramazlık, haşarılık (=misbehaviour)
 • Misunderstanding Yanlış anlaşılma (=misconception)

 • Mix up Aklını karıştırmak,karıştırmak

 • Mock at Dalga geçmek, alay etmek (=tease, make fun of)

 • Modify Değiştirmek (=change)

 • Mood Ruh hali, moral, (in a bad mood=morali bozuk olmak)

 • Mourning Yas, keder (=lamentation), (mournful = yaslı, yas tutan)

 • Move Hareket etmek, taşımak, (bir yerden bir başka yere) taşınmak

 • Movement Hareket, (edebiyatta vb.) akım

 • Multinational Çok uluslu

 • Municipality Belediye

 • Murder Öldürmek, cinayet işlemek (=kill), cinayet

 • Mystery Gizem, sır (=enigma)

 • Narrowly Kıl payı (=She narrowly escaped death yesterday.)

 • Native to Yöreye has/özgü

 • Neglect İhmal etmek ( ignore)

 • Nervous Gergin (sınav öncesi vb.), (nervous attack = sinir krizi)

 • Notice İlan, fark etmek

 • Obese Şişman, obez

 • Obey Uymak, itaat etmek ( kurallara vb.)

 • Objection İtiraz

 • Obligation Zorunluluk, mecburiyet

 • Obscure Silik, anlaşılmaz hale getirmek, karışık hale getirmek (=confuse)

 • Observe Gözlemlemek

 • Obsolete Modası geçmiş, eskide kalmış

 • Obtain Elde etmek (=gain, attain)

 • Occasion Özel olay, önemli gün, durum, hal

 • Occasional Ara sıra, nadiren (= infrequent)

 

 • Occupy Ülke/şehir vb.) işgal etmek, bir mekanı doldurmak, yerleşmek 

 

 

 • Occur Meydana gelmek

 • Occurrence Vukuat, olay

 • Oddly enough! Ne tuhaftır ki …!

 • Odour Koku (odourless = kokusuz)
 • Offend Gücendirmek, kırmak, (hafif) suç işlemek

 • Offer Teklif, teklif etmek, (imkan, fırsat vb.) sağlamak, sunmak

 • Officially Resmen, resmi olarak

 • Opportunity Fırsat, (opportunist=fırsatçı)

 

 • Opposition Karşıtlık, muhalefet, zıtlık 

 

 

 • Oppress Zulmetmek (=persecute)

 • Ordinary Sıradan, alışılagelmiş (=commonplace, mundane, average)

 • Originally İlk başta, ilk önceleri (=initially, at first)

 • Ornament Süs, süs eşyası, süslemek

 • Orphan Yetim bırakmak

 • Outcrop Yeryüzüne çıkmış katman

 • Outcry Feryat figan, çığlık

 • Outdo Birini geride bırakmak, sollamak, ekarte etmek (=surpass)

 • Outing Gezi, gezinti

 

 • Outlet Sadece bir çeşit ürün veya sadece bir firmanın ürününü satan) şube

 

 

 • Overlap Üstüste binmek

 • Overlook Göz ardı etmek, görmezden gelmek 

 

 

 

 • Overtake Arabasıyla bir başka arabayı sollamak

 • Overtake Sollamak, bastırmak

 • Partially Kısmen.

 • Participate in Katılmak, iştirak etmek (=take part in, join, attend)

 • Participation İştirak, katılım (participatory=katılımcı)

 • Particular Pıtik, ulır, özel, önemli, ( in particular=özellikle)

 • Particularly Özellikle.

 • Passenger Toplu taşıt yolcusu.

 • Passionately İhtirasla, tutkuyla.

 • Patiently Sabırla, sabırlı bir şekilde (=uncomplainingly)
 • Pavement Kaldırım.

 • Peace and quiet Huzur ve sükunet

 • Peak Doruk, zirve (at peak = zirvede, dorukta)

 • Peculiar Tuhaf, acayip (=odd, weird, strange)

 • Pedestrian Yaya

 • Penalize Ceza vermek, cezalandırmak (=punish)

 • Perceive Algılamak

 • Permission İzin, müsaade

 • Persevering Sebatkar, gayretli

 • Persist Israr etmek, sürüp gitmek

 • Persuade İkna etmek

 • Pessimism Kötümserlik, (pessimist=kötümser), (optimist=iyimser)

 • Pet Ev hayvanı

 • Pioneer Öncü, yol açan, öncülük eden (=forerunner)

 • Placement Yerleştirme

 • Plague (pleyg) Veba, öldürücü salgın hastalık, (bela vb.) musallat olmak

 • Plain Düz, sade, ova, düzlük

 • Plead Yalvarmak , rica etmek

 • Please Memnun etmek, tatmin etmek (=satisfy), Lütfen!

 • Pledge (plec) Ciddi bir söz vermek, ciddi bir vaat

 • Poem Şiir (poetry=şiir)

 • Point Anlam, mana (pointless=anlamsız), (zamanda/mekanda vb.)nokta

 • Policy Tutum, kural, prensip, ilke

 • Polio Çocuk felci

 • Pose Ortaya çıkarmak, poz vermek

 • Possess Sahip olmak, etkilemek

 

 • Possession Eşya, mal mülk 

 

 

 • Post Vazife, görev, iş, posta

 • Postpone Ertelemek (=put off)

 • Practically Hemen hemen 2-uygun olarak, pratik olarak

 • Praise Övmek (=glorify, compliment)

 • Precede Den önce gelmek

 • Predict Tahminde bulunmak

 • Predictable Tahmin edilebilir, sağı solu belli

 • Prejudice Ön yargı (=bias)

 • Present Sunmak, tanıtmak, mevcut, var olan (=existing)

 • Preserve Korumak, muhafaza etmek

 • Pressure Baskı, basınç (under pressure = baskı altında)

 • Prevent Engel olmak, mani olmak

 • Previously Önceden, eskiden (= formerly)

 • Prior (to) Den önce,

 • Prison Hapishane

 • Probability Olasılık

 • Process Bir malzemeyi) işlemek

 • Progress İlerlemek, (in progress = devam eden, ilerlemekte olan)

 • Promote Terfi etmek, makamını yükseltmek, reklam yapmak

 

 • Prompt Çabuk, ivedi, acele, vakit geçirmeden (=punctual, immediate) 

 

 

 • Promptly Derhal, hemen

 • Proofread Bir metni inceleyip üzerindeki yanlışları düzeltmek

 • Properly Adam akıllı

 • Property Mal, mülk

 • Proportion Oran

 • Protection against Koruma

 • Provoke Kışkırtmak, tahrik etmek

 • Publish Kitap, kaset vb.) yayımlamak

 • Purchase Satın almak, satın alınan eşya, pö=çıs

 • Purchase Satın almak (=buy)

 • Purpose Amaç, gaye

 

 • Pursue Takip etmek (=follow, chase), (in pursuit of =nın peşinde) 

 

 

 • Push İtmek 

 

 

 

 • Pull Çekmek

 • Put forth Öne sürmek, ortaya atmak (=put forward, bring up)

 • Queue Sıra, kuyruk

 • Race Irk, yarış

 • Racism Irkçılık, milliyetçilik (=nationalism)

 • Raid Yasadışı işlere yapılan baskın (= seizure)

 

 • Raise Artırmak, yükseltmek, kaldırmak (su seviyesini, maaşları vb.), (hayvan/insan) yetiştirmek, büyütmek, (sorun, konu, fikir vb.) ortaya atmak 

 

 

 • Rate Oran, hız

 • Receive Almak, kabul etmek

 • Reckless Dikkatsiz, pervasız (= irresponsible, thoughtless)

 • Recklessly Dikkatsizce, pervasızca (=irresponsibly, thoughtlessly)

 

 • Recognize Daha önce gördüğü birini veya bir şeyi gördüğünde, tanımak

 

 

 • Recommendation Tavsiye, öneri

 • Referee Hakem (=arbitrator)

 • Refreshing Canlandırıcı, serinletici (aperatif yiyecek, temiz hava vb.)

 • Refugee Mülteci

 • Refund Parayı iade etmek

 • Regard Saygı (respect), göz önünde bulundurmak

 

 • Regional Bölgesel 

 

 

 • Register Sicil, kütük, kaydetmek

 • Regret Pişmanlık, üzüntü

 • Regretful Pişman, üzgün (=remorseful)

 • Regrettable Üzücü, üzüntü, keder/esef verici

 

 • Regularly Düzenli bir şekilde (on a regular basis = düzenli bir şekilde) 

 

 • Rehearse Rihörs-prova yapmak (rehearsal=prova) 

 

 

 • Reject Red etmek (=turn down)

 • Rejection Ret, kabul etmeme (=refusal)

 • Relate Rivayet etmek, anlatmak, aktarmak, ilişkili/alakalı olmak 

 

 

 

 • Release Serbest bırakmak, salmak (=let out)

 

 • Relentless Merhametsiz, amansız, hummalı, aralıksız devam eden 

 

 

 • Relief Rahatlama, ferahlama (relief work = afet kurtarma ekibi)

 • Relocate Yerini değiştirmek, yerinden etmek (=displace)

 • Reluctant Rilaktınt (isteksiz), unwilling

 • Remain Kalıntı

 • Remark Söylemek, belirtmek, düşünce, fikir

 • Remembrance Anma, hatırlama, yad etme (=commemoration)

 • Reminiscent of Andıran, hatırlatan, anımsatan (=suggestive of)

 

 • Remote Uzak, ırak, ıssız, ücra (remote control = uzaktan kumanda) 

 

 • Removal Leke vb. şeylerin) çıkarılması, sökülmesi, (evin vb.) taşınması

 

 

 • Remove Leke vb.) çıkarmak, temizlemek, sökmek

 • Repeatedly Defalarca, tekrar tekrar (=continually, constantly)

 • Repetitive Monoton, sıkıcı

 • Replace (with) Eski yerine koymak, ile değiştirmek

 • Replica Aslına çok benzeyen kopya

 • Request Rica etmek

 • Require Gerektirmek (=necessitate)

 • Requirement İhtiyaç, gereksinim

 • Resentful Alıngan, darılmış

 • Reside İkamet etmek, yerleşmek

 • Resident Bir yerde ikamet eden, halk (apartman, mahalle sakini vb.)

 • Resign from Den istifa etmek (resignation=istifa)

 • Resolve  Çözmek (=sort out), karar vermek

 • Resort Son çare olarak bir şeye başvurmak, tatil yeri/beldesi

 • Response Karşılık, cevap

 • Restlessness Huzursuzluk, içinin rahat olmaması 

 

 

 

 • Result Sonuç (=outcome)

 • Reveal Açığa çıkarmak, gün yüzüne çıkarmak (=disclose, display)

 • Revenge İntikam, intikam almak (take revenge on=intikam almak)

 • Revolve Dönmek, döndürmek, çevirmek

 • Reward Ödül, ödüllendirmek (rewarding=tatmin edici iş vb.)

 • Ride At, bisiklet vb.) binmek

 

 • Rightfully Haklı olarak, haklı yere.

 

 

 • Rise Ortaya çıkmak, artmak, yükselmek

 • Rob somebody of something Birini soymak (robbery=soygun)

 • Robust Rıbast turp gibi, sapasağlam

 

 

 

 • Rubble Enkaz, yığın (=wreckage)

 • Sacrifice Adamak, kurban adamak

 • Salute Selamlamak (=greet)

 

 • Satisfaction Tatmin, memnuniyet 

 

 

 • Savage Vahşi

 • Scald Kaynar suyla yakmak/haşlamak (el, kol, vb.)

 • Scalp Kafa derisini yüzmek

 • Scarce Seyrek, az

 • Scarcely Hemen hemen hiç (=barely, hardly)

 • Scatter Saçmak, serpmek

 • Sceptical Şüpheci (=cynical)

 • Scratch Kazımak, tahriş etmek, tırmalamak

 • Sculpture Heykel (sculptor=heykeltırtaş)

 • Seam Kıyafetlerin dikiş yerleri, (yara için) dikiş yeri

 • Seasonal Mevsimine uygun

 • Secure Güvenli, emniyetli (=safe)

 • Sedate Sakinleştirmek, yatıştırmak, sakin, soğukkanlı (=composed)

 • Seed Tohum

 • Seize Baskınla ele geçirmek (=raid), (birinin kolunu vb.) kavramak

 

 • Sense Duygu (sensitive=hassas, duygusal), mantık (sensible=mantıklı)

 

 

 • Sentence Birini hapse/cezaya mahkum etmek, cümle

 • Sentimental Duygusal (=emotional)

 • Session Toplantının her bir oturumu

 • Sewage Lağım, kanalizasyon

 • Shade Gölgelik, renk tonu

 • Shortcoming Kusur, eksik, noksan

 • Shorten Kısaltmak

 • Show off Hava atmak

 • Shuffle Karıştırmak (iskambil kağıtlarını); ayak sürüyerek yürüme

 • Sigh İç çekmek (a sigh of relief=derin/rahat bir nefes)

 • Significant Önemli, kayda değer, manalı, anlamlı

 • Silent Sessiz, sakin

 • Simply Basit bir şekilde, sadece, yalnızca (=only, solely, merely)

 • Simulate Taklit etmek, (simulation=taklit)

 • Sink Batmak, lavabo, musluk taşı

 • Situate Konuşlandırmak, yerleşmek, yerleştirmek (=locate)

 • Size İnsan için kıyafet bedeni, ebat, boyut

 • Skill Beceri, yeti, istidat (=talent, ability)

 

 • Slaughter Kurban etmek, kesmek, öldürmek, cinayet işlemek (=murder) 

 

 

 • Slavery Kölelik

 • Sleeve Gömlek, gömlek kolu (buy on the sleeve=veresiye satın almak)

 • Slight Hafif, az

 • Slip Kaymak (slip of the tongue=dil sürçmesi)

 • Smash Cam, kapı vb., paramparça etmek, kırıp parçalamak

 

 • Smother Yastık vb. ile boğmak, üzerini örtmek, kamufle etmek 

 

 

 • Snap Fotoğrafçılıkta poz

 • Soap Sabun (soap opera = pembe dizi)

 • Sociable Sıcak kanlı, insanlarla çabuk kaynaşan

 • Solely Yalnızca, sadece

 • Soothing Yatıştırıcı (= comforting, calming)

 • Spectacular Görkemli, harikulade

 • Spectacular Görkemli, muhteşem (=impressive, stunning)

 • Spend Harcamak (para vb.)

 • Spillage Yere vb.) dökülen şey, döküntü (su vb.)

 • Spin Fırıl fırıl dönmek, (ip için) eğirmek

 

 • Spine Omurga, belkemiği 

 

 

 • Spiritual Manevi, ruhani

 • Spoiled Şımarık (mischievous=misçivıs)

 • Spouse Eş (karı veya koca)

 • Spread Yaymak, yayılmak, (widespread = geniş çaplı, yaygın)

 • Spring Bahar mevsimi, su kaynağı

 • Stability İstikrar, denge

 • Staff Personel

 • Stage Sahne (tiyatro), aşama, merhale

 • Stage Sahne, derece

 • Startle Korkutmak, ürkütmek, şaşırtmak, affalatmak

 • Statement Söz, ifade, demeç, (give statement=ifade vermek)

 • Statue Heykel

 • Steadily Sabit bir şekilde, istikrarla (=constantly)

 • Steal Çalmak, hırsızlık yapmak

 • Stealthily Hırsız gibi, sinsi bir şekilde (=sneakily=snikili)

 • Stem Ağaç gövdesi (stem from=den kaynaklanmak)

 • Stimulate Teşvik etmek, motive etmek.
 • Storm Fırtına.

 • Stranger Yabancı, ecnebi

 • Stray Başıboş aylak kimse, sokakta yaşayan kedi, köpek vb.

 • Stress Buhran, bunalım, stres, vurgulamak (=emphasize)

 • Stretch Uzamak, uzanmak, germek

 • Strike Grev (on strike = grevde), darbe, vuruş

 • Stroll Ağır ağır dolaşmak (=go for a stroll=dolaşmaya çıkmak)

 

 • Subject to Ölüme, yalnız kalmaya vb.) maruz kalmış, olası, muhtemel

 

 

 • Substantial Çok önemli, önemli ölçüde

 • Sue Dava açmak

 • Sufficiently Yeterli miktarda

 • Suffrage Oy kullanma hakkı

 • Suggestion Öneri, tavsiye

 • Suggestive of Manalı, imalı, insanın aklına bir şey getiren

 • Suit Yakışmak (kıyafetin vb.)

 

 • Supply Tedarik etmek, sağlamak, kaynak (supply of water= su kaynağı)

 

 

 • Support Desteklemek

 • Supportive Destek veren, anlayış gösteren, yardımsever, şefkatli

 • Suppress Duygularını, bağışıklık sistemini vb. baskılamak

 • Surpass Üstün olmak, geride bırakmak, üstün olmak

 • Surrender Teslim olmak

 • Suspend Askıda, muallakta bırakmak, okuldan uzaklaştırma

 • Suspicion Şüphe

 • Symptom Semptom, belirti (hastalık vb. için)

 • Take off Havalanmak, taklit emek

 • Take on Sorumluluk vb.) üstlenmek

 • Tame Evcil hayvan (=docile, domesticated)

 • Tapestry Duvar halısı

 • Tasteful Zevkli, zevkine düşkün kişi, zevkle yapılan/hazırlanan (desen vb.)

 • Tasty Lezzetli

 • Temple Tapınak, mabet (=shrine, sanctuary)

 

 • Tenderness Şefkat, merhamet, anlayış (=affection) 

 

 • Terminal Ölümcül (hastalık) (=perishing), uçta/sonda bulunan, son, nihai

 • Terminate Sözleşme, kontrat vb., sonlandırmak, bitirmek, yok etmek 

 

 • Territory Bölge, arazi 

 

 

 • The rest of…Geri kalanı

 • Thoughtless Düşüncesiz, patavatsız, kaba (=tactless, rude)

 • Throughout Boyunca

 • Throw Atmak, fırlatmak

 • Throw out Çöp vb. dışarı atmak

 • Thunderstorm Yıldırımlı fırtına

 • Tomb Mezar, kabir, türbe (=grave)

 

  • Tough Sert, katı, dayanıklı madde, (yiyecek vb.) çiğnenmez, iyi pişmemiş, (insan için) çetin, dayanıklı, çok hayat tecrübesiyle yoğrulmuş

 

 • Trace İz, izini sürmek

 • Trade Ticaret yapmak, alım satım yapmak, ticaret

 • Traditional Geleneksel

 • Trail İz, patika

 • Train Eğitmek, eğitim görmek (=educate), idman/antrenman yapmak, stajyerlik/çıraklık yapmak

 • Transmit Göndermek, iletmek (mesaj vb.), (hastalık vb.) bulaştırmak

 • Trash Çöp (garbage)

 • Treasure Trejı hazine

 • Treat Tedavi etmek ( treatment=tedavi), davranmak

 

 • Trick Hile, tuzak, çeldirme (play a trick on=kandırmak), kötü şaka yapmak 

 

 

 • Trim (ağaç) budamak, (saç) kırpmak, kesmek

 • Tripe İşkembe

 • Truthful about Sadece doğruyu söyleyen, gerçeklere uygun, doğru (söz) 

 

 

 

 • Turn in Yetkili kişiye teslim etmek, uyumaya gitmek

 • Unattended Sahipsiz, sahibi ortada gözükmeyen (eşya, çocuk vb.)

 

 • Unbearable Katlanılmaz, dayanılmaz (baskı, sıcaklık, soğuk vb.) 

 

 

 • Uncultured Kültürsüz, tahsilsiz, cahil (= uncultivated, boorish, unsophisticated)

 • Undermine Zayıflatmak, baltalamak, temelini çürütmek (=weaken)

 

  • Undertake Zor ve üzün sürebilecek bir işi) üstlenmek, sorumluluğunu almak 

 

 • Undertake Üstlenmek (=take on)

 • Unfortunate Talihsiz, şansız (=unlucky)

 • Unlimited Sınırsız (=unrestricted)

 • Unreliable Güvenilmez

 • Untimely Vakitsiz, yersiz, olmadık zamanda (=at an awkward time)

 • Unusual Sıra dışı, alışılmamış (=extraordinary, exceptional)

 • Unwind Özellikle işten sonra) rahatlamak, dinlenmek, düğüm/sargıçözmek

 • Upgrade Bilgisayar gibi makineleri) güncellemek, modelini yenilemek

 • Urgent Acil (pressing)

 • Vacation Tatil

 • Vague Belirsiz, üstü kapalı, / net hatırlanamayan şey.

 • Valley Vadi

 • Vanish Ortadan kaybolmak, yok olmak

 • Variety Değişiklik, çeşitlilik

 • Vast Büyük, engin, muazzam (immense, tremendous, huge)

 • Vet Veteriner

 

 • Vigorously Gayretle (diligently) 

 

 • Violate Kural, kanun, hak vb., ihlal etmek, çiğnemek (abuse) 

 

 

 • Violent Şiddetli, şiddet içerikli

 • Virtually Hemen-hemen, neredeyse (practically, nearly, almost)

 

 • Vocation Meslek 

 

 

 • Volunteer Gönüllü, ücret almadan yardım eden

 • Vote for/against Oy, vermek

 • Voyage Deniz yolculuğu

 

 • Wantonly Durduk yere, sebepsiz yere (ahlaksızca, şehvetle) 

 

 • Wear Takınmak (gözlük, kolye, kıyafet), giymek 

 

 

 • Weep Ağlamak, sızlamak (cry, sob)

 • Whirl Hızla dönmek, girdap

 • Wholly Tamamen, tümüyle, bütünüyle (entirely)

 • Widely Geniş çapta, oldukça

 • Widow Kadın dul, widower (erkek dul)

 • Withdraw from Savaştan, seçimlerden vb. geri çekilmek (pull out of), bankadan, hesaptan vb. (para çekmek)

 • Withdrawn İçine kapanık

 • Witness Şahit olmak/ tanık, şahit, görgü tanığı

 • Worthless Değersiz

 • Yard Avlu, bahçe

 • Yield Ürün meyve vermek, ürün kazanç

 

 • Zip Fermuar 

Bu yazılar da ilginizi çekebilir:

YDS (Yabancı Dil Sınavı) İçin Ayrıntılı Bilgi ve İpuçları

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar